##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 65  Goddess of Wealth and Others Come over to Bali  
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
December 8, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
65-6: dharme adharme should be dharme.adharme, but the verse 
would not be regular. 

atha pa~nchaShaShTitamo.adhyAyaH
balervijaye shriyaH svayamAgamanakathanam 


vaishampAyana uvAcha

niShprayatneShu deveShu trailokye daityapAlite |
jaye balerbalavato mayashambarayostathA ||3-65-1
sudhAsu dikShu sarvAsu pravR^itte dharmakarmaNi |
apavR^itte chandramasi ayanasthe divAkare ||3-65-2
prahrAdashambaramayairanuhrAdena chaiva hi |
dikShu sarvAsu guptAsu gagane daityapAlite ||3-65-3
daityeShu makhashobhAshcha svargArthaM darshayatsu cha |
prakR^itisthe tadA loke vartamAne cha satpathe ||3-65-4
abhAve sarvapApAnAM bhAve chaiva tathA sthite |
bhAve tapasi siddhAnAM sarvatrAshramarakShiShu ||3-65-5
chatuShpAde sthite dharme adharme pAdavigrahe |
prajApAlanayukteShu bhrAjamAneShu rAjasu ||3-65-6
svadharmasaMprayukteShu sarvAshramanivAsiShu |
abhiShikto.asuraiH sarvairdaityarAjo balistadA ||3-65-7
hR^iShTeShvasurasa~NgheShu nadatsu muditeShu cha |
athAbhyupagatA lakShmIrbAliM padmAsane sthitA ||3-65-8
padmodyatakarA devI varadA  suramohinI |

shrIruvAcha

bale balavatAM shreShTha mahArAja mahAdyute ||3-65-9
prItAsmi tava bhadraM te devatAnAM parAjaye |
yastvayA yudhi vikramya devarAjaH parAjitaH ||3-65-10
dR^iShTvA te paramaM sattvaM tato.ahaM svayamAgatA |
nAscharyaM dAnavashreShTha hiraNyakashipoH kule ||3-65-11
prasUtasyAsurendrasya tava karmedamIdR^isham |
visheShatastvayA rAjandaityendraH prapitAmahaH ||3-65-12
yena bhuktaM hi nikhilaM trailokyamidamavyayam |
visheShatastava vibho sarve dharmapathe sthitAH ||3-65-13
tena trailokyamukhyena bhokShyasyamitavikrama |
evamuktvA hi sA devI lakShmIrdaityapatiM balim ||3-65-14
praviShThA varadA saumyA sarvabhUtamanoramA |
shiShTAshcha devyaH pravarA hrIH kIrtirdyutireva cha||3-65-15
prabhA dhR^itiH kShamA bhUtirnItirvidyA dayA smR^itiH |
kR^itirlajjA tathA medhA lakShmIrIhA gatistathA ||3-65-16
shrutiH prItirilA kIrtiH shAntiH puShTiH kriyAstathA |
sarvAshchApsaraso divyA nR^ityagItavishAradAH ||3-65-17
patIM prAptAH sudaiteyaM trailokye sacharAchare |
prAptamaishvaryamamitaM balinA brahmavAdinA ||3-65-18 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmanaprAdurbhAve pa~nchaShaShTitamo.adhyAyaH