##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 58 Rudra Engages Keshi in Battle
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
November 29, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


athAShTapa~nchAshattamo.adhyAyaH
devAsurayuddhe keshirudrayostumulayuddham


vaishampAyana uvAcha

tatraiva tu mahAyuddhe raNAjirdevasattamaH |
yudhyate saha daityena ekachakreNa dhImatA ||3-58-1
prachChAdya rathapanthAnamutkroshaMshcha mahAbalaH |
ekachakrasya sainyaM tachCharavarShairavAkirat ||3-58-2
mahAsurA mahAvIryA mahApaTTishayodhinaH |
shUlAni cha bhushuNDIshcha kShipanta sma mahAraNe ||3-58-3
tachChUlavarShaM sumahadgadAshaktisamAkulam |
avishadditijairmuktaM durnivAryaM charAcharaiH ||3-58-4
anyonyamabhivartante devAsuragaNA yudhi |
mahAdrishikharAkArA viryavAnto mahAbalAH ||3-58-5
tura~NgamANAM tu shataM yuktaM tasya mahArathe |
mahAsuravarasyeva hiraNyakashiporyudhi ||3-58-6
teShAM charaNapAtena chakranemisvanena cha |
tasya bANanipAtaishcha hatA vai shatashaH surAH ||3-58-7
tataH sa laghubhishchitraiH sharaiH sannataparvabhiH |
sAyudhAnachChinotkruddhaH shatasho.atha sahasrashaH ||3-58-8
vadhyamAnAH sharaistIkShNai rathadviradavAjinaH |
gamitAH prakShayaM kechit tridashairdAnavA raNe ||3-58-9
tataH prakShIyamANAMstAnupaprekShya diteH sutAH |
tyaktvA bANAnnyavartanta pragR^ihItavarAyudhAH ||3-58-10
te disho vidishashchaiva pratiyuddhaprahAriNaH |
abhyaghnannishitaiH shastrairdevAnditisutA raNe ||3-58-11
raNAdvichalitaM ghoraM paramaM tigmatejasam |
mumochAstraM mahAbAhurmathanaM nAma saMyuge ||3-58-12
tataH shastrANi shUlAni nishitAni sahasrashaH |
ativIryeNa mahatA ditijaH saMprachichChide ||3-58-13
ChitvA shUlena tAnsarvAnekachakro mahAsuraH |
abhyavidhyata taM sAdhyaM dashabhirnishitaiH sharaiH ||3-58-14
astravegena hatvaiva so.astraistasyAnusainikAn |
jvalitairaparaiH shIghraistAnavidhyatsahasrashaH ||3-58-15 
teShAM ChinnAni gAtrANi visR^ijanti sma shoNitam |
prAvR^iShIvAmbuvR^iShTIni shR^i~NgANi dharaNIbhR^itAm ||3-58-15
indrAshanisamasparshairnipatadbhirajihmagaiH |
ditijairvadhyamAnAste vitresuH surasattamAH ||3-58-17
ekachakre rathe tiShThannapashyadgajayUthapam |
varAbharaNanirhrAdAntsamudrasvananiHsvanAn ||3-58-18
mattAntsuvihitAndR^iptAnmahAmAtrairadhiShThitAn |
kulinAnvIryasaMpannAnpratidviradaghAtinaH ||3-58-19
shikShitAngajashikShAyAmairAvatasamAnyudhi |
nyahanatsurasainyasya gajAngaja ivAsuraH |V3-58-20
vikSharanto mahAnAgAnbhImavegAMstridhA madam |
meghastanitanirghoShAnmahAdrIniva chotthitAn ||3-58-21
sahasrasaMmitAndivyA~njAmbUnadapariShkR^itAn |
suvarNajAlairvitatAMstaruNAdityavarchasaH ||3-58-22
ekachakro gadApANirbalavAngadinAM varaH |
utsArayAmAsa gajAnmahAbhrANIva mArutaH ||3-58-23
nihatya gadayA sarvAMstAngajAngajamardanaH |
bhUyo.ashvasa~NghAntsa balI niraikShata mahAsuraH ||3-58-24
shukavarNAnR^iShyavarNAnmayurasadR^ishAMstathA |
pArAvatasavarNAMshcha haMsavarNAMstathaiva cha ||3-58-25
mallikAkShAnvirUpAkShAnkrau~nchavarNAnmanojavAn |
ashvasainyaM mahAbAhustadapratimapauruShaH ||3-58-26
niShUdayAmAsa balI gadayA bhImavikramaH |
raNAjirvyasya samare sarvAndR^iShTvA suradviShaH ||3-58-27
achintyavikramaH shrImAnabhyayAddevavAhinIM |
gadAyuddheShu kushalo rathena rathayUthapaH ||3-58-28
hR^iShTasainyo mahAbAhuH prasthitaH shakrasannidhau |
triMshachChatasahasrANi rathAnAM vinihatya saH ||3-58-29
raNe.atiShThata daityendro vidhUma iva pAvakaH |
tasminneva tu sa~Ngrame baladR^ipto mahAsuraH ||3-58-30
mR^igavyAdhaM mahAtmAnaM yodhayatyajitaM raNe | 
mR^igavyAdhasya rudrasya mahApAriShadAstathA  ||3-58-31
samutpeturbalaM dR^iShTvA hutAgnisamatejasaH |
gajairmattai rathairdivyairvAjibhishcha mahAjavaiH ||3-58-32
astraishcha nishitairbANaiH sharaishchAnalasannibhaiH |
dadR^ishuste tato vIrA dIpymAnaM mahAsuraM ||3-58-33
rashmivantamivodyantaM sutejorashmimAlinaM |
sa~NgrAmasthaM mahAvegaM mahAsattvaM mahAbalaM ||3-58-34
mahAmatiM mahotsAham mahAkAyaM mahAratham |
samIkShya taM mahAyodhaM dikShu sarvAsvavasthitam ||3-58-35
tataH praharaNairghorairabhipetuH samantataH |
tasya sarvAyasAstIkShNAH sharAH pItamukhAH shitAH ||3-58-36
shirasyadripratIkAshe mR^igavyAdhena pAtitAH |
taishcha saptabhirAviShTaH sharaiH shirasi chArpitaiH ||3-58-37
utpapAta tadA vyomni disho dasha vinAdayan |
tatastaM tridasho vIraH sarathaH sajjakArmukaH ||3-58-38
anuvavrAja saMhR^iShTaH khe tadA sa mahAbalaH |
asuraM ChAdayAmAsa taM vyomni sharavR^iShTibhiH ||3-58-39
vR^iShTimAniva jImuto nidAghAnte dharAdharam |
ardyamAnastatastena mR^igavyAdhena dAnavaH ||3-58-40
chakAra ninadaM ghoramambare jalado yathA |
sa dUraM sahasotpatya mR^igavyAdharathaM prati ||3-58-41
nipapAta mahAvegaH pakShavAtairgiriryathA |
babha~nja cha tato daityo bhagneShAkUbaraM ratham ||3-58-42
mR^igavyAdhaH parityajya sthito bhUmau mahAbalaH |
virathaM prekshya rudraM tu tasya pAriShadAH shubhAH ||3-58-43
utthitA ghoraraktAkShA vyomni mudgarapANayaH |
sa tu taiH sahasotthAya veShTito vimale.ambare ||3-58-44
mudgarairardito bhImairvR^ikShaH parashubhiryathA |
teShAM vegavatAM vegaM nihatya sa mahArathaH ||3-58-45
nipapAta punarbhUmau suparNasamavikramaH |
sa shAlavR^ikShamutpATya mahAshAkhaM mahAbalaH ||3-58-46
sarvAnpAriShadAnsa~Nkhye sUdayAmAsa dAnavaH |
sa tairvIjitadehastu rudhiraughapariplutaH ||3-58-47
shushubhe dAnavashreShTho bAlasUrya ivoditaH |
athotpATya gireH shR^i~NgaM samR^igavyAlapAdapam ||3-58-48
jaghAna tAnpAriShadAnsamare dAnaveshvaraH |
tatasteShu cha bhagneShu mahApAriShadeShu vai ||3-58-49
balaM tadavasheShaM tu nAshayAmAsa vIryavAn |
ashvairashvAngajairnAgAnyodhAnyodhai rathAnrathaiH ||3-58-50
dAnavaH sUdayAmAsa yugAnte.antakavatprajAH |
hatairashvaishcha nAgaishcha bhagnAkShaishcha mahArathaiH ||3-58-51
tridashaiShchAbhavadbhUmI rudramArgA samantataH |
evaM balaH sa daityendro mR^igavyAdhashcha vIryavAn ||3-58-52
yudhi pravR^iddhau balinau prabhinnAviva vAraNau ||3-58-53

vaishampAyana uvAcha

tatraiva yudhyate rudro dvitIyo rAhunA saha |
vishrutastriShu lokeShu krodhAtmA hyaja ekapAt ||3-58-54
tadyathA sumahadyudhaM tumulaM lomaharShaNam |
AsItpratibhayaM raudraM vIrANAM jayamichChatAm ||3-58-55
devadAnavadehaistu dustarA keshashADvalA |
sharIrasaMghAtavahA prasR^itA lohitApagA ||3-58-56
AjaghAnAtha sa~Nkrudhdo rudro raudrAkR^itiH prabhuH |
rAhuH shatamukhaM yuddhe shatrusainyanivAraNam ||3-58-57
tasya kA~nchanachitrA~NgaM rathaM sAshvaM sasArathim |
jaghAna samare shrImAnkruddho daityasya sAyakaiH ||3-58-58
tasya pAriShadastvekaH sharashaktyA mahAbalaH |
bibheda samare hR^iShTo dAnavaM taM stanAntare ||3-58-59
sa bhinnagAtro rudreNa tathA pAriShadairapi |
rudrasya rathamAyAntaM sa rAhurdAnavottamaH ||3-58-60
pramamAtha talenAshu sahasA krodhamUrchChitaH |
bhinnanAgaM sharaistIkShNairmeruM sUrya ivAMshubhiH ||3-58-61
hatairdAnavamukhyaistu rudreNAmitatejasA |
rudrapAriShadAnsarvAnnijaghAna mahAsuraH ||3-58-62
[ sR^ijantaM sharavarShANi dAnavaM ghoradarshanam |
bibheda samare rudro bANaiH sannataparvabhiH ] ||
vartamAne mahAghore sa~NgrAme lomaharShaNe |
rudhiraughA mahAvegA mahAnadyaH prasusruvuH ||3-58-63
dAnavaM samare rudrA nIlA~njanachayopamam | 
nirbibheda sharaistIkShNairmeruM sUrya ivAMshubhiH ||3-58-64
hatairdAnavamukhyaishcha shaktishUlaparashvadhaiH |
patitaiH parvatAbhaishcha dAnavaiH kAmarUpibhiH ||3-58-65
vartamAne mahAghore sa~NgrAme lomaharShaNe |
virejuste tadA daityAH puShpitA iva kiMshukAH |
mahAbherI mR^ida~NgAnAM paNavAnAM cha niHsvanaH ||3-58-66
sha~NkhaveNusvanonmishraH saMbabhUvAdbhutopamaH |
hatAnAM svanatAM tatra daityAnAM chApi niHsvanaH ||3-58-67
devAnAM cha tathA tatra shushruve dAruNo mahAn |
tura~NgamakhurotkIrNaM rathanemisamutthitam ||3-58-68
rurodha mArgaM yodhAnAM chakShUMShi cha dharArajaH |
shastrapuNyopAharA sA tatrAsIdyuddhamedinI ||3-58-69
durdarshA dirvigAhyA cha mAMsashoNitakardamA |
bhagnaiH khaDgairgadAbhishcha shaktitomarapATTishaiH ||3-58-70
apaviddhaishcha bhagnaishcha rathaiH sA~NgrAmikairhataiH |
nihataiH ku~njarairmattaistathA tridashadAnavaiH ||3-58-71
chakrAkShayugashastraishcha bhagnairavanipAtitaiH |
babhUvAyodhanaM ghoraM pishitAshanasa~NkulaM ||3-58-72
utpetushcha kabandhAni dikShu sarvAsu saMyuge |
anyonyabaddhavairANAM daityAnAM jayagR^iddhinAm ||3-58-73
saMprahArastathA yuddhe vartate.atibhaya~NkaraH |
sainyAnAM saMprayuddhAnAM shUrANAmanivartinAm ||3-58-74
ajasya chAikapAdasya rAhoshchaiva mahAtmanaH |
teShAM tu tatra patatAM kruddhAnAmatiniHsvanaH ||3-58-75
udvarta iva bhUtAnAM samudrANAM tu shushruve |
tatraikastu sudhUmrAkShaH shrImAnrudro munIshvaraH ||3-58-76
bibheda keshinaM shaktyA gadAparighashUlabhR^it |
nAnAprahAraNA ghorA bhImAkhyA bhImavikramAH ||3-58-77
niShpetU rudradayitA mahApAriShadAstathA |
rathamAsthAya cha shrImAMstaptakA~NchanakuNDalaH ||3-58-78
dAnavaiH saMvR^itaH keshI yudhyate yuddhadurjayaiH |
tasya sa~NgrAmashauNDasya sa~NgrAmeShu yuyutsataH ||3-58-79
nipeturugravIryasya jvAlA hi prasR^itA mukhAt |
sa tu siMharShabhaskandhaH shArdUlasamavikramaH ||3-58-80
mahAjaladasa~NkAsho mR^ida~NgadhvaniniHsvanaH |
tasya niShpatamAnasya dAnavaiH saMvR^itasya cha ||3-58-81
babhUva sumahAnAdaH kShobhayaMstridivaM yathA |
tena shabdena vitrastA tridashAnAM mahAchamUH ||3-58-82
drumashailaprahAraNA yoddhumevAbhyavartata |
teShAM cha devadaityAnAM yuyutsUnAM parasparam |
sannipAtaH sutumulo raudro lokabhayAvahaH ||3-58-83
teShAM yuddhaM mahAghoraM saMjaj~ne lomaharShaNam |
devadAnavasa~NghAnAM prANAMstyaktvA mahAhave |
sarve hyatibalAH shUrAH sarve parvatasaMnibhAH ||3-58-84
sarve sarvAstravidvAMsaH sarve sarvAyudhodyatAH |
tridishA dAnavAshchaiva parasparajighAMsavaH |
teShAM vai nadatAM shabdaH saMyuge meghaniHsvanaH ||3-58-85
shushruve.atimahAghorashcharasthAvarakampanaH |
reNushchAruNasa~NkAsho bhImaH sa samapadyata ||3-58-86
udbhUto devadaityaughaiH saMrurodha disho dasha |
anyonyaM rajasA tena kausheyAruNapANDunA ||3-58-87
saMvR^itA bahurUpeNa dadR^ishurna cha ki~nchana |
na dhvajo na patAkAshcha na varma turago.api vA ||3-58-88
AyudhaM syandano vApi dR^ishyate naiva sArathiH |
sa shabdastumulasteShAmanyonyaM samadhAvatAm ||3-58-89
nipeturugravIryasya jvAlA hi prasR^itA mukhAt |
sa tu siMharshabhaskandhaH shArdUlasamavikramaH ||3-58-90
tasya niShpatamAnasya dAnavaiH saMvR^itasya cha |
shrUyate tumulaH shabdo na rUpANi chakAshire ||3-58-91
dAnavAstatra sa~NkruddhA dAnavAneva jaghnire |
tridashAstridashAMshchaiva nijaghnustumulo tadA ||3-58-92
na parAMshcha vinighnantaH svAMshcha yuddhe mahAsurAn |
rudhirArdrAM tathA chakrurmedinIM cha mahAsurAH ||3-58-93
tatastu rudhiraugheNa saMsiktamuditaM rajaH |
sharIrashatasa~NkIrNaM babhUva dharaNItalam ||3-58-94
shUlashaktigadAkhaDgaparighaprAsatomaraiH |
tridashA dAnavAshchaiva jaghnuranyonyamAhave ||3-58-95
bAhubhiH parighAkArairnighnataH parighaistathA |
rudrapAriShadAnsarvAnsUdayanti sma dAnavAH |
rudrapAriShadhAshchaiva mahAdrumamahAshmabhiH ||3-58-96
vyadArayannatikramya shastraishchAdityasaMnibhaiH |
etasminnantare kruddhaH keshI dAnavasattamaH ||3-58-97
sa~NgrAmamarShI ghoraH sa svAnyanIkAni harshayan |
teShAM paramasa~Nkruddho vajramastramudIrayat ||3-58-98
vajreNAstreNa divyena shastreNa cha mahAtmanA |
mahApAriShadAH sarve nihatA yudhi durjayAH ||3-58-99
vajrAstrapIDitA bhrAntA rudrapAriShadA yudhi |
viprakIrNadrumAH petuH shailA vajrahatA iva ||3-58-100
evaM sutumulaM yuddhamabhavallomaharShaNam |
keshinaH saha rudreNa tadadbhutamivAbhavat ||3-58-101

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmanaprAdurbhAve devAsurayuddhe 
keshirudrayuddhakathane aShTapa~nchAshattamo.adhyAyaH