##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 69 A Pleased Vishnu Grants Kashyapa's Wish  
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
December 10, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


athaikonasaptatitamo.adhyAyaH
kashyapAdinprati mahAviShnorvarapradAnakathAvatAraH 

vaishampAyana uvAcha

nArAyaNastu bhagavA~ChrutvaitatparamaM stavam |
brahmaj~nena dvijendreNa kashyapena samIritam ||3-69-1
snigdhagambIranirghoShajImUtasvananiHsvanam |
manasA prItiyuktena vibudhAnAM mahAtmanAm ||3-69-2
uvAcha vachanaM samyag-hR^iShTapuShTapadAkSharam |
AkAshAchChushruve shabdo darshanaM nopalabhyate |
shrImAnprItamanA devaH provAcha prabhurIshvaraH ||3-69-3

viShNuruvAcha

prIto.asmi vaH surashreShThAH sarve matto vinishchayam |
varaM vR^iNuta bhadram vo varado.asmi surottamAH ||3-69-4

kashyapa uvAcha

yadaiva bhagavAnprItaH sarveShAmamarottamaH |
tadaiva kR^itakR^ityAH sma tvaM hi naH paramA gatiH ||3-69-5
yadi prasanno bhagavAndAtavyo vA varo yadi |
vAsavasyAnujo bhrAtA j~nAtInAM nandivardhanaH |
adityAM vAmanaH shrImAnbhagavAnastu vaH suraH ||3-69-6

vaishampAyana uvAcha

aditirdevamAtA cha etamevArthamuttamam |
putrArthe varadaM prAha bhagavantaM varArthinI ||3-69-7

aditiruvAcha

yAche tvAM putrakAmA vai bhavAnputro bhavatviti |
niHshreyasAya sarveShAM devAnAM hi mahAtmanAm ||3-69-8

devA UchuH 

bhrAtA bhartA cha dAtA cha sharaNaM cha bhavasva naH |
adityAH putratAM yAte tvayi devAH savAsavAH |
devashabdaM vahiShyanti kashyapasyAtmajo bhava ||3-69-9

vaishampAyana uvAcha 

tatastAnabravIdviShNurdevAnkashyapameva cha |
evaM bhavatu bhadraM vo yatheShTaM kAmamApnuta |
sarveShAmeva yuShmAkaM ye bhaviShyanti shatravaH ||3-69-10
muhUrtamapi te sarve na sthAsyanti mamAgrataH |
hatvAsuragaNAnsarvAnye chAnye devashatravaH ||3-69-11
kariShye devatAH sarvA yaj~nabhAgAgrabhojinaH |
havyAdAMshcha surAnsarvAnkravyAdAMshcha pitR^Inapi ||3-69-12
kariShye vibudhashreShThAH pArameShThyena karmaNA |
yathAgatena mArgeNa nivartadhvaM surottamAH ||3-69-13
devamAtustathAdityAH kashyapasyAmitAtmanaH |
yathAmanIShitaM kartA gachChadhvaM svaM svamAlayam ||3-69-14

vaishampAyana uvAcha

evamukte tu vachane viShNunA prabhaviShNunA |
devAH prahR^iShTamanasaH pUjayanti sma sarvashaH ||3-69-15
vishvedevA mahAtmAnaH kashyapo.aditireva cha |
sAdhyA marudgaNAshchaiva shakrashchaiva mahAbalaH |
namaskR^itya sureshAya tasmai devAya raMhase ||3-69-16
prayAtAH prAgdishaM divyaM vipulaM kashyapAshramam |
gatvA te AshramaM tatra brahmarShigaNasevitaM |
cheruH svAdhyAyaniyatA adityA garbhamIpsavavaH ||3-69-17
aditirdevamAtA cha garbhaM dadhne.atitejasam |
bhUtAtmAnaM mahAtmAnaM divyaM varshasahasrakam ||3-69-18
pUrNe varshasahasre tu prasUtA garbhamuttamam |
surANAM sharaNaM devamasurANAM vinAshanam ||3-69-19
garbhasthena tu devena paritrAtAH surAstadA |
AdadAnena tejAMsi trailokyasya mahAtmanA ||3-69-20
tasmi~njAte tu devesha trailokyasya sukhAvahe |
bhayade daityasa~NghAnAM surANAM nandivardhane ||3-69-21

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmanaprAdurbhAve ekonasaptatitamo.adhyAyaH