##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 78 Samadhi of Krishna 
Itranslated by G. Shchhaufelberger schhaufel@wanadoo.fr
July 22, 2008##

If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha aShTasaptatitamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNasya samAdhiH kolAhalashcha


vaishampAyana uvAcha

 tataH sa bhagavAn viShNurdurvij~neyagatiH prabhuH |
 tatra pUrvaM tapastaptamAtmanA yAdaveshvaraH ||3-78-1
 ga~NgAyAshchottare tIre deshaM draShTumupAgataH |
 svayameva hariH sAkShAtpravivesha tapovanam ||3-78-2
 pravishya suchiraM deshaM dadarsha cha manoramam |      
 niShasAda tatastasminnAshrame puNyavarddhanaH ||3-78-3
 samAdhau yojayAmAsa manaH padmanibhekShaNaH |   
 kimapyeSha jagannAtho dhyAtvA deveshvaraH sthitaH ||3-78-4
 sthite devagurau tatra samAdhau dIpavaddharau |
 tatra shabdo mahAghoraH prAdurAsItsamantataH ||3-78-5
 khAda khAdatA modeta yAta yAta mR^igAnimAn |
 preShayeha punaH sarvAnprasAdAchChAr~NgadhavnanaH ||3-78-6
 eSha viShNurayaM kR^iShNo harirIsha ito.achyutaH |
 namo.astu viShNo devesha svAminmAdhava keshava ||3-78-7
 ityAdishabdaH sumahAnAvirAsittadA nishi |
 tatashcha sumahAnAdaH siMhAnAM mR^igaviddviShAm ||3-78-8
 dhAvatAm cha shunAM rAjanmR^igANAM vinardatAm |
 mR^igAnAM bhItiyuktAnAmR^ikShANAM dvIpinAM tathA ||3-78-9
 gajAnAm nadatAM rAjanbR^iMhitaM cha tatastataH |
 mahAvAtasamudbhUtakShubhitasyeva vAridheH ||3-78-10
 nAdastrailokyavitrAsaH prAdurAsIttadA nishi |     
 shrutvA shabdaM harirdevastAdR^ishaM tatra dhiShThitaH ||3-78-11
 samAdhikShobhamAsAdya vishvasya cha jagatpatiH |    
 tataH sa chintayAmAsa ko.ayameSha mahAsvanaH ||3-78-12
 kasyAyamIdR^ishaH shabdaH stutiyukto mama tviti |  
 aho.asminmR^igayA shabdaH shunAM sa~ncharatAM vane ||3-78-13
 mR^igANAmatha sarveShAM nAdashcha sumahAnayam |
 vyAmishrastutiyuktAbhirvAgbhirmama samaMtataH || 3-78-14
 iti sa~nchintya manasA disho viprekShya sarvataH |     
 tata Aste haristatra j~nAtuM tatra samudbhavaM ||3-78-15
 tato mR^igaH samAdhAvanyatra tiShTati keshavaH |
 tAMshchaivAnucharo rAjansagaNaH samapadyata ||16
 atha vai dIpikA rAja~nChatasho.atha sahasrashaH |
 tatastasmo.api vyanasdAddiveva samapadyata ||3-78-17
 tato.nu bhUtasa~NghAshcha samadR^ishyanta tatra ha |
 pishAchAshcha mahAghorA nardanto bahu visvanam ||3-78-18
 bhakShayanto.atha pishitaM pibanto rudhiraM bahu |
 prAdurAsanmahAghorAH pishAchA vikR^itAnanAH ||3-78-19
 hanyamAnA hatA rAjanpatantaH patitA mR^igAH |
 itashchetashcha dhAvanto bANairviddhA mR^igA dvipaH ||3-78-20
 tato mR^igasahasrANi samidIrNAni bhArata |    
 yatrAsau tiShThate devastatra yAtA nirantaram ||3-78-21
 antarIkR^itya deveshaM sthitAnItyanushushruma |    
 pishAchyo vikR^itAkArAH karAlA romaharShaNAH ||3-78-22
 putravatyaH samApeturyatra tiShThati keshavaH |     
 shvagaNastatra rAjendra charatyeva tatastataH ||3-78-23
 tataH sa bhagavAnviShNuH sarvamAlokya viShThitaH |  
 vismayaM paramaM gatvA pashyannAste sma keshavaH ||3-78-24
 kasyaiShA visR^ito nAdaH kasya vAyaM jano.apatat |     
 ko nu mAM stauti bhaktyA vai bhaviShye prItimAnahaM ||3-78-25
 kasya muktiH samAyAtA prIte mayi sudurlabhA |
 iti sa~nchintya bhagavAnAste prAkR^itavaddhariH ||3-78-26   
 
iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
kailAsayAtrAyAM aShTasaptatitamo.adhyAyaH