##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 68 Kashyapa's Hymn to the Lord
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
December 10, 2008##
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


athAShTaShaShTitamo.adhyAyaH
kashyapakR^itA parabrahmastutiH


kashyapa uvAcha

	namo.astu devadevesha ekashR^i~Nga varAha vR^iShArchiSha 
    vR^iShasindho vR^iShAkape suravR^iShabha suranirmita 
    anirmita bhadrakapila dhruva dharma dharmarAja vaikuNTha 
    tretAvarta anAdimadhyanidhana dhanaMjaya shuchishravaH 
    agnija vR^iShNija aja ajayAmR^iteshaya sanAtana vidhAtastrikAma 
    tridhAma trikakut kakudmin dundubhe mahAnAbha lokanAbha 
    padmanAbha viri~nche variShTha bahurUpa virUpa vishvarUpAkShayAkShara 
    satyAkShara haMsAkShara havyabhuk khaNDaparasho shukra 
    mu~njakesha haMsa mahadakShara hR^iShIkesha sUkShma 
    parasUkShma turAShAT vishvamUrte surAgraja nIla nistamo 
    virajastamorajaHsattvadhAma sarvalokapratiShTha 
    shipiviShTa sutapastapogra agra agrajA dharmanAbha gabhastinAbha 
    dharmanema satyadhAma satyAkShara gabhastineme vipApman 
    chandraratha tvameva samudravAsAH ajaikapAt sahasrashIrSha 
    sahastrasaMmita mahAshIrSha sahasradR^ik sahasrapAt 
    adhomukha mahAmukha mahApuruSha puruShottama sahasrabAho 
    sahasramUrte sahasrAsya sahasrAkSha sahasrabhuja 
    sahasrabhuva sahasrashastvAmAhurvedAH || 3-68-1
    
	vishvedeva vishvasaMbhava sarveShAmeva devAnAM saubhaga 
    Adau gatiH vishvaM tvamApyAyanaH vishvaM tvAmAhuH puShpahAsa 
    paramavaradastvameva vauShaT oMkAra vaShaTkAraM tvamekamAhuragryaM 
    makhabhAgaprAshinam || 3-68-2
	
	shatadhAra sahasradhAra bhUrda bhuvarda svarda bhUrbhuvaHsvarda 
    tvameva bhUtaM bhuvanaM tvaM svadhA tvameva brahmeshaya 
    brahmamaya brahmAdistvameva || 3-68-3
    
	dyaurasi pR^ithivyasi pUShAsi mAtarishvAsi dharmo.asi maghavAsi 
    hotA potA netA hantA mantA homyahotA parAtparastvaM homyahotA 
    tvameva ||3-68- 4
    
	Apo.asi vishvavAk dhAtrA parameNa dhAmnA tvameva digbhyaH sR^ik 
    sR^igbhANDa tvaM gaNa iShTo.asi ijyo.asi IDyo.asi tvaShTA 
    tvamasi samiddhastvameva gatirgatimatAmasi mokSho.asi 
    yogo.asi guhyo.asi siddho.asi dhanyo.asi dhAtAsi paramo.asi 
    yaj~no.asi somo.asi yUpo.asi dakShiNAsi dIkShAsi vishvamasi ||3-68-5
	sthaviShTha sthavira vishva turAShAT hiraNyagarbha hiraNyanAbha 
    
    hiraNyanArAyaNa nArAyaNAntara nR^iNAmayana AdityavarNa 
    AdityatejaH mahApuruSha surottama Adideva padmanAbha 
    padmeshaya padmAkSha padmagarbha hiraNyAgrakesha 
    shuklavishvadeva vishvate mukha vishvAkSha vishvasaMbhava 
    vishvabhuktvameva || 3-68-6

	bhUrivikrama chakrakrama tribhuvana suvikrama svavikrama 
    svarvikrama babhruH suvibhuH prabhAkaraH shaMbhuH svayaMbhUshcha 
    bhUtAdiH bhUtAtman mahAbhUta vishvabhuktvameva vishvagoptAsi 
    vishvaMbhara pavitramasi havirvishArada haviHkarmA amR^itendhana 
    surAsuraguro mahAdideva nR^ideva Urdhvakarman pUtAtman 
    amR^itesha divaHspR^ik vishvasya pate ghR^itAchyasi 
    anantakarman druhyanavaMsha svavaMsha vishvapAstvaM tvameva 
    vishvaM bibharShi varArthino nastrAyasveti || 3-68-7

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmanaprAdurbhAve mahApuruShastave saptaShaShTitamo.adhyAyaH