##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 80  Ghantakarna and Krishna meet;  Ghantakarna enters Meditation
Itranslated by G. Shchhaufelberger schhaufel@wanadoo.fr
July, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athAshItitamo.adhyAyaH
ghaNTAkarNakR^itA viShNustavaprArthanA tasya samAdhilAbhashcha


vaishampAyana uvAcha

tataH sa bhagavAnviShNuH pishAchau mAMsabhakShakau |
dadarshAtha mahAghorau dIpikAdhAriNau hariH ||3-80-1
vilokayAMchakratustau pishAchau devakIsutam |
sthitaM sukhAsane viShnuM dR^iShTvA lokeshvareshvaram ||3-80-2
tau cha gatvA samuddeshaM pishAchau keshavasya ha |
tatastAvUchaturviShNumantarIkR^itya keshavam ||3-80-3
ko bhavAn kasya vA martyaH kutashchAgamyate tvayA |
kimarthamiha saMprApto vane ghore mR^igAkule ||3-80-4
nirmanuShye dvIpivR^ite pishAchagaNasevite |
shvApadaiH sevyamAne cha vipine vyAghrasa~Nkule ||3-80-5
sukumAro.anavadyA~NgaH sAkShAdviShNurivAparaH |
padmapatrekShaNaH shyAmaH padmAbhaH shrIpatiH svayam ||3-80-6
asmatprItikaraH sAkShAtprApto viShNurivAparaH |
devo vA yadi va yakSho gandharvaH kinnaro.api vA ||3-80-7
indro vA dhanado vApi yamo.atha varuNo.api vA |
ekAkI vipine ghore dhyAnArpitamanA iva ||3-80-8
brUhi martya yathAtattvaM j~nAtumichChAmi mAnada |
evaM pR^iShTaH pishAchAbhyAmAha viShNururukramaH ||3-80-9
kShatriyo.asmIti mAmAhurmanuShyAH prakR^itisthitAH |
yaduvaMshe samutpannaH kShAtraM vR^ittamanuShThitAH ||3-80-10
lokAnAmatha pAtAsmi shAstA duShTasya sarvadA |
kailAsaM gantukAmo.asmi draShTuM devamumApatiM ||3-80-11
ityevaM mama vR^ittAntaH kathyatAM kau yuvAmiti |
yuvAmiha samAyAtau kimarthaM brAhmaNAshramam ||3-80-12
eShA hi mahatI puNyA nAnAvipraniShevitA |
badarIyaM samAkhyAtA na kShudrairAshritA kvachit ||3-80-13
tapasvibhistapoyuktairjuShTA siddhaniShevitA |
shvagaNA nAtra dR^ishyante pishAchA mAMsabjojanAH ||3-80-14
na hantavyA mR^igAshchAtra mR^igayA nAtra vartate |
na tu kShudraiH praveShTavyA na kR^itaghnairna nAstikaiH ||3-80-15
ahamasya tu deshasya rakShitA nAtra saMshayaH |
vyatikramo yadi bhavettasya shAstAsmi yatnataH ||3-80-16
kau bhavantau kva nu yuvAM kasyeyaM mahatI chamUH |
nAtaH paraM praveShTavyamR^iShayastvatra saMsthitAH ||3-80-17
vighnastatra pravarteta tapaHsu cha tapasvinAm |
ihaiva sthIyatAM tAvadvaktavyaM cha tataH sukham ||3-80-18
anyathAhaM niSheddhA syAM balAdvAkyaistathaiva cha |

vaishampAyana uvAcha

evaM p^iShTau pishAchau tu vaktumevopachakratuH ||3-80-19
tayoreko mahAghoraH pishAcho dIrghabAhukaH |
uvAcha vachanaM tatra yathA hR^idi samarpitam ||3-80-20

pishAcha uvAcha

shrUyatAmabhidhAsyAmi samAhitamanA bhava |
namaskR^itya jagannAthaM hariM kR^iShNaM jagatpatim ||3-80-21
Adidevamajam viShNuM vareNyamanaghaM shuchim |
vakShyAmi sakalaM yadvattayA shR^iNu yadIchChasi ||3-80-22
ghaNTAkarNo.asmi nAmnAhaM pishAcho ghoradarshanaH |
mAMsAdo vikR^ito ghoraH sAkShAnmR^ityurivAparaH ||3-80-23
dhanadasyAnugantAhaM sAkShAdrudrasakhasya cha |
mamAyamanujaH sAkShAdantakasyAntako hyaham ||3-80-24
mR^igayeyaM sumahatI viShNoH pUjArthamityuta |
mameyaM vartate senA shvagaNo.api mamaiva tu ||3-80-25
Agato.ahaM mahAshailAtkailAsAdbhUtasevitAt |
ahaM pishAchaveSheNa saMviShTaH pApakarmakR^it ||3-80-26
satataM dUShayanviShNuM ghaNTAmAbadhya karNayoH |
mama na pravishennAma viShNoriti vichintayan ||3-80-27
ahaM kailAsanilayamAsAdya vR^iShabadhvajam |
ArAdhya taM mahAdevamastuvam satataM shivam ||3-80-28
tataH prasanno mAmAha vR^iNIshveti varaM haraH |
tato muktirmayA tatra prArthitA devasannidhau ||3-80-29
muktiM prArthayamAnaM mAM punarAha trilochanaH |
muktipradAtA sarveShAM viShNureva na saMshayaH ||3-80-30
tasmAdgatvA cha badarIM tatrArAdhya janArdanam |
muktim prApnuhi govindAnnaranArAyaNAshrame ||3-80-31
ityukto devadevena shUlinA j~nAtavAnaham |
tameva paramaM matvA govindaM garuDadvajam ||3-80-32
tasmAtprArthayamAnaH sanmuktideshamamuM gataH |
anyachcha shR^iNu me kAryaM yadi kautUhalaM tava ||3-80-33
purI dvAravatI nAma pashchimasyodadhestaTe |
yaduvR^iShNisamAkIrNAM sAgarormisamAkulAm ||3-80-34
adhyAste sa harirviShNustAM purIM puruShottamaH |
draShTuM lokahitArthAya vasantaM dvArakApure ||3-80-35
nirgataH sAMprataM martya vayametaiH sahAnugaiH |
viShNuH sarveshvaraH sAkShAddraShTavyo.asmAbhiradya vai ||3-80-36
lokAnAM prabhavaH pAtA kartA hartA jagatpatiH |
AdiH sa hi samastasya prabhavaH kAraNaM hariH ||3-80-37
kartA samastasya hariH purAtanaH 
prabhuH prabhUNAmapi yaH sadAtmakaH |
tamAdidevaM varadaM vareNyaM 
draShTuM hariM saMprati saMyatAH smaH ||3-80-38
yasya prasAdAjjagadevamAsI- 
tsaprANigandharvamahoragaugham |
devaM jagadyonimajaM janArdanaM 
draShTuM hariM saMprati saMyatAH smaH ||3-80-39
yasyodayAdvishvamidaM prabhUtaM 
layaM cha tasminsamupaiti kalpe |
tasyaiva sAkShAdvashavarti vishvam 
drakShyAma devaM puruShottamaM harim ||3-80-40
sraShTA cha yo.asau sakalasya devaH
pAtA cha hartA cha hariH sa eva |
drakShyAma nityaM bhuvaneshvaraM hariM
purANamAdyaM prabhaviShNumavyayam ||3-80-41
ajasya kartA bhuvanasya goptA
bhuvashcha kartA harireka eva |
taM yogino yogavishuddhabuddhiM
labhema tenaiva matiH samAkulA ||3-80-42
nigIrya vishvaM sakalaM jagatpatiH 
shete shishutvaM samavApya sAkShAt |
vaTasya patre jagatAM nivAsaH
pAdau cha vikShipya karau vidhunvan ||3-80-43
yasyodare devamuniH purAtano 
dadarsha lokAnakhilAnsa mAyayA |
pravishya vishvaM sakalaM yathAva-
dbahiryathA bhUtamabhUdidaM mahat ||3-80-44
nigIrya vishvaM jagadAdikAle
shete mahAtmA jaladherjalaughe |
devyA shriyA chAmaralolahastatyA
niShevyamANaH puruShottamastadA ||3-80-45
nAbhashcha yasyAvirabhUtsapatraM
padmaM mahatkA~nchanasaprabhaM prabhoH |
janmAspadaM lokaguroryadAsI-
dvistAri padmaM jagadAdisR^iShTau ||3-80-46
dadhAra yo bhUtapatirmahAnmahIM
daMShTrAgrasaMsthApitarUDhamUlAm |
nadanmahAmegha ivAdikAle 
kurvanvarAho munigItamUrtiH ||3-80-47
hariH purANaH puruShottamaH prabhuH
kartA samastasya samastasAkShI |
yaj~nAtmako yaj~napatirjagatpati-
rdraShTuM tamIshaM vayamudyatAH smaH ||3-80-48
kechidbahutvena vadanti deva-
mekAtmanA kechidimaM purANam |
vedAntasaMsthApitasattvayuktaM
draShTuM tamIshaM vayamudyatAH smaH ||3-80-49
anekameke bahudhA vadanti
shrutismR^itinyAyaniviShTachittAH |
AhuryamAtmAnamajaM purAvido
draShTuM tamIshaM vayamudyatAH smaH ||3-80-50	
yaM prahurIDyaM varadaM varenya-
mekAntatattvaM munayaH purAtanAH |
yaM sarvagaM devamajaM janArdanaM
draShTuM hariM saMprati saMyatAH smaH ||3-80-51
yasminvishvamidaM protamAdikAle jagatpitA |
taM draShTumabhisaMvR^ittAH kiM nu vakShyAma sAMpratam ||3-80-52
gachChAmo vayamanyatra gachCha tvaM kAmamanyataH |
niyamo.apyasti no martya yatheShTaM gachCha sAmpratam ||3-80-53
rAtrimadhyamanuprAptaM nAtra kAryA vichAraNA |
ityuktvA ghorarUpo.asau pishAcho vikR^itAnanaH ||3-80-54
tasminneva same deshe pItvA cha rudhiraM bahu |
bhakShayitvA yathAkAmaM mAMsarAshiM vichakShaNaH ||3-80-55
apaH saMspR^ishya tatraiva pArshve saMsthApya sAdhanam |
antrapAshaM  mahAghoraM saMsthApya vipulaM mahat ||3-80-56
AsanaM kushasaMyuktaM kR^itvA chAbhyukShya vAriNA |
utsArya shvagaNAnsarvAnyatnena mahatA tadA ||3-80-57
sukhAsanaM samAsthAya samadhau yatate shvapaH |
ekachittastadA bhUtvA namaskR^itya cha keshavam |
imaM mantraM paThanghoraH pishAcho bhaktavatsalam ||3-80-58
namo bhagavate tasmai vAsudevAya chakriNe |
namaste gadine tubhyaM vAsudevAya dhImate ||3-80-59
oM namo nArAyaNAya viShNave prabhaviShNave |
mama bhUyAnmanaHshuddhiH kIrtanAttava keshava ||3-80-60
janmedamIdR^ishaM ghoraM mA bhUnmama durAsadam |
devadUto bhaviShyAmi smaraNAttava gopate ||3-80-61
tava chakraprahAreNa kAyo nashyatu mAmakaH |
mama bhUyo bhAvo mA bhUdeShA me prArthanA vibho ||3-80-62
arthinAM kalpavR^ikSho.asi dAtA sarvasya sarvadA |
yatra yatra bhavejjanma tatra tatra bhavAnhR^idi ||3-80-63
vartatAM mama devesha prArthanaiShA mamAparA |
namastubhyaM namastubhyaM bhavatvevaM sadA mama ||3-80-64
nirvighnA prArthanA deva namaste.astu sadA mama |
yadA me maraNaM bhUyAttada mA bhUtsmR^itibhramaH ||3-80-65
dine dine kShaNaM chittaM tvayi saMsthaM bhaviShyati |
evaM preraya mAM deva mA bhUtte chittamIdR^ishaM ||3-80-66
nR^ishaMso.ayaM pishAcho.ayaM dayAsminkA bhavediti |
evaM chintaya mAM deva bhR^ityo mahyamiti prabho ||3-80-67
parapIDA na matto.astu namaste bhagavanprabho |
indriyANIndriyArtheShu mA bhUvansAMprataM hi me ||3-80-68
antakAle mamApyevaM prasAdAttava keshava |
pR^ithivI yAtu me ghrANaM rasanAM yAtu me payaH ||3-80-69
sUryashcha yAtu me chakShuH sparshaM yAtu cha  mArutaH |
shrotramAkAshamapyetu manaH prANaM cha gachChatu ||3-80-70
jalaM mAM rakShatAM nityaM pR^ithivI rakShatAM hare |
suryo mAM rakShatAM viShNo namaste sUryatejase ||3-80-71
vAyurmAM rakShatAM duHkhAdAkAshaM cha janArdana|
na manaH sarvagaM deva rakShatAM viShayAntare ||3-80-72
mano viparyaye ghore puruShAnhanti nityashaH |
pApeShu yojayetpuMsaH parapIDAtmakeShu cha ||3-80-73
manastadrakShatAM deva bhUyo bhUyo janArdana |
mA bhUnmanasi kAlushyaM mano me nirmalaM bhavet ||3-80-74
kalushaM tasya yachchittaM narake pAtayatyamum |
bAhyAni nirmalAnyevamindriyAni bhavantyuta ||3-80-75
na tAni kAryavantIha manashchetkalushaM bhavet |
nA~NgAni muShTinAmedhyaM gR^ihItvA yo vyavasthitaH ||3-8-76
bahiH prakShAlanaM kurvankiM bhavettasya keshava |
vyartho hi kevalaM tasya pragraho bAhyagocharaH ||3-80-77
tasmAtsarvaprayatnena chittaM rakSha janArdana |
balavAnindriyagrAmo vArayainaM janArdana ||3-80-78
parIvAdAjjagannAtha vAchaM rakSha durudvahAm |
paradravyAnmano rakSha paradArAjjanArdana |
sarvatra me dayA bhUyAtprasAdAttava keshava ||3-80-79
tvayyeva bhaktirachalA bhUyAdbhUteShu me dayA |
bahunAtra kimuktena shR^iNushvedaM vacho mama ||3-80-80
sukhe duHkhe cha rAge cha bojane gamane tathA |
jAgratsvapneShu sarvatra tvayyeva ramatAM manaH ||3-80-81
mAmakaM devadevesha namaste.astu janArdana |
iti bruvanghoratamo jAtyA hIno na chittataH ||3-80-82
pishAcho bhagavadbhaktaH samAdhiM samapadyata |
dR^iDhaM baddhvAtmanaH kAyamAntrapAshena mAMsapaH ||3-80-83
nishchalenaiva manasA sukhamAste sma saMyataH |
dhyAyanhariM jagadyoniM viShNuM pItAmbaraM shivaM ||3-80-84
mukundamAdipuruShamekAkAramanAmayam |
nityaM shuddhaM j~nAnagamyaM kAraNaM sarvadehinAm ||3-80-85
nAsikAgraM samAlokya paThanbrahma sanAtanam |
nirvAtastho yathA dIpaH prochcharanpraNataH sadA ||3-80-86
praNavaM vAchakaM matvA vAchyaM brahmeti nishchitaH |
ekAgraM satataM kR^itvA chittaM viShNau samarpitam ||3-80-87
vikalparahitaM chittaM hR^idi madhye nyaveshayat |
puNDarIke shubhadale samAveshya jagatpatim ||3-80-88
Aste sukhaM mahAyogI pishitAshastadA mahAn |
tridhAmAnaM japaMstatra smaranviShNuM sanAtanam ||3-80-89

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
kailAsayAtrAyAM ghaNTAkarNachittasamAdhau ashItitamo.adhyAyaH