##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 54  Description of the Battle
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
November 18, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chatuHpa~nchAshattamo.adhyAyaH
devAsurayostumulayuddhasya yaj~narUpeNa varNanam


vaishampAyana uvAcha
ubhayoH senayo rAjanbhUyo yuddhamavartata |
nAdena sa~nchAlayatAM trailokyamidamavyayam ||3-54-1
gomukhADambarANAM cha bherINAM murajaiH saha |
jhallarIDiNDimAnAM cha vyashrUyanta mahAsvanAH ||3-54-2 
pravR^itto yuddhayaj~naste tumulo lomaharShaNaH |
raNamadhye mahAnAdaH svargIyaH shUrasaMmataH ||3-54-3
yuddhayaj~nasya netAbhUtprahrAdo daityasattamaH |
virochanastathAdhvaryuryuddhayaj~napravartakaH ||3-54-4
hotA chaivAtra namuchirvritraH stotropakalpakaH |
mantrA daityAH samAkhyAtA yaj~nakarmaNi tatra vai ||3-54-5
anuyAtashcha pitR^ibhiradhiko vA parAkramaiH |
yaj~ne tatrAbhavadbANaH saMyuge chopatiShThate ||3-54-6
aindraM pAshupataM brAhmaM sthUNAkarNaM sudurjayam |
mantrAstatrAbhyavartanta sAddhvanuhrAdayojitAH ||3-54-7
udgAtA cha mayaH shrImAnsthitaH shatrubhaya~NkaraH |
vinadanditijashreShTho devAnIkaM vyadArayat ||3-54-8
balistu rAjA dyutimAntsvayaM tatra mahAsuraH |
jApyairhomaishcha saMyukto brahmatvamakarotprabhuH ||3-54-9
raNAgnirjvalito ghoro vairendhanasamIritaH |
hUyate tvasuraistatra devo viShNuH suraiH saha ||3-54-10
sha~NkhashabdaiH sutumulairbherINAM cha mahAsvanaiH |
udghuShTaM vimalaM chaiva brahmanyaM suprayujyate ||3-54-11
balashcha balakashchaiva pulomA cha mahAsuraH |
prashastaM cha samaM kR^itvA satraM samyakprachakrire ||3-54-12
kalmAShadaNDavimalA vipulA rathapa~NktayaH |
yUpAshscha samakalpanta yuddhayaj~ne mahAphale ||3-54-13
karNanAlIkanArAchA vatsadantopabR^iMhikAH |
tomarAH somakalashA vichitrANi dhanUMShi cha ||3-54-14
asthInyatra kapAlAni puroDAshAH shirAMsi cha |
AjyaM cha raudraM rudhiraM tasminyaj~ne.abhihUyate ||3-54-15
idhmAH paridhayastatra prastArA vipulA gadAH |
hayagrIvosilomA cha rAhuH keshI cha dAnavaH ||3-54-16
virochanashcha jambhashcha kujambhashcha mahAbalaH |
sadasyAstatra tu makhe viprachittistu vIryavAn ||3-54-17
iShavastu sruvAstatra rathAkShasadR^ishAH shubhAH |
dhanuShkoTyo dhanujyAshcha sruvastatra mahAmakhe ||3-54-18
pratiprAsthAnikaM karma vR^iShaparvAkarodiha |
dIkShitastatra tu balistasya patnI mahAchamUH ||3-54-19
shambarastatra shAmitramakarodditinandanaH |
atirAtre mahAbAhurvitate yaj~nakarmaNi ||3-54-20
dakShiNAstasya yaj~nasya kAlanemirmahAsuraH |
vaitAne karmaNi vibhoryaH khyAto havyavADiva ||3-54-21
tridashAnAM tu sainyasya sharIrairgatajIvitaiH |
tasminyaj~ne tu savanaM vardhate daityanirmitam ||3-54-22
devAnAM rudhiraM sa~Nkhye papurugrA diteH sutAH |
nardamAnAH pramuditAH somapAnaM raNAdhvare ||3-54-23
yadA balirmahAdaityo vijetA samare surAn |
tadA hyavabhR^itho yaj~ne bhaviShyati na saMshayaH ||3-54-24
mahAsurendrapatayo yajvAno bhUridakShiNAH |
vedavanto vR^ittavantaH shUrAH sarve tanutyajaH ||3-54-25
trailokyaharaNe sR^iShTA yuddhayaj~nAya dIkShitAH |
baddhakR^iShNAjinAH sarve vratino mu~njadhAriNaH ||3-54-26	
ekanishchayakAryAshcha trailokyajayakA~NkShiNaH |
suradAnavadaityAnAM shabdaH samabhavanmahAn ||3-54-27
nAnAyudhavihastAnAM tvaritAnAM pradhAvatAm |
kShveDitotkruShTaninadairgajabR^iMhitaniHsvanaiH ||3-54-28
rathanemisvanairghoraistumulaH sarvato.abhavat |
sha~NkhadundubhinirghoshairhayaheShitaniHsvanaiH ||3-54-29
hayANAM heShamANAnAM dAnavAnAM cha garjatAm |
kShveDitotkruShTaninadaiH pANipAdaravaistathA ||3-54-30
dAnavAnAM pareShAM cha shastravanti mahAnti cha |
samare bhImakarmANi sainyAni prachakAshire ||3-54-31
tato nAgA rathAshchaiva jAmbUnadavibhUShitAH |
bhrAjamAnA vyarAjanta meghA iva savidyutaH ||3-54-32
R^iShTishaktigadAstIkShNashUlashaktiparashvadhAH |
chAru vibhrAjire tatra teShvanIkeShu bhAgashaH ||3-54-33
rathA bahuvidhAkArAH shatasho.atha sahasrashaH |
hemaprachChannashikharA jvalanta iva pAvakAH ||3-54-34
dAnavAnAM surANAM cha samAlokyanta sainikAH |
kA~nchanaiH kavachaiH sarve jvalitArkasamaprabhaiH ||3-54-35
sannaddhAH samadR^ishyanta jyotIMShi gagane yathA |
udyatairAyudhaishchitraistalabaddhAH kalApinaH |	
R^iShabhAkShAH suragaNAshchamUmukhagatA babhuH | 3-54-36
nAnAvarNAH patAkAshcha dhvajamAlAshcha saMyuge ||3-54-37
yuddhyatAM raNashauNDAnAmIrayAmAsa mArutaH |
dhvajAla~NkAravastrANi kavachAni cha rashmibhiH ||3-54-38
bhAsayAmAsa sarvANi rashmivarNAni rashmivAn |
sarveShAmaprameyANAM balAnAM pAdachAriNAm ||3-54-39
rajaH prachChAdayAmAsa patrorNaM pANDuraM dishaH |
divyAyudhadharAH sarve dIptAyudhaparichChadAH ||3-54-40
pratitastambhire.anyonyamanIkaM pratyanIkataH |
girikUTochChrayAH sarve tadA te devadAnavAH ||3-54-41
anyonyamabhinighnanto raNasthAshchitrayodhinaH |
[ udyatairAyudhaishchitraistalabaddhAH patAkinaH ]
bANaiH suruchiraistIkShNaiH patravAjairdurAsadaiH ||3-54-42
mudgarairmusalaiH shUlairayastuNDairulUkhalaiH |
vajrairashanikalpaishcha khaDgavR^ikShAdibhistathA ||3-54-43
tathA pravartite teShAM vimarde.adbhutavikrame |
sAvitrasya vadhaM prepsurbANo jagrAha kArmukam ||3-54-44
sharajAlena divyena chChAdayAnaH surottamam |
mantrairhuta ivArchiShmAnsaMprajajvAla tejasA ||3-54-45
sAgarAbhAM mahAsenAM devAnAM daityapu~NgavaH |
saMshoShayati bANaughairarkAMshubhirivArNavam ||3-54-46
mArutaH sumahAvegaH sAvitraH shaktimuttamAm |
chikShepa baliputrAya shakro.ashanimivAdraye ||3-54-47
apAtantI cha sA shaktirmaholkajvalitA iva |
dvidhA ChinnA kShurapreNa bANenAdbhutakarmaNA ||3-54-48
hatAyAmatha shaktyAM tu sAvitro devasattamaH |
vishvakarmakR^itaM divyaM sutIkShNaM dAnavArdanam ||3-54-49
supInadhAraM vimalaM vipulaM chandravarchasam |
agR^ihNAnnishitaM khaDgamAshIviShamivoragam ||3-54-50
taM gR^ihItvA raNamukhe prajvalantaM mahAprabham |
bANAbhyAshe mahAtejAH khaDgapANiravasthitaH ||3-54-51
sa taM sthitamathAlakShya sAvitraM balinandanaH |
lohitAkShaM mahAkAyaM chikShepa cha nanAda cha ||3-54-52
tato.arkakiraNAkArAnashanipratimA~nChitAn |
saMdadhe chAshu baNaughAnAshIviShashilImukhAn ||3-54-53
rukmapu~NkAnpradIptAgrAnugravegAnala~NkR^itAn |
AkarNapUrAMshchikShepa sharAnugrAntsamantataH ||3-54-54
dR^iDhachApaprayuktAste sharA vaishvAnaraprabhAH |
sAvitraM ChAdayAmAsuH kailAsamiva toyadAH ||3-54-55
sa~nChAdyamAnaH shastraughairbANena balisUnunA |
parA~NmukhaH suravaraH prayAtaH sarathadhvajaH ||3-54-56
parAjitya sa sAvitraM bANaH paramaharShitaH |
pragR^ihya kArmukaM ghoraM gataH shakrarathaM prati ||3-54-57
balashchApyasurashreShThaH pragR^ihya mahatIM gadAm |
dhruvAya vasave mUrdhni raudrAM chikShepa dAnavaH ||3-54-58
tasya nirmathitaM tvaMse hemachitraM cha varma vai |
gadAvegena bhImena dhruvasya samare tadA ||3-54-59
sheShAshcha vasavaH sarve divyAstrairghoradarshanaiH |
prAchChAdayanraNe daItyamAdityamiva toyadAH ||3-54-60
tataH saMmardito bANairbalo dAnavasattamaH |
avAtaradrathAttasmAdgadAmudyamya vegavAn ||3-54-61
pAtayAmAsa shatrUNAM samAvidhya mahAsuraH |
dishaH prAdrAvayatsarvAMstridashAntsA mahAgadA ||3-54-62
indrAshanirivendreNa pravR^iddhAH sumahAsvanAH | 
tasyAH savidyudghoShAyAstena shabdena vepitAH ||3-54-63
vyadravanta paribhraShTA rathebhyo rathinastadA |
tadudIrNaM rathAnIkaM sUryAbhaM meghaniHsvanam ||3-54-64
devAnAM sharadhArAbhiH samantAdabhyavarShata |
kShurakairvishikhairbhallairvatsadantaiH shilImukhaiH ||3-54-65	
muhurmuhurmahAtejAH pratyavidhyanmahAsurAn |
balAkastu gadApANirvyAditAsya ivAntakaH ||3-54-66
taDidgaNArkasadR^isho vaishvAnara ivAparaH |
pibanniva sharaughAMstAndevachApasamuchChritAn ||3-54-67
abhyadravata daityendro mahArNava ivAparaH |
avasphUrjandishaH sarvAH svena vIryeNa dAnavaH ||3-54-68
arujaMstridashAndaityaH siMdhuvegAnnagA iva |
samudrastarasA devAnvAyurvR^ikShAnivaujasA ||3-54-69
shamayaMshcha maheShvAsAnvasubhyAM samasajjata |
ApashchaivAnilashchaiva vavarShaturariMdamau ||3-54-70
sharavarShANi dIptAni meghAviva paraMtapau |
kShiptAMstAnvishikhAndIptAnantarikShe sa chichChide ||3-54-71
amR^iShyamANastatkarma dhruvastamabhidudruve |
tau pR^ithakCharavarShAbhyAmanyonyamabhijaghnatuH ||3-54-72
uttamAbhijanau shUrau devadaityau yashaskarau |
tau nakhairiva shArdUlau dantairiva mahAdvipau ||3-54-73
rathashaktibhiranyonyaM vishikhaishchApyakR^intatAm |
nirbhindantau cha gAtrANi vilikhantau cha sAyakaiH ||3-54-74
stambhayantau cha balinau pratudantau sthitau raNe |
charantau vividhAnmArgAnmaNDalAni cha bhAgashaH ||3-54-75
mudgarairjaghnatuH kruddhAvanyonyamabhimAninau |
asibhyAM charmaNI divye vipule cha sharAsane ||3-54-76
nikR^ityAchalasa~NkAshau bahuyuddhaM prachakratuH |
vyUDhoraskau dIrghabhujau niyuddhakushalAvubhau ||3-54-77
bAhubhiH samasajjetAmAyasaiH parighairiva |
tayorAsIdbhujAghAtairnigrahaH pragrahastathA ||3-54-78
atIva bhImaH saMhrAdo vajraparvatayoriva |
dvipAviva viShANAgraiH sR^i~Ngairiva mahAvR^iShau |
anyonyamabhisaMrabdhau muhUrtaM paryakarShatAm ||3-54-79 
tataH parAjito devo balAkena tathA dhruvaH |
rathaM tyaktvA bhayAttasya pranaShTaH prA~Nmukho vasuH ||3-54-80

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmanaprAdurbhAve devAsurayuddhe 
chatuHpa~nchAshattamo.adhyAyaH