##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 67  Kashyapa and others Commence Penance, on Brahma's Advice
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
December 10, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
Missing shloka numbers in CS edition added following Gangavisnhu edition
(-ah)


atha saptaShaShTitamo.adhyAyaH
kashyapAdInprati brahmavAkyaM kShirodasyottare 
tIre kashyapAdergamanaM tapashcharyA cha


brahmovAcha

yadarthamiha saMprAptA bhavantaH sarva eva hi |
vijAnAmyahamavyagra etatsarvaM mahAbalAH ||3-67-1
bhaviShyati cha vaH so.arthaH kA~NkShito yaH surottamAH |
balerdAnavamukhyasya yo vijetA bhaviShyati ||3-67-2
na khalvasurasa~NghAnAmeko jetA sa vishvakR^it |
trailokyasyApi jetAsau devAnAmapi chottamaH ||3-67-3
dhAtA chaiva hi lokAnAM vishvayoniH sanAtanaH |
pUrvadehaM sadA prAhurhemagarbhanidarshanam ||3-67-4
AtmA devena vibhunA kR^ito.ajeyo mahAtmanaH |
balerasuramukhyasya vishvasya jagatastathA ||3-67-5
prabhavaH sa Hi sarveShAmasmAkamapi pUrvajaH |
achintyaH sa hi vishvAtmA yogayuktaH paraMtapaH ||3-67-6
taM devApi mahAtmAnaM na viduH ko.apyasAviti |
vedAtmAnaM cha vishvaM cha sadevaH puruShottamaH ||3-67-7
tasyaiva tu prasAdena pravakShye.ahaM parAM gatim |
yatra yogaM samAsthAya tapashcharati dushcharam ||3-67-8
kShIrodasyottare kUle udIchyAM dishi devatAH |
amR^itaM nAma paramaM sthAnamAhurmanIShiNaH |
bhavantastatra vai gatvA tapasA saMshitavratAH ||3-67-9
amR^itaM sthAnamAsAdya tapashcharata dushcharam |
tatra shroShyatha vispaShTAM snigdhagambhIraniHsvanAm ||3-67-10
uShNage toyapUrNasya toyadasya samasvanAm |
yuktAkSharapadasnigdhAM ramyAmabhayadAM shivAm ||3-67-11
vANIM paramasaMskArAM varadAM brahmavAdinIm |
divyAM sarasvatIM satyAM sarvakilbiShanashiNIm ||3-67-12
sarvadevAdhidevasya bhAShitAM bhAvitAtmanaH |
tasya vratasamAptau tu yAvadvratavisarjanam ||3-67-13 
amoghasya tu devasya vishvedevA mahAtmanaH |
svAgataM vaH surashreShThA matsakAshe vyavasthitAH ||3-67-14
kasya kiM vA varaM devA dadAmi varadaH sthitaH |
taM kashyapo.aditishchaiva varaM gR^ihNIta vai tataH ||3-67-15
praNamya shirasA pAdau tasmai yogAtmane tadA |
bhavAneva cha naH putro bhavatviti na saMshayaH ||3-67-16
uktashcha parayA bhaktyA tathAstviti sa vakShyati |
devA bruvantu taM sarve bhrAtA nastvaM bhaveti ha ||3-67-17
tathAstviti cha sa shrImAnvakShyate sarvalokakR^it ||3-67-18          
tasmAdevaM gR^ihItvA tu varaM tridashasattamAH |
kR^itakR^ityAH punaH sarve gachChadhvaM svaM svamAlayam ||3-67-19
tathAstviti surAH sarve kashyapo.aditireva cha |
vanditvA brahmacharaNau gatAH saumyAM dishaM prati ||3-67-20
te.achireNaiva saMprAptAH kShirodasyottaraM taTam |
yathoddiShTaM bhagavatA brahmaNA brahmavAdinA ||3-67-21
te.atItya sAgarAnsarvAnparvatAMshcha bahUnkShaNAt |
nadyashcha vividhA divyAH pR^ithivyAM surasattamAH ||3-67-22
pashyanti cha sughorAM vai sarvasattvavivarjitAm |
abhAskarAmamaryAdAM tapasA saMvR^itAM disham |
amR^itaM sthAnamAsAdya kashyapena suraiH saha ||3-67-23
dIkShitAH kAmadaM divyaM vrataM varShasahasrakam |
prasAdArthaM sureshAya tasmai yogAya dhImate |
nArAyaNAya devAya sahasrAkShAya dhImate ||3-67-24
brahmacharyeNa maunena sthAnavIrAsanena cha |
damena cha surAH sarve tapo dushcharamAsthitAH ||3-67-25
kashyapastatra bhagavAnprasAdArthaM mahatmanaH |
udIrayati vedoktaM yamAhuH paramaM stavam ||3-67-26

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmanaprAdurbhAve saptaShaShTitamo.adhyAyaH