##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 79  The arrival of the Pishachas 
Itranslated by G. Shchhaufelberger schhaufel @ wanadoo.fr
July 24, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikonAshItitamo.adhyAyaH
pishAchAgamanam


vaishampAyana uvAcha

teShAmanu mahAghorau pishAchau vikR^itAnanau |
prAMshU pi~NgalaromANau dIrghajihvau mahAhanU ||3-79-1
lambakeshau virUpAkShau hI hI hA heti vAdinau |
khAdantau mAMsapiTakaM pibantau rudhiraM bahu ||3-79-2
antraveShTitasarvA~Ngau dIrghau kR^ishakR^itodarau |
lambamAnamahAprAntashUlaprotashirodharau ||3-79-3
karShantau shavayUthAni bAhubhyAM tatra tatra ha |
hasantau vividhaM hAsam svajAtisadR^ishaM nR^ipa ||3-79-4
vadantau bahurUpAni vachAMsi prAkR^itAni cha |
kampayantau mahAvR^ikShAnUrupAdapraghaTTanaiH ||3-79-5
sR^ikkiNI lelihantau cha dantAnkaTakaTAyinau |
asthisnAyusamAkIrNau dhamanIrajjusaMtatau || 3-79-6
vadantau kR^iShNa kR^iShneti mAdhaveti cha saMtatam |
kadA nu drakShyate viShNuH sa idAnIM kva tiShThati ||3-79-7
svAminaH kutra vasatiH kuto draShTuM yatAmahe |
atra vA kutra deveshaH kuto nu sthAsyate hariH ||3-79-8
kutaH padmpalAshAkShaH sAkShAdindrAnujo hariH |
yamAhuH puNDarIkAkShaM brahma brahmavido janAH ||3-79-9
tamajaM puruShaM viShNuM draShTumabhyudhyatA vayam |
antakAle jagannAthaM pravivesha jagattrayam ||3-79-10
tamajaM vishvakartAraM kuto drakShyAma sAMpratam |
yasya vistAra evaiSha lokaH prANinivAsinaH ||3-79-11
taM draShTuM devamIshAnaM yatAmaH sAMprataM harim |
dashA ghoratamA loke vidviShTA sarvajantubhiH ||3-79-12 
paishAchIyaM samutpannA kathaM nau prAvishadbalAt |
naramAMsAsthikaluShA sarvabhItipradAyinI ||3-79-13
aho nau duShkR^itaM karma prAktane karmasa~nchaye |
atraiva mahatI prItirvartate sarvadA tathA ||3-79-14
yAvannau duShkR^itaM karma tAvatsthAsyati tAdR^ishI |
dashA sA sarvavidviShTA prANipIDanakAriNI ||3-79-15
sarvathA duShkR^itaM karma bahubhirjanmasa~nchayaiH | 
tathA hi tatphalaM ghoramadyApi na nivartate ||3-79-16
yatAH sma prANino hantuM shvagaNaiH saha sAMpratam |
tathA hi prANino loke bAlyamAdau samAsthitAH ||3-79-17
aj~nAnAvR^itachittAshcha kR^ityAkR^ityaM na jAnate |
tathA yauvanino bhrAntA viShayairbahulIkR^itAH ||3-79-18
yatante shreyase naiva tato viShayasaMsthitAH |
viShayAviShTachittA hi manuShyA na vijAnate ||3-79-19
tathA cha vR^iddhabhAve tu vyAdhibhirbahubhirvR^itAH |
jvarAdibhirmahAghorairnAnAduHkhavidhAyibhiH || 3-79-20
yatante na hi vai shreyo vinaShTendriyagocharAH |
tato mR^itA garbhavAse vasanti satataM narAH ||3-79-21
viNmUtrakalile ghore duHkhairbahubhirAchitAH |
chyavante tu tato ghorAdgarbhAtsaMsAramaNDale ||3-79-22
parasparaM vihiMsantaH kurvantaH karmasaMchayam |
mahatyevaM sadA ghore saMsAre duHkhasa~Nkule ||3-79-23
pApAni bahurUpANi kurvate.aj~nAnatastadA |
saMsArasyaiSha mahimA vistR^itaH sarvajantuShu ||3-79-24
achChedyaH shastrasaMpAtairupAyairbahubhiH sadA |
etasmAnna nivartante martyAH prAkR^itabuddhayaH ||3-79-25
imaM hatvA manuShyendramidamasmAddharAmyaham |
chorayitvA dhanamidaM hariShyAmyAdadAmyaham ||3-79-26
nirbhartsyainamimaM shAntaM hariShyAmi dhanaM balI |
ityAdivyAkulA mUrkhA yatante prANipIDanam ||3-79-27
asyaiva duHkhamUlasya saMsArasya sadA hariH |
bheShajaM sarvathA devaH sha~NkhachakragadAdharaH ||3-79-28
AdidevaH purANAtmA AtmA brahmavidAM sadA |
te vayaM sarvayatnena drakShyAmaH sarvathA harim |
itthaM pishAchau bhAshantau prAdurAstAM hareH puraH || 3-79-29
 
 iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
 kailAsayAtrAyAmekonAshItitamo.adhyAyaH