##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 73 Rukmini asks Krishna for a son
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
July 13, 2008##
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha trisaptatitamo.adhyAyaH 
kR^iShNaM prati rukmiNyAH putraprArthanAkathanam
    	
    	
janamejaya uvAcha
    	
kimarthaM bhagavAnviShNurdevadevo janArdanaH |
gataH kailAsashikharamAlayaM sha~Nkarasya ha ||3-73-1
nAradAdyaistapovR^iddhairmunibhistattvadarshibhiH |
tatra dR^iShTo mahAdevaH sha~Nkaro nIlalohitaH ||3-73-2
keshavena purA vipra kurvatA tapa uttamam | 
archito devadevena sha~Nkarshcheti naH shrutam ||3-73-3
devau tatra jagannAthau dR^iShTavantau purAtanau |
archayA~nchakrire devA indrAdyAH sha~NkaraM harim ||3-73-4 
tau tu devau mahAdevAvekIbhUtau dvidhA kR^itau |
ekAtmAnau jagadyonI sR^iShTisamhArakArakau ||3-73-5
parasparasamAveshAjjagataH pAlane sthitau |
tayostatra yathAvR^ittaM kailAse parvatottame ||3-73-6
R^iShayaH kimacheShTanta dR^iShTvA tau puruShottamau |  
etatsarvamasheSheNa vaktumarhasi sattama ||3-73-7
yathAgato harirviShNuH kR^iShNo jiShNuH purAtanaH|
yathA cha sha~NkaraH sAkShAtkR^itavAnnAgabhUShaNaH |
etatsarvaM vipravarya brUhi tattvena yatnataH ||3-73-8
  
vaishampAyana uvAcha
   
shR^iNuShvAvahito rAjanyathA kR^iShNo gato nagam |
yathA cha dR^iShTo deveshaH sha~Nkaro vR^iShavAhanaH ||3-73-9
yathA chachAra cha tapo yathA te munayo gatAH |
evaM tayoryathA vR^ittaM tathA shR^iNu narottama ||3-73-10   
dvaipAyano.atha bhagavAnyathA provAcha mAM tathA |
namaskR^itvA pravakShyAmi keshavaM khagavAhanam ||3-73-11
yathAshakti yathApraj~naM shR^iNu yatnena suvrata |
na chAshushrUShave vAchyaM nR^ishaMsAyAtapasvine ||3-73-12
nAnadhItAya vaktavyaM puNyaM puNyavatAM sadA |
svargyaM yashasyaM dhanyaM cha buddhishuddhikaraM sadA ||3-73-13
dhyeyaM puNyAtmanA nityamidaM vedArthanishchitaM |
anekAraNyasaMyuktaM sevante nityamIdR^isham ||3-73-14
munayo vedaniratA nAradAdyAstapodhanAH |
atyadbhutaM mahApuNyaM vR^ittaM kailAsaparvate ||3-73-15
shivayordevayostatra hareshchaiva bhavasya cha |
hateShvasurasa~NgheShu narakAdiShu bhUmipaH ||3-73-16 
hateShvatha nR^ipeShvevaM ki~nchichChiShTeShu shatruShu |
shAsati sma sadA viShNuH pR^ithivIM puruShottamaH ||3-73-17
dvAravatyAM jagannAtho vasanvR^iShNibhirIshvaraH |
rukmiNyA saMgato devo vasaMstatra pure hariH ||3-73-18
kadAchichcha tayA sArdhaM shete rAtrau jagatpatiH |
viharaMshcha yathAyogaM prItaH prItiyujA tayA ||3-73-19
athovAcha tathA devI rukmiNI rukmabhUShaNA |
putramichChAmi devesha tvatto mAdhava nandanam ||3-73-20
balinaM rUpasaMpannaM tvayaiva sadR^ishaM prabho |
vR^iShNInAmapi netAraM vIryavantaM taponidhim ||3-73-21
sarvashAstrArthakushalaM rAjavidyApuraskR^itam |
evamAdiguNairyuktaM dAtumarhasi sattama ||3-73-22 
tvayi sarvasya dAtR^itvaM nityameva pratiShThitam |
tvaM hi sarvasya kartA cha dAtA bhoktA jagatpatiH ||3-73-23
visheShatastu bhR^ityAnAM shushrUShAniyatAtmanAm |
vaktavyaM kimu devesha yadi bhaktAsmi keshava ||3-73-24
anugraho yadi syAnme devadeva jagatpate |
dAtumarhasi putraM tvaM vIryavantaM janArdana ||3-73-25
      
vaishampAyana uvAcha
      
ityukto devadeveshaH priyayA prIyamANayA |
tayA mahiShyA rukmiNyA rukmishatruryadUdvahaH ||3-73-26
provAcha vachanaM kAle rukmiNIM yAdaveshvaraH |
dAtAsmi tAdR^ishaM putraM yaM tvamichChasi bhAmini ||3-73-27
nityaM bhaktAsi me devi nAtra kAryaM vichAraNA |
avashyaM tava dAsyAmi putraM shatrunibarhaNam ||3-73-28
putreNa lokA~njayati satAM kAmadughA hi ye |
narakaM puditi khyAtaM duHkhaM cha narakaM viduH ||3-73-29	
pudastrANAttataH putramihechChati paratra cha |
anantAH putriNo lokAH puruShasya priye shubhAH ||3-73-30
patirjAyAM pravishati garbho bhUtvA sa mAtaraM |
tasyAM punarnavo bhUtvA dashame mAsi jAyate ||3-73-31
putravantaM bibhetIndraH kiM nu te nAshitaM bhavet |
nAputro vindate lokAnkuputrAdvandhyatA varA ||3-73-32 
kuputro narake yasmAtsuputrAtsvarga eva hi |
tasmAdvinItaM satputraM shrutavantaM dayAparam ||3-73-33
vidyayA vinayo yasmAdvidyAyuktaM sudhArmikam |
ichChetputraM putrakAmaH puruSho yatnavAnbudhaH ||3-73-34
tasmAddAsyAmi te putraM vidyAvantaM sudhArmikam |
eSha gachChAmi putrArthaM kailAsaM parvatottamam ||3-73-35 
tatropAsya mahAdevaM sha~NkaraM nIlalohitam |
tato labdhAsmi putraM te bhavAdbhUtahite ratAt ||3-73-36
tapasA brahmacharyeNa bhavaM sha~Nkaramavyayam |
toShayitvA virUpAkShamAdidevamajaM vibhum ||3-73-37
gamiShyAmyahamadyaiva draShTuM sha~Nkaramavyayam |
sa cha me dAsyate putraM toShitastapasA mayA ||3-73-38
tatra gatvA mahAdevaM namaskR^itya sahomayA |
pravishya badarIM puNyAM munijuShTAM tapomayIm ||3-73-39
agnihotrAkulAM divyAM ga~NgAmbuplAvitAM sadA |
mR^igapakShisamAyuktAM siMhadvipashatAkulAm ||3-73-40
badarIphalasaMpUrNAM vAnarakShobhitadrumAm |
vetrArUDhamahAvR^ikShAM kadalIkhaNDamaNDitAm ||3-73-41
munibhirvedatattvArthavichAranipuNaiH sadA |
vedanishchitatattvArthaiH pramANakushalairyutAm ||3-73-42
idamekamidaM tattvAmiti nishchitamAnasaiH |
upAsyamAnAmanyatra siddhaiH siddhArthatatparaiH ||3-73-43
itihAsapurANaj~naiH sevyamAnaM maharShibhiH |
gachChadbhiH svarganilayaM parityajya kalevaram ||3-73-44
prasiddhAM mahatIM devIM yAsyAmi sukR^itAlayAm |
ityuktvA virarAmaiva devadevo janArdanaH ||3-73-45
      
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
kailAsayAtrAyAM trisaptatitamo.adhyAyaH