##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 71  Vamana Transforms to Trivikrama
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
December 17, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


athaikasaptatitamo.adhyAyaH
vAmanasya baliyaj~ne gamanaM tripAdabhUmilAbhaH 
trivikramamUrtidhAraNaM chavaishampAyana uvAcha

aho yaj~ne.asureshasya bahubhakShaH susaMskR^itaH |
pitAmahasyeva purA yajataH parameShThinaH ||3-71-1
sureshasya cha shakrasya yamasya varuNasya cha |
visheShitastvayA yaj~no dAnavendra mahAbala ||3-71-2
yajatA vAjimedhena kratUnAM pravareNa tu |
sarvapApavinAshAya tvayA svargapradarshinA ||3-71-3
sarvakAmamayo hyeSha saMmato brahmavAdinAm |
kratUnAM pravaraH shrImAnashvamedha iti shrutiH ||3-71-4
	suvarNashR^i~Ngo hi mahAnubhAvo 
		lohakShuro vAyujavo mahArathaH |
	svargekShaNaH kA~nchanagarbhagauraH 
		sa vishvayoniH paramo hi medhyaH ||3-71-5
	AsthAya vai vAjinamashvamedha-
		miShTvA narA duShkR^itamuttaranti |
	Ahushcha yaM vedavido dvijendrA 
		vaishvAnaraM vAjinamashvamedham ||3-71-6
	yathA.a.ashramANAM pravaro gR^ihAshramo 
		yathA narANAM pravarA dvijAtayaH |
	yathAsurANAM pravaro bhavAniha 
		tathA kratUnAM pravaro.ashvamedhaH ||3-71-7

vaishampAyaba uvAcha

etachChrutvA tu vachanaM vAmanena samIritam |
mudA paramayA yuktaH prAha daityapatirbaliH ||3-71-8

baliruvAcha

kasyAsi brAhmaNashreShTha  kimichChasi dadAmi te |
varaM varaya bhadraM te yatheShTaM kAmamApnuhi ||3-71-9

vAmana uvAcha

na rAjyaM na cha yAnAni na ratnAni na cha striyaH |
kAmaye yadi tuShTo.asi dharme cha yadi te matiH ||3-71-10
gurvarthaM me prayachChasva padAni trINi dAnava |
tvamagnisharaNArthAya eSha me pravaro varaH |
vAmanasya vachaH shrutvA prAha daityapatirbaliH ||3-71-11

baliruvAcha

tribhiH kiM tava viprendra padaiH pravadatAM vara |
shataM shatasahasrANAM padAnAM mArgatAM bhavAn ||3-71-12

shukra uvAcha 

mA dadasva mahAbAho na tvaM vetsi mahAsura |
eSha mAyApratichChanno bhagavAn pravaro hariH ||3-71-13
vAmanaM rUpamAsthAya shakrapriyahitepsayA |
tvAM va~nchayitumAyAto bahurUpadharo vibhuH ||3-71-14
evamuktaH sa shukreNa chiraM sa~nchintya vai baliH |
praharSheNa samAyuktaH kimataH pAtramiShyate ||3-71-15
pragR^ihya haste saMbhrAnto bhR^i~NgAraM kanakodbhavam |

baliruvAcha

viprendra prA~nmukhastiShTha sthito.asmi kamalekShaNa ||3-71-16
pratIchCha dehi kiM bhUmiM kiM mAtrA bhoH padatrayam |
dattaM cha pAtaya jalaM naiva mithyA bhavedguruH ||3-71-17

shukra uvAcha

bho na deyaM kR^ito daitya vij~nAto.ayaM mayA dhruvam |
ko.ayaM viShNuraho prItirva~nchitastvaM na va~nchitaH ||3-71-18

baliruvAcha

kathaM sa nAtho.ayaM viShNuryaj~ne svayamupasthitaH |
dAsyAmi devadevAya yadyadichChatyayaM vibhuH ||3-71-19
ko vAnyaH pAtrabhUto.asmAdviShNoH parataro bhavet |
evamuktvA baliH shIghraM pAtayAmAsa vai jalam ||3-71-20

vAmana uvAcha 

padAni trINi daityendra paryAptAni mamAnagha |
yanmayA pUrvamuktaM hi tattathA na tadanyathA ||3-71-21

vaishampAyana uvAcha

ityetadvachanaM shrutvA vAmanasya mahaujasaH |
kR^iShNAjinottarIyaM sa kR^itvA vairochanistadA ||3-71-22
evamastviti daityesho vAkyamuktvArisUdanaH |
tato vArisamApUrNaM bhR^i~NgAraM sa parAmR^ishat ||3-71-23
vAmano hyasurendrasya chikIrShuH kadanaM mahat |
kShipraM prasArayAmAsa daityakShayakaraM karam ||3-71-24
prA~nmukhashchApi daityeshastasmai sumanasA jalam |
dAtukAmaH kare yAvattAvattaM pratyaShedhayat ||3-71-25
tasya tadrUpamAlokya hyachintyaM cha mahAtmanaH |
abhUtapUrvaM cha harerjihIrShoH shriyamAsurIm ||3-71-26 
i~Ngitaj~no.agrataH sthitvA prahrAdastvabravIdvachaH |

prahrAda uvAcha

mA dadasva jalaM haste vaTorvAmanarUpiNaH ||3-71-27
sa tvasau yena te pUrvaM nihataH prapitAmahaH |
viShNureSha mahApraj~nastvAM va~nchayitumAgataH ||3-71-28

baliruvAcha

hanta tasmai pradAsyAmi devAyemaM pratigraham |
anugrahakaraM devamIdR^ishaM jagataH prabhum ||3-71-29
brahmaNo.api garIyAMsaM pAtraM lapsyAmahe vayam |
avashyaM chAsurashreShTha dAtavyaM dIkShitena vai ||3-71-30
ityuktvAsurasa~NghAnAM madhye vairochanistada |
devAya pradadau tasmai padAni trINi viShNave ||3-71-31

prahrAdauvAcha

dAnaveshvara mA dAstvaM viprAyAsmai pratigraham |
nemaM viprashishuM manye nedR^isho bhavati dvijaH ||3-71-32
rUpeNAnena daityendra satyameva bravImi te |
nArasiMhamahaM manye tameva punarAgatam ||3-71-33
evamuktastadA tena prahrAdenAmitaujasA |
prahrAdamabravIdvAkyamidaM nirbhartsayanniva ||3-71-34

baliruvAcha

dehIti yAchate yo hi pratyAkhyAti cha yo.asura |
ubhayorapyalakShmyA vai bhAgastaM vishate naram ||3-71-35
pratij~nAya tu yo vipre na dadAti pratigraham |
sa yAti narakaM pApI mitragotrasamanvitaH ||3-71-36
alakShmIbhayabhIto.ahaM dadAmyasmai vasuMdharAm |
pratigrahItA chApyanyaH kashchidasmAddvijo.atha vai ||3-71-37
nAdhiko vidyate yasmAttaddadAmi vasuMdharAm |
hR^idayasya cha me tuShTiH parA bhavati dAnava ||3-71-38
dR^iShTvA vAmanarUpeNa yAchantaM dvijapu~Ngavam |
eSha tasmAtpradAsyAmi na sthAsyAmi nivAritaH ||3-71-39
bhUyashcha prAbravIdevaM vAmanaM viprarUpiNam |
svalpaiH svallpamate kiM te padaistribhiranuttamam ||3-71-40
kR^itsnAM dadAmi te vipra pR^ithivIM sAgarairvR^itAm |

vAmana uvAcha

na pR^ithvIM kAmaye kR^itsnAM saMtuShTo.asmi padaistribhiH |
eSha eva ruchiShyo me varo dAnavasattama ||3-71-41

vaishampAyana uvAcha 

tathAstviti baliH prochya sparshayAmAsa dAnavaH |
padAni trINi devAya viShNave.amitatejase ||3-71-42
toye tu patite haste vAmano.abhUdavAmanaH |
sarvadevamayaM rUpaM darshayAmAsa vai vibhuH ||3-71-43
bhUH pAdau dyauH shirashchAsya chandrAdityau cha chakShuShI |
pAdA~NgulyaH pishAchAshcha hastA~Ngulyashcha guhyakAH ||3-71-44
vishvedevAshcha jAnusthA ja~Nghe sAdhyAH surottamAH |
yakShA nakheShu saMbhUtA lekhAshchApsarasastathA ||3-71-45
taDidvR^iShTiH suvipulA keshAH sUryAMshavastathA |
tArakA romakUpANi romANi cha maharShayaH ||3-71-46
bAhavo vidishashchAsya dishaH shrotre tathaiva cha |
ashvinau shravanau chAsya nAsA vAyurmahAbalaH ||3-71-47
prasAdashchandramAshchaiva mano dharmastathaiva cha |
satyamasyAbhavadvANI jihvA devI sarasvatI ||3-71-48
grIvA ditirmahAdevI tAluH sUryashcha dIptimAn |
dvAraM svargasya nAbhirvai mitrastvaShTA cha vai bhuvau ||3-71-49
mukhaM vaishvAnarashchAsya vR^iShaNau tu prajApatiH |
hR^idayaM bhagavAnbrahmA puMstvaM vai vishvato muniH ||3-71-50
pR^iShThe.asya vasavo devA marutaH pAdasandhiShu |
sarvachChandAMsi dashanA jyotIMShi vimalAH prabhAH ||3-71-51
UrU rudro mahAdevo dhairyaM chAsya mahArNavaH |
Udare chAsya gandharvA bhujagAshcha mahAbalAH ||3-71-52
lakShmIrmedhA dhR^itiH kAntiH sarvavidyA cha vai kaTiH |
lalATamasya paramasthAnaM cha paramAtmanaH ||3-71-53
sarvajyotIMShi yAnIha tapaH shakrastu devarAT |
tasya devAdhidevasya tejo hyAhurmahAtmanaH ||3-71-54
stanau kakShau cha vedAshcha oShThau chAsya makhAH sthitAH |
iShTayaH pashubandhAshcha dvijAnAM cheShTitAni cha ||3-71-55
tasya devamayaM rUpaM dR^iShTvA viShNormahAsurAH |
abhyasarpanta sa~NkruddhAH pata~NgA iva pAvakam ||3-71-56

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmanaprAdurbhAve vishvarUpaprakAshe 
ekasaptatitamo.adhyAyaH