##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 70  Birth of Vamana
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
December 12, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha saptatitamo.adhyAyaH
vAmanaprAdurbhAvaH

vaishampAyana uvAcha

prajAnAM patayaH sapta sapta chaiva maharShayaH |
tasya devasya jAtasya namaskAraM prachakrire||3-70-1
	bhAradhvAjaH kashyapo gautamashcha
		vishvAmitro jamadagnirvasiShThaH |
	yashchodito bhAskare saMpranaShTe
		so.apyatrAtrirbhagavAnAjagAma ||3-70-2
marIchira~NgirAshchaiva pulastyaH pulahaH kratuH |
dakShaprajApatishchaiva namaskAraM prachakrire ||3-70-3
aurvo vasiShThaputrashcha stambaH kAshyapa eva cha |
kapIvAnkapIvAMshcha datto nishchyavanastathA ||3-70-4
vasiShThaputrAH saptAsanvAsiShThA iti vishrutAH |
hiraNyagarbhasya sutAH pUrvajAtAH sutejasaH ||3-70-5
gArgyaH pR^ithustathaivAnyo janyo vAmana eva cha |
devabAhuryadudhrashcha parjanyashchaiva somajaH ||3-70-6
hiraNyaromA vedashirAH saptanetrastathaiva cha |
vishvo.ativishvashchyavanaH sudhAmA virajAstathA ||3-70-7
atinAmA sahiShNushcha namaskAramakurvata |
uddyotamAnA vapuShA sarvAbharaNabhUShitAH ||3-70-8
upanR^ityanti deveShaM viShNumapsarasAM varAH |
tato gandharvatUryeShu praNadatsu vihAyasi ||3-7-9
bahubhiH saha gandharvaiH prAgAyata cha tumburuH |
mahAshrutishchitrashirA UrNAyuranaghastathA ||3-70-10
gomAyuH sUryavarchAshcha somavarchAshcha saptamaH |
yugapastR^iNapaH kArShNirnandishcha trishirAstathA ||3-70-11
trayodashaH shAlishirAH parjanyashcha chaturdashaH |
kaliH pa~nchadashashchAtra tatraiva tu mahIpate ||3-70-12
dasha pa~ncha tvime proktA nAradashchaiva ShoDashaH |
hAhA hUhUshcha gandharvau haMsashchaiva mahAdyutiH ||3-70-13
sarve te devagandharvA upagAyanti keshavam |
tathaivApsaraso hR^iShTAH sarvAla~NkArabhUShitAH ||3-70-14
vapuShmantaH sujaghanAH sarvA~NgashubhadarshanAH |
nanR^itushcha mahAbhAgA jagushchAyatalochanAH ||3-70-15
sumadhyAshchArumadhyAshcha priyamukhyo varAnanAH |
anUkAtha tathA jAmI mishrakeshI tvalambuShA ||3-70-16
marIchiH shUchikAshchaiva vidyutpUrNA tilottamA |
adrikA lakShaNA chaiva rambhA tadvanmanoramA  ||3-70-17
asitA cha subAhushcha supriyA subhagA tathA |
urvashI chitralekhA cha sugrIvA cha sulochanA ||3-70-18
puNDarIkA sugandhA cha surathA cha pramAthinI |
nandA shAradvatI chaiva tathAnyAstatra saMghashaH ||3-70-19
menakA sahajanyA cha parNikA pu~njikasthalA |
etAshchApsaraso.anyAshcha pranR^ityanti sahasrashaH ||3-70-20
dhAtAryamA cha mishrashcha varuNo.aMsho bhagastathA |
indro vivasvAnpUShA cha tvaShTA cha savitA tathA ||3-70-21
kathito viShNurityevaM kAshyapeyo gaNastathA |
ityete dvAdashAdityA jvalantaH sUryavarchasaH ||3-70-22
chakrustasya sureshasya namaskAraM mahAtmanaH |
mR^igavyAdhashcha sarpashcha nirR^itishcha mahAbalaH ||3-70-23
ajaikapAdahirbudhnyaH pinAkI chAparAjitaH |
dahano.atheshvarashchaiva kapAlI cha vishaMpate ||3-70-24
sthANurbhagashcha bhagavAnrudrAstatrAvatasthire |
ashvinau vasavashchAShTau marutashcha mahAbalAH ||3-70-25
vishvedevAshcha sAdhyAshcha tasya prA~njalayaH sthitAH |
sheShAnujA mahAbhAgA vAsukipramukhAstathA ||3-70-26
kachChapashchApahartA cha takShakashcha mahAbalaH |
adhR^iShTAstejasA yuktA mahAkrodhA mahAbalAH ||3-70-27
ete nAgA mahAtmAnastasmai prA~njalayaH sthitAH |
tArkShyashchAriShTanemishcha garuDashcha mahAbalaH ||3-70-28
aruNashchAruNishchaiva vainateyA hyupasthitAH |
pitAmahashcha bhagavAnsvayamAgamya lokakR^it |
prAha chaivaM guruH shrImAnsaha sarvairmahAtmabhiH ||3-70-29

brahmovAcha 

yasmAtprasUyate lokaH prabhaviShNuH sanAtanaH |
tasmAllokeshvaraH shrImAnviShNureva bhavatvayam ||3-70-30
evamuktvA tu bhagavAnsArdhaM devarShibhiH prabhuH |
namaskR^itvA sureshAya jagAma tridivaM punaH ||3-70-31
sa tu jAtaH sureshAnaH kashyapasyAtmajaH prabhuH |
navadurdinameghAbho raktAkSho vAmanAkR^itiH ||3-70-32
shrIvatsenorasi shrImAnromajAtena rAjatA |
utphullalochanAH sarvAH pashyantyapsarasastadA ||3-70-33
divi sUryasahasrasya bhavedyugapadutthitA |
yadi bhAH sadR^ishI sA syAdbhAsA tasya mahAtmanaH ||3-70-34
surarShipratimaH shrImAnbhUrbhuvo bhUtabhAvanaH |
shuchiromA mahAskandhaH sarvatejomayaH prabhuH ||3-70-35
yA gatiH puNyakIrtInAmagatiH pApakarmaNAm |
yogasiddhA mahAtmAno yaM viduryogamuttamam ||3-70-36
yasyAShTaguNamaishvaryaM yamAhurdevasattamam |
yaM prApya shashvataM viprA niyatAmokShakA~NkShiNaH ||3-70-37
janmano maraNAchchaiva muchyante bhavabhIravaH |
yadetattapa ityAhuH sarvAshramanivAsinaH ||3-70-38
sevante yaM yatAhArA dushcharaM vratamAsthitAH |
yo.ananta iti nAgeShu sevyate sarvabhogibhiH ||3-70-39
sahasramUrdhA raktAkShaH sheShAdibhiranuttamaiH |
yo yaj~na iti viprendrairijyate svargalipsubhiH ||3-70-40
nAnAsthAnagataH shrImAnekaH kaviranuttamaH |
yaM vedA gAnti vettAraM yaj~nabhAgapradAyinam ||3-70-41
vR^iShArchishchandrasUryAkShaM devamAkAshavigraham |
sa prAha tridashAnsarvAnvAchA vai parayA vibhuH ||3-70-42
jAnannapi mahAtejA gato yogena bAlatAm |
kiM karomi surashreShThAH kaM varaM cha dadAmi vaH ||3-70-43
yatkA~NkShitaM vai sarveShAM tadvai brUta mudA yutAH |
tasya tadvachanaM shrutvA vAmanasya mahAtmanaH ||3-70-44
sarve te hR^iShTamanaso devAH kashyapanandanam |
UchuH prA~njalayo viShNuM surAH shakrapurogamAH ||3-70-45
brahmaNo varadAnena hR^itaM no nikhilaM jagat |
tapasA mahatA chaiva vikrameNa damena cha ||3-70-46
balinA daityamukhyena sarvaj~nena mahAtmanA |
avadhyaH kila so.asmAkaM sarveShAM devasattama ||3-70-47
bhavAnprabhavate tasya nAnyaH kashchana suvrata |
yatprapadyAmahe sarve bhavantaM sharaNArthinaH |
sharaNyaM varadaM devaM sarvadevabhayApaham ||3-70-48
R^iShINAM cha hitArthAya lokAnAM cha sureshvara |
priyArthaM cha tathAdityAH kashyapasya tathaiva cha ||3-70-49
kavyaM pitR^INAMuchitaM surANAM havyamuttamam |
pravarteta mahAbaho yathApUrvaM surottama ||3-70-50
AnR^iNyArthaM sureshasya vAsavasya mahAtmanaH |
pratyAnaya mahendrasya trailokyamidamavyayam ||3-70-51
kratunA vAjimedhena yajate sa hi dAnavaH |
yatpratyAnayane yuktaM lokAnAM tadvichintaya ||3-70-52

vaishampAyana uvAcha 

evamuktastadA devairviShNurvAmanarUpadhR^ik |
praharShayannuvAchAtha sarvAndevAnidaM vachaH ||3-70-53

viShNuruvAcha

tasya yaj~nasakAshaM mAM maharShirvedapAragaH |
bR^ihaspatirmahAtejA nayatva~NgirasaH sutaH ||3-70-54
tasyAhaM samanuprApto yaj~navATaM surottamAH |
vichariShye yathAyuktaM trailokyaharaNAya vai ||3-70-55

vaishampAyana uvAcha

tato bR^ihaspatirdhImAnanayadvAmanaM prabhuM |
yaj~navATaM mahAtejA dAnavendrasya dhImataH ||3-70-56
mau~njI yaj~nopavItI cha chChatrI daNDI dhvajI tathA |
vAmano dhUmraraktAkSho bhagavAnbAlarUpadhR^ik ||3-70-57
taM gatvA yaj~navATaM cha brahmarShigaNasa~Nkulam |
AtmanA chaiva bhagavAnvarNayAmAsa taM kratum ||3-70-58
lokeshvareshvaraH shrImAnsurairbrahmapurogamaiH |
adhyAsyamAno bhagavAnavR^iddho.apyatha vR^iddhavat ||3-70-59
dAnavAdhipatestasya balervairochanasya cha |
yaj~navATamachintyAtmA jagAma surasattamaH ||3-70-60
pAlito.api hi daiteyaH sA~NgrAmikaparichChadaiH |
dvAre dAnavasaMbAdhe sahasaiva vivesha ha ||3-70-61
R^iShibhishchaiva mantrAdyaiH sarvataH parivAritam |
daityadAnavarAjendramupatasthe baliM balI ||3-70-62
varNayitvA yathAnyAyaM yaj~naM yaj~naH sanAtanaH |
vistareNa narashreShTha prayogairvividhaistathA ||3-70-63
shukrAdInR^itvijashchApi yaj~nakarmavichakShaNAn |
sarvAneva nijagrAha chakAra cha niruttarAn ||3-70-64
ArAdatha balestasya R^itvijAmabhitastathA |
yaj~namAtmAnamevAsau hetubhiH kAraNaM vibhuH ||3-70-65
vaidikairaprakAshaishcha punarapyatha bhArata |
pratyakShamR^iShisa~NghAnAM varNayAmAsa chitraguH ||3-70-66
tato niruttarAndR^iShTvA sopAdhyAyAnR^iShIMshcha tAn |
avR^iddhenApi vR^iddhAMstAnvAmanena mahaujasA ||3-70-67
adbhutaM chApi mene sa virochanasuto balI |
mUrdhnA kR^itA~njalishchedamabravIdvismito vachaH ||3-70-68
kUTastvaM ko.asi kasyAsi kiM tehAsti prayojanam |
naivaMvidhaH parij~nAto dR^iShTapUrvo mayA dvijaH ||3-70-69
bAlo matimatAM shreShTho j~nAnavij~nAnakovidaH |
shiShTavAgrUpasaMpanno manoj~naH priyadarshanaH ||3-70-70
nedR^ishAH santi devAnAmR^iShINAmapi sUnavaH |
na nAgAnAM na yakShANAM nAsurANAM na rakShasAM ||3-70-71
na pitR^INAM na siddhAnAM gandharvANAM tathaiva cha |
yo.asi so.asi namaste.astu brUhi kiM karavANi te ||3-70-72

vaishampAyyana uvAcha

ukta evaM hyachintyAtmA balinA vAmanastadA |
provAchopAyatattvaj~naH smitapUrvamidaM vachaH ||3-70-73

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmanaprAdurbhAve saptatitamo.adhyAyaH