##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 76 Krishna goes to Badarika ashram 
Itranslated by G. Shchhaufelberger schhaufel@wanadoo.fr
July 18, 2008##
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
atha ShaTsaptatitamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNasya badarikAshramagamanam


vaishampAyana uvAcha

tataH saMchintayAmAsa garuDaM pakShipuMgavam |
   AgachCha tvaritaM tArkShya iti viShNurjagatpatiH ||3-76-1
   tataH sa bhagavAMstArkShyo vedarAshiriti smR^itaH |
   balavAnvikramI yogI shAstranetA kurUdvaha ||3-76-2
   yaj~namUrtiH purANAtmA sAmamUrdhA cha pAvanaH |
   R^igvedapakShavAnpakShI pi~Ngalo jaTilAkR^itiH ||3-76-3
   tAmratuNDaH somaharaH shakrajetA mahAshirAH |      
   pannagAriH padmanetraH sAkShAdviShNurivAparaH ||3-76-4
   vAhanaM devadevasya dAnavIgarbhakR^intanaH |      
   rAkShasAsurasa~NghAnAM jetA pakShabalena yaH ||3-76-5
   prAdurAsInmahAvIryaH keshavasyAgratastadA |       
   jAnubhyAmapatadbhUmau namo viShNo jagatpate ||3-76-6
   namaste devadevesha hare svAminniti bruvan |    
   pasparsha pANinA kR^iShNaH svAgataM tArkShyapuMgavam ||3-76-7
   ityuvAcha tadA tArkShyaM yAsye kailAsaparvatam | 
   shUlinam draShTumichChAmi sha~NkaraM shAshvataM shivam ||3-76-8
   bADamityabravIttArkShya AruhyainaM janArdanaH |
   tiShThadhvamiti hovAcha yAdavAnpArshvavartinaH ||3-76-9
   tato yayau jagannAtho dishaM prAguttarAM hariH |
   raveNa mahatA tArkShyastrailokyaM samakaMpayat ||3-76-10
   sAgaraM kShobhayAmAsa padbhyAM pakShI vrajaMstadA | 
   pakSheNa parvatAnsarvAnvahandevaM janArdanam ||3-76-11
   tato devAH sagandharvA AkAshe.adhiShThitAstadA |    
   tuShTuvuH puNDarIkAkShaM vAgbhiriShTAbhirIshvaram ||3-76-12
   jaya deva jagannAtha jaya viShNo jagatpate |
   jayAjeya namo deva bhUtabhAvanabhAvana ||3-76-13
   namaH paramasiMhAya daityadAnavanAshana |      
   jayAjeya hare deva yogidhyeya parAgata ||3-76-14
   nArAyaNa namo deva kR^iShNa kR^iShNa hare hare |
   AdikartaH purANAtmanbrahmayone sanAtana ||3-76-15
   namaste sakaleshAya nirguNAya guNAtmane |
   bhaktipriyAya bhaktAya namo dAnavanAshana ||3-76-16
   achintyamUrtaye tubhyaM namaste sakaleshvara |    
   ityAdibhistadA devaM vAgbhirIshAnamavyayam ||3-76-17
   tuShTuvurdevagandharvA R^iShayaH siddhachAraNAH |
   shR^iNvannevaM jagannAthaH stutivAkyAni tAni cha ||3-76-18
   yayau sArdhaM suragaNairmunibhirvedapAragaiH |     
   yatra pUrvaM svayaM viShNustapastepe sudAruNam 3-76-19
   lokavR^iddhikaraH shrImA.NllokAnAM hitakAmyayA |     
   varShAyutaM tapastaptaM viShNunA prabhaviShNunA ||3-76-20
   yatra viShNurjagannAthastapastaptvA sudAruNam |
   dvidhAkarotsvamAtmAnaM naranArAyaNAkhyayA ||3-76-21
   ga~NgA yatra sarichChreShThA madhye dhAvati pAvanI |
   yatra shakraH svayaM hatvA vR^itraM vedArthatattvagam ||3-76-22
   brahmahatyAvinAshArthaM tapo varShAyutaM charat |   
   yatra siddhAshcha siddhAH syurdhyAtvA devaM janArdanam ||3-76-23
   yatra hatvA raNe rAmo rAvaNaM lokarAvaNam |      
   etachChAsanamichChaMshcha tapo ghoramatapyata ||3-76-24
   devAshcha munayashchaiva siddhiM yAnti shuchivratAH |   
   yatra nityaM jagannAthaH sAkShAdvasati keshavaH ||3-76-25
   yatra yaj~nAH pravartante nityaM munigaNaiH saha |
   yasyAH smaraNamAtreNa naraH svargaM gamiShyati ||3-76-26
   svargasopAnamichChanti yAM puNyAM munisattamAH |   
   shatravo mitratAM yAnti yatra nityaM nR^ipottamam ||3-76-27
   yAmAhuH puNyashIlAnAM stAnamuttamadharmiNAm |     
   yatra viShNuM samArAdhya devAH svargaM samAyayuH ||3-76-28 
   siddhakShetramidaM prAhurR^iShayo vItamatsarAH |
   vishAlAM badarIM viShNustAM draShTuM sakaleshvaraH ||3-76-29
   sAyAhne chAmaragaNairmunibhistattvadarshibhiH |
   pravivesha mahApuNyamR^iShijuShTaM tapovanam ||3-76-30
   agnihotrAkule kAle pakShivyAhArasaMkule |
   nIDasteShu viha~NgeShu duhyamAnAsu goShu cha ||3-76-31
   R^iShiShvapyatha tiShThatsu munivIreShu sarvataH |
   samAdhistheShu siddheShu chintayatsu janArdanam ||3-76-32
   adhishriteShu haviShu jvAlyamAneShu chAgniShu |
   hUyamAneShu tatraiva pAvakeShu samantataH ||3-76-33
   atithau pUjyamAne cha samdhyAviShTe jaganmaye |    
   sa tasyAmatha velAyAM devaiH saha janArdanaH ||3-76-34
   vivesha badarIM viShNurmunijuShTAM tapomayIm |
   AshramasyAtha madhyaM tu pravishya harirIshvaraH ||3-76-35
   garuDAdavarUhyAtha dIpikAdIpite tadA |        
   praveshe punDarIkAkShaH sthitastAvatsahAmaraiH ||3-76-36

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhavishyaparvaNi 
kailAsayAtrAyAM ShaTsaptatitamo.adhyAyaH