##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 77 Krishna welcomed at Badarika ashram 
Itranslated by G. Shchhaufelberger schhaufel@wanadoo.fr
July 20, 2008##
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

Atha saptasaptatitamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNasya badarikAshrame AtithyasvIkAraHvaishampAyana uvAcha


  tato munigaNA dR^iShTvA devadevamupasthitam |
  samApya chAgnihotrANi saMpUjyAtithisattamAn ||3-77-1
  munayo dIrghatapasaH samAdhau kR^itanishchayAH |  
  jaTino muNDinaH kechichChirAdhamanisaMtatAH ||3-77-2
  nirmajjA nIrasAH kechidvetAlA iva kechana |     
  ashmakuTTAshanaparAH parNabhakShAstathA pare ||3-77-3
  vedavidyAvratasnAtA nirAhArA mahAtapAH |      
  smarantaH sarvadA viShNuM tadbhaktAstatparAyaNAH ||3-77- 4
  AsannamuktayaH kechitkechiddhyAnaikatatparAH |   
  dhyAnena manasA viShNuM dR^iShTavantastapodhanAH ||3-77-5
  saMvatsarAshinaH kechtitkechijjalavichAriNaH |    
  shakrasya bhayadAtAraH shrutismR^itiparAyanAH ||3-77-6
  vasiShTo vAmadevashcha raibhyo dhUmrastathaiva cha |
  jAbAliH kAshyapaH kaNvo bharadvAjo.atha gautamaH ||3-77--7
  atrirashvashirA bhadraH sha~NkhaH sha~NkhanidhiH kuNiH |
  pArAsharyaH pavitrAkSho yAj~navalkyo mahAmanAH ||3-77-8
  kakShIvAna~NgirAshchaiva munirdIptatapAstathA |    
  asito devalastAta vAlmIkishcha mahAtapAH ||3-77-9
  ete chAnye cha munayo draShTumIshvaramavyayam |
  AdAyArghyaM yathAyogamuTajAtsvAtsamAyayuH ||3-77-10
  te cha gatvA hariM kR^iShNaM viShNumIshaM janArdanam | 
  bhaktinamrAstadA devaM praNemurbhaktavatsalam ||3-77-11
  namo.astu kR^iShNa kR^iShNeti devadeveti keshavam |
  praNavAtma~njagannAtha natAH sma shirasA hare ||3-77-12
  kR^iShNa viShNo hR^iShIkesha keshaveti cha sarvadA |
  praNAmapravaNA viprAH prAhuritthaM jagatpatim ||3-77-13
  idamarghyamidam pAdyamidaM viShTarameva cha |    
  kR^itArthAH sarvadA deva prasanno no jagatpatiH ||3-77-14 
  kiM kurmaH kiM nu naH kR^ityaM kashchidroShaH prabho hare |
  iti prA~njalayaH sarve prAhurdevasya pashyataH ||3-77-15
  kR^iShNo.api tadyathAyogamupayujya sahAmaraiH |
  kR^itaM sarvaM munivarA vardhatAM tapa uttamam ||3-77-16
  iti bruvanpurANAtmA prItastena garutmatA |
  AsanaM lambhayAmAsa rAtrau devo janArdanaH ||3-77-17
  kushalaM pR^iShTavAnbhhUyA munInAM bhAvitAtmanAm | 
  agnihotreShu tapasi tathA bhR^ityeShu sarvataH ||3-77-18
  evamAdi jagannAthaH pR^iShTavAnIshvarastadA |
  sarvatra kushalaM te.atra brUyuH kR^iShNasya sarvataH ||3-77-19
  AtitthyaM chakrire te tu nIvAraiH phalamUlakaiH |
  devAnAmatha sarveShAM viShNoH kR^iShNasya yatnataH |
  Atithyamupayu~njAnastataH prIto.abhavaddhariH ||3-77-20
 
Iti shrImahAbhArate khileShu harivaMShe bhaviShyaparvaNi
kailAsayAtrAyAM saptasaptatitamo.adhyAyaH