##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 55  Asura Commanders inflict Defeat on their Deva Counterparts
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
November 18, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchapa~nchAshattamo.adhyAyaH
harAdidevaiH saha namuchiprabhR^itInAM ghoratarayuddham


vaishampAyana uvAcha

punareva tu tatrAsInmahAyuddhaM sudAruNam |
kruddhasya namucheshchaiva dharasya cha mahAtmanaH ||3-55-1
saMrabdhau cha mahAbAhU maheShvAsAvariMdamau |
parasparamudaikShetAM dahantAviva lochanaiH ||3-55-2
visphArya cha mahAchApaM hemapR^iShThaM durAsadam |
saMrambhAtsa vasushreShThastyaktvA prANAnayudhyata ||3-55-3
sa sAyakamayairjAlairdharo daityarathaM prati |
bhAnumadbhiH shilAdhautairbhAnoH prAchChAdayatprabhAm ||3-55-4
tataH prahasya namuchirdharasya cha shilAshitAn |
asR^ijatsAyakAndIptAnbhImavegAndurAsadAn ||3-55-5
mahAtejA mahAbAhurmahAvego mahArathaH |
vivyAdhAtibalo daityo navabhirnishitaiH sharaiH ||3-55-6
 sa totrairiva mAta~Ngo vAryamANaH patatribhiH |
abhyadhAvachcha sa~Nkruddho namuchim vasusattamaH ||3-55-7
tamApatantaM vegena saMrambhAnnamuchI raNe |
daityaH pratyasaraddevaM matto mattamiva dvipam ||3-55-8
tataH prAdhmApayachCha~NkhaM bherIshataninAdinam |
vikShobhya tadbalaM harShAdudbhUtArNavasaMprabham ||3-55-9
ashvAnR^ikShasavarNAbhAnhaMsavarNaiH suvAjibhiH |
mishrayantsamare daityo vasum prAchChAdayachCharaiH ||3-55-10
samAshliShTAvathAnyonyaM vasudAnavayo rathau |
dR^iShTvA prAkampata muhustridashAnAM mahadbalam ||3-55-11
krodhasamrambhatAmrAkShau prekShamANau muhurmuhuH |
garjantAviva shArdUlau prabhinnAviva vAraNau ||3-55-12
mahAmeghopamaM raudramAsIdAyodhanaM tayoH |
rathAshvavarasambAdhaM mattavAraNasa~Nkulam ||3-55-13
samAjamiva taM dR^iShTvA prekShamANA mahArathAH |
AshaMsanto jayaM tAbhyAM yodhA naikatrasaMshrayAH ||3-55-14
tayoH praikShanta saMrambhaM sannikR^iShTaM mahAstrayoH |
siddhagandharvamunayo devadAnavayostadA ||3-55-15
tau chChadayantAvanyonyaM samare nishitaiH sharaiH |
sharajAlAvR^itaM vyoma chakratushcha mahAbalau ||3-55-16
tAvanyonyaM jighAMsantau sharaistIkShnairmahArathaiH |
prekShanIyatamAvAstAM vR^iShTimantAvivAmbudau ||3-55-17
suvarNavikR^itAnbANAnpramu~nchantAvariMdamau |
bhAskarAbhaM tadAkAshamulkAbhiriva chakratuH ||3-55-18
tayoH sharAH prakAshante devadAnavayostadA |
pa~NktyaH sharadi mattAnAM sArasAnAmivAmbAre ||3-55-19
tridashAshvagajAnAM hi sharIrairgatajIvitaiH |
kShaNena saMvR^itA bhUmirmeghairiva nabhastalam ||3-55-20
tataH sudhAraM jvalitaM sUryamaNDalasannibham |
dharAya vasave muktaM chakraM namuchinA raNe |
patatA tena chakreNa dharasya syandanottamaH ||3-55-21
sadhvajaH sAyudhaH sAshvo dagdho.arkakiraNaprabhaH |
sa tyaktvA syandanaM devaH pradIptaM chakratejasA ||3-55-22
bhayAttasyAsurendrasya gataH svagR^ihamuttamam |
parAjitya suraM daityo namuchirbalagarvitaH ||3-55-23
prayAtaH svena sainyena bhUyaH surachamUM prati |
yau tau mayashcha tvaShTA cha devadaityeShu vishrutau ||3-55-24
pravarau vishvakarmANau mAyAshatavishAradau |
ghorastayoH saMprahAraH prAvartata sudAruNaH ||3-55-25
anyonyaspArddhinostatra chirAtprabhR^iti saMyuge |
tvaShTA tu nishitairbANairdaityaM tu baladarpitam ||3-55-26
parAkrAntaM parAkramya vivyAdha trishataiH sharaiH |
mayastu prativyAdha tvaShTaAraM nishitaiH sharaiH ||3-55-27
sughAtaiH suprasannAgraiH shAtakumbhavibhUshitaiH |
nanAda ditijashreShTho hatastvaShTuH sharairmayaH ||3-55-28
sa~Nkruddho daityasainasya vichinvanniva jIvitam |
shaktiM kanakavaiDUryachitradaNDAM mahAprabhAm ||3-55-29
devo gR^ihItvA samare daityendraM samapAtayat |
bhImAM sarvAyasIM dR^iShTvA puraMdara ivAshanim ||3-55-30
tAM tvaShTurbhujanirmuktAmarkavaishvAnaraprabhAm |
mayashchichCheda tIkSNAgraistUrNaM saptabhirAshugaiH ||3-55-31
ataH kShuNvanniva prANAMstvaShTuH kopAnmahAsuraH |
preShayAmAsa saMrabdhaH sharAnbarhiNavAsasaH ||3-55-32
chichCheda bANAMstvaShTA tA~njvalitairnataparvabhiH |
daityasya sumahAvegaiH suvarNavikR^itaiH sharaiH ||3-55-33
tau vR^iShAviva nardantau balinau vAsitAntare |
shArdUlAviva chAnyonyaM prasaktAvabhijaghnatuH ||3-55-34
anyonyaM pratiyudhyantAvanyonyavadhakA~NkShiNau |
anyonyamabhIvIkShantau kruddhAvAshIviShAviva ||3-55-35
mahAgajAvivAsAdya viShANAgraiH parasparam |
sharaiH pUrNAyatotsR^iShTairanyonyamabhijaghnatuH ||3-55-36
tataH suvipulAM dIptAM mayo rukmA~Ngado gadAm |
tvaShTari prAhiNotkruddhaH sarvaprANaharAM raNe ||3-55-37
tathA jaghAnAtirathastvaShTuruttamavAjinaH |
gadayA dAnavaH kruddho vajreNendra ivAchalAn ||3-55-38
tataH kruddho mahAdaityaH kShurAbhyAmatha saMyuge |
punardvAbhyAM sharAbhyAM tu nishitAbhyAM mahAraNe ||3-55-39
dhvajaM tvaShTuratha chChitvA sUtaM ninye yamakShayam |
mahAbalAnmahAvegAntsadashvAngadayA.ahanat ||3-55-40
dR^iShTvA tvaShTA hataM sUtamashvAMshcha vinipAtitAn |
hatAshvaM rathamutsR^ijya sUtaM cha patitaM bhuvi ||3-55-41
visphArayanmahAchApaM sthito bhUmAvivAchalaH |
hatAshvasUtaM virathaM dR^iShTvA ripumavAsthitam ||3-55-42
jayashriyA sevyamAno dIpyamAna ivAnalaH |
mayaH kAlAntakaprakhyashchApapANiradR^ishyata ||3-55-43
prAdahaddevasainyAni dAvAgniriva kAnanam |
tvaShTuH so.akShipatAtyugrAnnArAchAMstigmatejasaH ||3-55-44
chaturdasha shilAdhautAntsAyakAnvividhAkR^itIn |
te papustasya sainasya shoNitam rukmabhUShaNAH ||3-55-45
AshIviShA iva kruddhA bhuja~NgAH kAlachoditAH |
Te kShitiM samavartanta shobhante rudhirokShitAH ||3-55-46
ardhapraviShTA saMrabdhA bilAnIva mahoragAH |
taM pratyavidhyattvaShTA tu jAmbUnadavibhUshitaiH ||3-55-47
chaturdashabhiratyugrairnArAchairabhidhArayan |
te tasya daityasya bhujaM savyaM nirbhidya patriNaH ||3-55-48
vidArya vivishurbhUmiM pannagA iva vegataH |
te prakAshanta nArAchAH pravishanto vasuMdharAm ||3-55-49
astaM gachChantamAdityaM pravishanta ivAMshavaH |
mayastribhirathAnarchChattvaShTAraM tu patatribhiH ||3-55-50
suparNavegairvikR^itairjvaladbhiH prANanAshanaiH |
tvaShTAtha mayanirmuktaiH sAyakairarditaH prabhuH ||3-55-51
apayAto raNaM hitvA vrIDayAbhisamanvitaH |
taM tatra hatasUtaM cha bhuja~Nga iva nirviSham ||3-55-52
tvaShTAraM virathaM kR^itvA muditaH sa tu dAnavaH |
visphAryamANo ruchiraM chApaM rukmA~NgadaM dR^iDhaM ||3-55-53
raNe vyatiShThaddaityendro jvalanniva hutAshanaH |
pulomA tu balashlAghI dR^ipto dAnavasattamaH ||3-55-54
rathe shvetahayeneha sArdhaM yuddhyati vAyunA |
sarveShAmeva bhUtAnAM yaH prANaH kathyate dvijaiH ||3-55-55
balinA kAlakalpena vAyunA saha sa~NgataH |
pulomnastatra pavanaH shrutvA jyAtalaniHsvanam ||3-55-56
nAmR^iShyata yathA matto gajaH pratigajasvanam |
daityachApachyutairbANaiH prAchChAdyanta disho dasha ||3-55-57
rashmijAlairivArkasya vitataM sAmbaraM jagat |
sa tAmranayanaH kruddhaH shvasanniva mahoragaH ||3-55-58
vR^ito daityashatairvAyU rashmivAniva bhAskaraH |
daityachApabhujotsR^iShTAH sharA barhiNavAsasaH ||3-55-59
rukmapu~NkhAH prakAshante haMsAH shreNIkR^itA iva |
chApadhvajapatAkAbhyaH shastrA dIptamukhAshchyutAH ||3-55-60
prAptavantashcha dR^ishyante daityasyApatataH sharAH |
evaM sutIkShnAnkhacharA~nChalabhAniva pAvake ||3-55-61
suvarNAvikR^itAMshchitrAnmumocha ditijaH sharAn |
tamantakamiva kruddhamApatantaM sa mArutaH ||3-55-62
tyaktvA prANAnatikramya vivyAdha navabhiH sharaiH |
tasya vegamasaMhAryam dR^iShTvA vAyuH sanAtanaH ||3-55-63
uttamaM javamAsthAya vyadhamatsAyakavrajAn |
tejo vidhamya balavA~nCharajAlAni mArutaH ||3-55-64
vivyAdha daityaM viMshatyA vishikhairnataparvabhiH |
marudgaNAnAM pravarA dasha divyA mahaujasaH ||3-55-65
sAdhu sAdhviti vegena siMhanAdaM prachakrire |
tasmintsamutthite shabde tumule lomaharShaNe ||3-55-66
abhyadhAvanta ditijAH paulomAH krodhamUrchChitAH |
te samAsaAdya pavanaM samAvR^iNva~nCharottamaiH ||3-55-67
parvataM vAridhArAbhiH prAvR^iShIva balAhakAH |
te pIDayantaH pavanaM kruddhAH sapta maharathAH ||3-55-68
prajAsaMharaNaM ghorAH somaM sapta grahA iva |
tato dakShiNamakShobhyaM nAnAratnavibhUShitam ||3-55-69
karaM gajakarAkAramudyamya yudhi mArutaH |
teShAM mUrdhasu daityAnAM pAtayAmAsa vIryavAn ||3-55-70
nihitA vAyuvegena tena sapta mahArathAH |
tyaktvA prANAnpulomA tu vivyAdha navabhiH sharaiH ||3-55-71
pradarpitamasaMhAryaM dR^iShTvA vAyuM sanAtanam |
asa~nchintya suraughAMstA~njvalitAMshcha pulomataH ||3-55-72
teShAM vidArya tejaMsi dAnavAnAM mahAtmanAm |
shoNitAklinnamukuTA gairikAgrA ivAdrayaH ||3-55-73
te bhinnavarmAsthibhujAH patanto bhAnti dAnavAH |
mAta~NgayUthasaMbhagnAH puShpitA iva pAdapAH ||3-55-74
teShAM vidAritairdehairdAnavAnAM mahAtmanAm |
tataH prAvartata nadI raudrarUpA bhayAvahA ||3-55-75
prasravantI raNe raktaM bhIrUNAM bhayavardhinI |
devadaityagajAshvAnAM rudhiraughapariplutA |
raNabhUmirabhUdraudrA tatra tatra sahasrashaH ||3-55-76
saMbhUtA gatasattvaishcha yakSharAkShasakhecharaiH |
sAnugaiH sapatAkaishcha sopAsa~NgarathadhvajaiH ||3-55-77
shIrNakumbhaistathA nAgairghanTAbhistu vibhUShitaiH |
suvarNapu~NkhairjvalitairnArAchaistigmatejasaiH ||3-55-78
devadAnavanirmuktaiH saviShairuragairiva |
prAsatomaranArAchaiH shaktikhaDgaparashvadhaiH ||3-55-79
suvarNavikR^itaishchapi gadAmusalapaTTishaiH |
kanakA~NgadakeyUrairmaNibhishcha sakuNDalaiH ||3-55-80
tanutraiH satalatraishcha hArairniShkaishcha shobhanaiH |
hataishcha ditijaistatra shastrasyandanavarjitaiH ||3-55-81
patitairapi viddhaishcha shatasho.atha sahasrashaH |
nipAtitadhvajaratho hatavAjirathadvipaH ||3-55-82
vimardo devadaityAnAM sadR^ishaH karmaNA babhau |
atha daityasahasreNa paulomena mahAsuraH ||3-55-83
saMvR^itaH pavanaH srImAngadAmusalapANinA ||3-55-84
te jaghnuH shatasAhasrAH pavanaM dAnavottamAH |
tairvadhyamAnaH sa babhau samantAdarpitaiH sharaiH ||3-55-85
hatvAShTau tatra yodhAnAM shatAni pavanaH prabhuH |
kR^itvA mArgaM surashreShTho nanAda sumahArathaH ||3-55-86
adyApi cha suvistIrNaH panthAH saMdR^ishyate divi |
nAmnA vAyuratho nAma siddhAH pashyanti taM divi||3-55-87

vaishampAyana uvAcha

hayagrIvastu ditijaH pUShaNaM prati vIryavAn |
nanAda sumahAnAdaH siMhanAdaM mahArathaH ||3-55-88
visphArya sumahachchApaM hemajAlavibhUShitam |
pUShaNaM ditijo.apashyatkruddho ghoreNa chakShuShA ||3-55-89
bhujabhyAmAdadAnasya saMdadhAnasya vai sharAn |
mu~nchataH karShato vApi dadR^ishustatra nAntaram ||3-55-90
agni chakropamaM dIptaM maNDalIkR^itakArmukam |
tadAsIddAnavendrasya savyadakShiNamasyataH ||3-55-91
rukmapu~Nkhaistatastasya chApamuktaiH shitaiH sharaiH |
prAchChAdyanta shilAdhautairdishaH sUryasya cha prabhAH ||3-55-92
tataH kanakapu~NkhAnAM sharANAM nataparvaNAm ||3-55-93
nabhashcharANAM nabhasi dR^ishyante bahavo vrajAH |
girikUTanibhAchchApAtprabhavantaH sharottamAH ||3-55-94
shreNIbhUtAH prakAshante yAntaH shyenA ivAmbare |
gR^idhrapatrA~nChilAdhautAnkArtasvaravibhUShitAn ||3-55-95
mahAvegAnprashastAgrAnmumocha ditijaH sharAn |
tatashchApabaloddhUtAH shAtakumbhavibhUShitAH ||3-55-96
dehe samavakIryanta pUShNaH sannihitAH sharAH |
te vyomni rukmavikR^itAH saMprakAshanta sarvashaH ||3-55-97
khadyotA iva gharmAnte khe charantaH samantataH |
shilAdhautAH prasannAgrAH pUShaNaM siShichuH sharAH ||3-55-98
parvataM vAridhArAbhiryathA prAvR^iShi toyadAH |
tataH prachChAdayAmAsa pUShaNaM sharavR^iShTibhiH ||3-55-99
parvataM vAridhArAbhichChAdayanniva toyadaH |
tataH sapUShNo.adevasya balaM vIryaM parAkramam ||3-55-100
vyAvasAyaM cha sattvaM cha pashyanti tridashAdbhutam |
tAM samudrAdivodbhUtAM sharavR^iShTiM samutthitAm ||3-55-101
nAchintayattadA pUShA daityaM chAbhyadravadraNe |
hemapR^iShThaM mahAnAdaM pUShNa AsInmahAdhanuH ||3-55-102
vikR^itaM maNDalIbhUtaM shakrAshanimivAparam |
tataH sharAH prAdurAsanpUrayanta ivAmbaram ||3-55-103
suvarNapu~NkhAH pUShNaste prabhavantaH sharAsanAt |
mAleva rukmapu~NkhAnAM vitatA vyomni patriNAm ||3-55-104
prAdurAsInmahAghorA bR^ihatI pUShakArmukAt |
tato vyomni vibhaktAni sharajAlAni sarvashaH ||3-55-105
AhatAni vyashIryanta sharaiH sannataparvabhiH |
tataH kanakapu~NkhAnAM ChinnAnAM ka~NkavAsasAm ||3-55-106
patatAM pAtyamAnAnAM khamAsIchchAvR^itaM raNe |
pUShA prApUrayadbANairhayagrIvaM shilAshitaiH ||3-55-107
nAmA~NkairarkasadR^ishairdivyahemapariShkR^itaiH |
tato vyasR^ijadugrANi sharajAlAni dAnavaH |V3-55-108
amarShI balavAnkruddho didhakShanniva pAvakaH |
pUShNastvAjau dhvajaM chaiva patAkAM dhanurevacha ||3-55-109
rashmInyoktrANi chAshvAnAM hayagrIvo raNe.achChinat |
athApyashvAnpunarhatvA chaturbhiH sAyakottamaiH ||3-55-110
sArathiM sumahAtejA rathopasthAdapAtayat |
kR^itastu virathaH pUShA hayagrIveNa saMyuge ||3-55-111
pUShA tasya rathAbhyAsAtsa yayau tena vai jitaH |
gataH shakrarathAbhyAshaM mukto mR^ityumukhAdiva ||3-55-112
tatrAdbhutamidaM bhUyo yuddhaM vartata dAruNam |
kR^itapratikR^itaM ghoraM shambarasya bhagasya cha ||3-55-113
saptakiShkuparINAhaM dvAdashAratnikArmukam |
chApaM chAshaninirghoShaM dR^iDhajyaM bhArasAdhanam |
vikShipannakShasadR^ishAnvyasR^ijatsAyakAnbahUn ||3-55-114
krodhasaMraktanayanaH shambaraH sarvayogavit |
tena vitrAsyamAnAni devasainyAni sarvashaH ||3-55-115
samakampanta bhItAni sindhoriva mahormayaH |
tamApatantaM saMprekShya virUpAkShaM vibhIShaNam ||3-55-116
bhagaH prasphuramANauShThastvaramANo vyadArayat |
tato bhago maheShvAso divyaM visphArayandhanuH ||3-55-117
avAkirandaityagaNA~nCharajAlena ChAdayan |
tamapyagAdbhago daityaM tUrNamasyantamantikAt ||3-55-118
mAta~Ngamiva mAta~Ngo vR^iShaM prati vR^iSho yathA |
tau pragR^ihya mahAvegau dhanuShI bhArasAdhane ||3-55-119
prAchChAdayetAmanyonyaM takShamANau raNe sharaiH |
tayoH sutumulaM yuddhamAsIdghoraM mahAraNe ||3-55-120
bhagashambarayorbhImamaprameyaM mahAtmanoH |
atha pUrNayatotsR^iShTaiH sharaiH sannataparvabhiH ||3-55-121
vyadArayetAmanyonyaM kArShNe nirbhidya charmaNI |
tau tu vikR^itasarvA—gau rudhireNa samukShitau |3-55-122
saMprekShyamANau rathinAvubhau paramadurmadau |
takShamANau sitairbANairna vIkShitumashaknutAm ||3-55-123
atha vivyAdha samare tvaramANo.asuro bhagam |
nArAchaiH krodhatAmrAkShaH kAlAntakayamopamaH ||3-55-124
garutmAniva chAkAshe pothayAno mahoragam |
nArAchA nyapatandehe tUrNaM shambarachoditAH ||3-55-125
tAnantarikShe nArAchAnbhagashchichCheda patribhiH |
jvalantamachalapreShyaM vaishvAnarasamaprabham ||3-55-126 
tato bhagaM chatuHShaShTyA vivyAdhAsurasattamaH |
shilImukhairmahAvegairjAmbUnadavibhUShitaiH ||3-55-127
tadA tatsuchiraM kAlaM yuddhaM samamivAbhavat |
shambarasya cha mAyAbhirnAdR^ishyata tato.ambaram ||3-55-128
dorbhyAM chikShipatashchApaM raNe viShTabhya tiShThataH |
shrUyate dhanuShaH shabdo visphUrjitamivAshaneH ||3-55-129
sa bhagasya hayAnhatvA sArathiM cha mahAhave |
abhyavarShachCharairenaM parjanya iva vR^iShTimAn ||3-55-130
na tasyAsIdanirbhinnaM gAtre dvya~Ngulamantaram |
bhagadevasya daityena shambareNAstraghAtinA ||3-55-131
daityasya chAdbhutam divyamastramastreNa dhArayan |
mAyAyuddhena mAyAvI shambaro.astamayo.abhavat ||3-55-132
ava~nchayadbhagaM daityo mAyAbhirlAghavena cha |
bhagastasya rathaM sAshvaM sharavarShairavAkirat ||3-55-133
sahasramAyo dyutimAndevasenAM niShUdayan |
adR^ishyata sharaishchannaH shambaraH shatasho raNe ||3-55-134
adR^ishyatpatito bhumau gatachetA ivAsuraH |
atha sma yudhyate bhUyaH shatadhA shailasannibhaH ||3-55-135
dishA gajendramArUDho dR^ishyate sa punarbalI |
prAdeshamAtrashcha punaH punarbhavati shailavat ||3-55-136
mahAmegha iva shrImAMstiryagUrdhvaM cha so.abhavat |
punaH kR^itvA virUpANi vikR^itAni cha sarvashaH ||3-55-137
sarvAM bhIShayate senAM devAnAM bhImadarshanaH |
te bhItAH prapalAyante siMhaM dR^iShTvA mR^igA yathA |
tataH so.anyaM varaM dehaM kR^itvA prAMshutaraM punaH ||3-55-138
gachChatyUrdhvagAtiM ghoro dishaH shabdena pUrayan |
nabhastalagatashchApi varShate vAsavo yathA ||3-55-139
saMvartakAmbudaprakhyaH pUrayanpR^ithivItalam |
saMvartako.analashchaiva bhUtvA bhImaparAkramaH ||3-55-140
shatavartmA shatashikho dadAha cha punaH surAn |
muhurtAchcha mahAshailaH shatashIrShA shatodaraH ||3-55-141
adR^ishyata divastambhaH shatashR^i~Nga ivAchalaH |
ye.anye daityAshcha sAdhyAshcha ye cha vishve cha devatAH ||3-55-142
kShipantyastrANi divyAni tAni so.agrasatAsuraH |
yudhyamAnashcha samare sarathaH so.asurottmaH ||3-55-143
gandharvanagarAkArastatraivAntaradhIyata |
te bhItAH samudIkShanta tridashA bhImavikramAH ||3-55-144
sahasramAyaM samare shambaraM chitrayodhinam |
sa bhago bhayasaMtrasto dAnavendrasya saMyuge ||3-55-145
rathaM tyaktvA mahAbhAgo mahendraM sharaNaM gataH |
parAjitya tu taM devaM dAnavendraH pratApavAn ||3-55-146
gato yatra mahAtejA jAtavedA mahAprabhaH |
sa vahnirvAgbhirugrAbhiH kruddhastarjayate balI |
bhavAmyeSha hi te mR^ityurityuktvAntardhIyata ||3-55-147

vaishampAyana uvAcha

etasminnantare bhUtvA brAhmaNendro mahAbalaH |
jaghAna somaH shItAstro dAnavAnAM chamUM raNe ||3-55-148
kailAsashikharAkAro dyutimadbhirgaNairvR^itaH |
avadhIddAnavAndR^iShTvA daNDapANirivAntakaH ||3-55-149
pothayadrathavR^indAni vAjivR^indAni vai prabhuH |
daityeShu vichara~nChrImAnyugAnte kAlavadbalI ||3-55-150
so.amarShAdrathajAlAni uruvegena chandramAH |
dadAha dAnavAnsarvAndAvAgniriva choditaH ||3-55-151
mR^idanrathebhyo rathino gajebhyo gajayodhinaH |
sAdinashchAshvapR^iShThebhyo bhUmau chApi padAtinaH ||3-55-152
shItenavyadhamatsarvAnvAyurvR^ikShAnivaujasA |
chandramAH sumahAtejA dAnavAnAm mahAchamUm ||3-55-153
tadastramabhavattasya pradigdhaM shatrushoNitaiH |
pinAkamiva rudrasya kruddhasyAbhighnataH pashUn ||3-55-154
yugAntakopamaH shrImAndaityeShu vyacharadbalI |
AvArya mahatIM senAM prAdravantIM punaH punaH ||3-55-155
chandraM mR^ityumivAyAntaM dR^iShTvA yodhA  visiShmiyuH |
yato yataH prakShipati shishirAstraM tamonudaH ||3-55-156
tatastato vyashIryanta daityasainyAni saMyuge |
vyadArayatsa sainyAni svabalenAbhisaMvR^itaH ||3-55-157
grasamAnamanIkAni vyAditasyamivAntakam |
taM tathA bhImakarmANaM gR^ihItAstraM mahAhave ||3-55-158
dR^iShTvA shashA~NkamAyAntaM daityAbhaM chandrabhAskarau |
tAlamAtrANi chApAni karShamANau mahAbalau ||3-55-159
ChAdayetAM sharaishchandraM vR^iShTimantAvivAmbudau |
atha visphAryamANAnAM karmukANAM surAsuraiH ||3-55-160
abhavatsumahAshabdo dishaH sannAdayanniva |
vinadadbhirmahAnAgairheShamANaishcha vAjibhiH ||3-55-161
bherIsha~NkhaninAdaishcha tumulaM sarvato.abhavat |
yuyutsavaste saMrabdhA jayagR^iddhA yashasvinaH ||3-55-162
anyonyamabhigarjanto goShTheShviva mahAvR^iShAH |
shirasAM pAtyamAnAnAM samare nishitaiH sharaiH ||3-55-163
ashmavR^iShTirivAkAshe hyabhavatsenayostathA |
kuNDaloShNIShadhArINi jAtarUpasrajAMsi cha ||3-55-164
patitAni sma dR^ishyante shirAMsi raNamUrdhani |
vishikhairmAthitairgAtrairbAhubhishcha sakArmukaiH ||3-55-165
sahastAbharaNaishchAnyairvichChinnai rudhirokShitaiH |
kavachairAvR^itairgAtrairurubhishchandanokShitaiH ||3-55-166
mukhaishcha chandrasa~NkAshaistaptakuNDalabhUshaNaiH |
gajavAjimanuShyANAM sarvagAtraiH samantataH ||3-55-167
AsItsarvA samAkIrNA muhUrtena vasuMdharA |
chApameghAshcha vipulAH shastravidyutprakAshinaH |
vAhanAnAM cha nirghoShaH stanayitnusamo.abhavat ||3-55-168
sa saMprahArastumulaH kaTukaH shoNitodakaH |
prAvartata surANAM cha dAnavAnAM cha saMyuge ||3-55-169

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmanaprAdurbhAve devAsurayuddhe 
pa~nchapa~nchAshattamo.adhyAyaH