##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 66  Kashyapa  and Aditi go to Brahma
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
December 9, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha ShaTShaShTitamo.adhyAyaH
devagaNaiH saha kashyapAdityor-
brahmasadanagamanakathanam 


janamejaya uvAcha

parAjitAH surA daityaiH kimakurvata vai mune |
kathaM cha tridivaM labdhaM bhUyo devairdvijottama ||3-66-1

vaishampAyana uvAcha

shrutvA vANIM tu tAM divyAM saha devaiH surAdhipaH |
prAgdishaM prasthitaH shrImAnadityAlayamuttamam ||3-66-2
prApyAdityAlayaM shakraH kathayAmAsa tAM giram |
adityAM sA yathA yuddhe tena vANI purA shrutA ||3-66-3

aditiruvAcha

yadyevaM putra yushmAbhirna shakyo hantumAhave |
balirvirochanasutaH sarvaishchaiva marudgaNaiH ||3-66-4
sahasrashirasA hantuM kevalaM shakyate.asuraH |
tenaikena sahasrAkSha na hyanyena shatakrato ||3-66-5
tadvaH pR^ichChasva pitaraM kashyapaM satyavAdinaM |
parAjayArthaM daityasya balestasya mahAtmanaH ||3-66-6
tato.adityA saha surAH saMprAptAH kashyapAntikam |
apashyankashyapaM tatra muniM divyataponidhim ||3-66-7
AdyaM devaM guruM divyaM klinnaM triShavaNAmbubhiH |
tejasA bhAskarAkAraM gauramagnishikhAprabham ||3-66-8
nyastadaNDaM tapoyuktaM baddhakR^iShNAjinottaram |
valkalAjinasaMvItaM pradIptaM brahmavarchasA ||3-66-9
hUtAshamiva dIpyantamAjyamantrapuraskR^itam |
svAdhyAyanirataM shAntaM vapuShmantamivAnalam ||3-66-10
taM brahmavAdinAM shreShThaM surAsuraguruM prabhum |
pratapantamivAdityaM mArIchaM dIptatejasam ||3-66-11
yaH sraShTA sarvabhUtAnAM prajAnAM patiruttamaH |
AtmabhAvavisheSheNa tR^itIyo yaH prajapatiH ||3-66-12
tataH praNamya te vIrAH sahAdityA surarShabhAH |
UchuH prA~njalayaH sarve brahmANamiva mAnasAH ||3-66-13
tachChrutaM yudhi shakreNa sarasvatyA samIritaM |
ajeyastridashaiH sarvairbalirdAnavasattamaH ||3-66-14
shrutvA tu vachanaM teShAM putrANAM kashyapastadA |
chakAra gamane buddhiM brahmalokAya lokakR^it ||3-66-15

kashyapa uvAcha

gachChAma brahmasadanaM brahmaghoShaninAditaM |
yathAshrutaM cha tatraiva brahmaNe vadatAnaghAH ||3-66-16

vaishampAyana uvAcha

tato.adityA saha surA yAntaM kashypamanvayuH |
prasthitaM brahmasadanaM devarShigaNasevitaM ||3-66-17
te muhUrtena saMprAptA brahmalokaM divaukasaH |
divyaiH kAmagamairyAnairmahArhaiH sumanoharaiH ||3-66-18
didR^ikShavaste brahmANaM tapaso rAshimavyayam |
abhyaga~nchChanta vistIrNAM brahmaNaH paramAM sabhAm ||3-66-19
ShaTpadodgItaninadAM sAmagItavimishritAm |
shreyaskarImamitraghnIM dR^iShTvA sa~njahR^iShurmudA ||3-66-20
brAhmaNaishcha mahabhAgairvedavedA~NgapAragaiH |
R^icho bahvR^ichamukhyaishcha shikShAvidbhistathA dvijaiH |
shabdanirvachanArthaM cha preryamANapadAkSharAH ||3-66-21
shushruvuste.amaravyAghrA vitateShu cha karmasu |
yaj~navedA~NgaviduShAM padakramavidAM tathA ||3-66-22
ghoSheNa paramarShINAM sA babhUva ninAditA |
yaj~nasaMstavavidbhishcha shikShAvidbhistathA dvijaiH ||3-66-23
shabdanirvachanArthaj~naiH sarvavidyAvishAradaiH |
mImAMsAhitavAkyaj~naiH sarvavAdavishAradaiH ||3-66-24
hR^iShTapuShTasvaraistatra dvijendravalguvAdibhiH |
nAditaM brahmasadanaM pravaraM devasadmavat ||3-66-25
te tatra samanuprApya shR^iNvanto vai dhvanim surAH |
pUtAnyAtmasharIrANi menire tu na saMshayaH ||3-66-26
tUShNiMbhUtA ekachittA brahmanyagatamAnasAH |
vismayotphullanayanA nirIkShantaH parasparam ||3-66-27
namaskurvanti cha punarguruM lokaguruM prabhum |
manasaiva surashreShThAH puraskR^itya tu kashyapam ||3-66-28
punaH saMpUjya paramaM vedochchAraNaniHsvanam |
gambIrodAramadhuraM susvaraM haMsagadgadam ||3-66-29
aikyanAnAtvasaMyogasamavAyavishAradaiH |
lokAyatikamukhyaishcha shushruvuH svanamIritam ||3-66-30
tatra tatra cha viprendrAnniyatAnsaMshitavratAn |
japahomaparAnmukhyAndadR^ishuH kashyapAtmajAH ||3-66-31
tasyAM sabhAyAmAste sma brahmA lokapitAmahaH |
surAsuraguruH shrImAnvidhivaddevamAyayA ||3-66-32
upAsate cha tatrainaM prajAnAM patayaH prabhum |
dakShaH prachetAH pulaho marIchishcha dvijottamaH ||3-66-33
bhR^iguratrirvasiShThashcha gautamo nAradastathA |
manurdyaurantarikShaM cha vAyustejo jalaM mahI ||3-66-34
shabdasparshau cha rUpaM cha raso gandhastathaiva cha |
prakR^itishcha vikArAshcha yachchAnyatkAraNaM mahat ||3-66-35
sA~NgopA~NgAshchaturvedAH sarahasyapadakramAH |
kriyAshcha kratavashchaiva sa~NkalpaH prANa eva cha ||3-66-36
ete chAnye cha bahavaH svayambhuvamupasthitAH |
artho dharmashcha kAmashcha dveSho darpashcha nityadA ||3-66-37
shakro bR^ihaspatishchaiva saMvarto budha eva cha |
shanaishcharo.atha rAhushcha grahAH sarve hyasheShataH ||3-66-38
maruto vishvakarmA cha nakShatrANi cha bhArata |
divAkarashcha somashcha brahmANaM samupAsate || 3-66-39
sAvitrI durgAtaraNI vANI saptavidhA tathA |
sarvANi shrutishAstrANi gAthAshcha niyamAstathA |      
bhAshyANi sarvashAstrANi dehavanti vishAMpate || 3-66-40
kShaNA lavA muhUrtAshcha divA rAtrishcha bhArata |
ardhamAsAshcha mAsAshcha R^itavaH ShaTtathaiva cha  |
saMvatsarAshchaturyugaM mAsA rAtrishchaturvidhA ||3-66-41
kAlachakraM cha yaddivyamanityaM dhruvamavyayam |
ete chAnye cha bahavaH svayambhuvamupasthitAH ||3-66-42
te praviShTAH sabhAM divyAM brahmaNaH sarvakAmadAm |
kashyapastridashaiH sArdhaM putrairdharmavishAradaiH ||3-66-43
sarvatejomayIM divyAM brahmarShigaNasevitAm |
brAhmyA shriyA dIpyamAnamachintyaM vigataklamam ||3-66-44
brahmANaM vIkShya te sarve AsInaM paramAsane |
jagmurmUrdhnA shubhau pAdau brahmaNaste divaukasaH ||3-66-45
shirobhiH spR^ishya charaNau tasya te parameShThinaH |
vimuktAH sarvapApebhyaH shAntA vigatakalmaShAH ||3-66-46
dR^iShTvA tu tAnsurAnsarvAnkashyapena sahAgatAn |
ahA brahmA mahAtejA devAnAM prabhurIshvaraH ||3-66-47

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmanaprAdurbhAve brahmalokagamane
ShaTShaShTitamo.adhyAyaH