##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 75 Krishna addresses the Yadava to protect Dvaravati
Itranslated by G. Shchhaufelberger schhaufel@wanadoo.fr
July 17, 2008##
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchasaptatitamo.adhyAyaH
dvAravatIrakShaNe yAdavAn prati shrIkR^iShNasya vachanam


shrIbhagavAnuvAcha

sAtyake shR^iNu madvAkyaM yatto bhava yudhAM vara |
tvaM tu khaDgI gadI bhUtvA chApapANistanutravAn ||3-75-1 
tiShTha yatnena rakShasva purIM bahunR^ipAshrayAm |
na cha nidrA tvayA kAryA ratrau yaduvR^iSha prabho ||3-75-2
na cha vyAkhyA tvayA kAryA shAstrANAM shAstratatpara |
na cha vAdastvayA kAryo vAdibhiH saha vR^iShNipa ||3-75-3
tvaM cha yoddhA balirj~nAtA dhanurvedAkhyavedavit |
tathA kuru yathA vIra nopahAsyA bhavediyam ||3-75-4
            
sAtyakiruvAcha
            
kariShyAmi vachastubhyaM yathAshakti janArdana |
Aj~nA tava jagannAtha dhAryA yatnena me sadA ||3-75-5
bhR^ityavatprachariShyAmi kAmapAlasya mAdhava |
yAvadAgamanaM tubhyaM tAvatsthAsyAmi yatnataH 3-75-6
prasAdastava govinda yadi syAnmayi mAdhava |
kiM nAma me cha duHsAdhyaM shatrUNAM nigrahe raNe ||3-75-7
yadi shakraM yamaM vApi kuberamapi pAshinam | 
sarvAnetAnvijeShyAmi kimu pauNDraM nR^ipottamam ||3-75-8
gachCha kAryaM kuruShvedaM yatto.ahaM satataM hare |
uddhavaM punarAhedaM kR^iShNaH padmanibhekShaNaH ||3-75-9
shR^iNUddhava tvaM vAkyaM me kuryAstvetatprayatnavAn |  
rakShyA nayena rAjendra purI dvAravatI tvayA ||3-75-10
yatto bhava sadA tAta kuru sAhayyamatra naH |  
lajjA mama samutpannA vadatastava sAMpratam ||3-75-11
tvaM hi netA samastasya vidyApArasya sarvataH |
ko nu shakShyati medhAvI vaktuM vidyAvataH puraH ||3-75-12
yatkAryaM tadbhavAnvetti hyakAryaM chApi sarvataH | 
ato.ahaM virame tAta vaktuM saMprati vR^iShnipa ||3-75-13

uddhava uvAcha

kimidaM tava govinda vartate mAM prati prabho |
aho prasannatA mahyaM kiM tu prItiriyaM tava ||3-75-14
jAnAmyahaM jagannAtha prasAdasyaiSha vistaraH |
yasya prasanno bhavati tasya kiM nAsti keshavaH ||3-75-15
tvaM hi sarvasya jagataH kartA hartA pradhAnataH |
prabhavaH sarvakAryANAM vaktA shrotA pramANavit ||3-75-16
dhyAtA dhyAnamayo dhyeya iti brahmavido viduH |
jetA devaripUNAM cha goptA nAkasadAM bhavAn ||3-75-17
tvannAthA vayameveti jIvAmo nihatadviShaH |         
iyaM nItirahaM manye netA nIteryato bhavAn ||3-75-18
ko nu nAma nayo veda tvAM vinA sAmprataM vada |
nItistvaM sarvakAryANAmiti me nishchitA matiH ||3-75-19
durgADho nayamArgo.ayamityAhustadvido janAH |
chaturdhA prochyate nItiH sAmadAne janArdana ||3-75-20
daNDo bhedo manuShyANAM nigrahAvagrahe sadA | 
daNDyeShu daNDamichChanti sAmAnyaM tu naye hare ||3-75-21
balavatsvatha dAnaM tu trayANAM apyagochare |
prayoktavyo mahAbheda iti nItimatAm matam ||3-75-22
teShu teShvatha sarveShu pramANaM tvAM vidurbudhAH |     
kimatra bahunoktena sarvaM tvayi samarpitam ||3-75-23
      
vaishampAyana uvAcha
      
ityuktvA virarAmaiva uddhavo nItimattaraH |      
tataH sa bhagavAnviShNurevameva nR^ipottama ||3-75-24
kAmapAlaM mahAbAhumuvAcha yadusaMsadi |           
ugrasenaM nR^ipaM rAjaMstathA hArdikyameva cha ||3-75-25
kAmapAlaM punarviShNuridaM provAcha tattvavit |
na pramAdastvayA kAryaH sarvadA yatnavAnbhava ||3-75-26
sthite tvayi mahAbAho kA pIDA jagato bhavet |               
gadI bhava sadA tvArya na krIDA sarvadA bhavet ||3-75-27
rakSha tvaM sarvadA yatnAtpurIM dvAravatIM prabho |
nopahAsyA yathA syAma tathA kuru gadI bhava ||3-75-28
utsAhaH sarvadA kAryo nirutsAho na yatnataH |   
bADhamityabravIdrAmaH kR^iShNaM vR^iShNikulodbhavam ||3-75-29
vR^iShnayaH sarva evaite svaM svaM sadma samAyayuH |
gantumaichChajjagannAthaH kailAsaM parvatottamam 3-75-30
   
   iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
   kailAsayAtrAyAM pa~nchasaptatitamo.adhyAyaH