##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 81  Ghantakarna Blessed with Vision of Vishnu
Itranslated by G. Shchhaufelberger schhaufel@wanadoo.fr
July, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ekAshItitamo.adhyAyaH
ghaNTAkarNasya viShNusAkShAtkAralAbhaH


vaishampAyana uvAcha

tataH sa bhagavAnviShNuH pishAchaM dR^iShTavAMstadA |
chintayantaM svamAtmAnaM shuddhibuddhisamanvitam ||3-81-1
AtmanyavasthitaM sAkShAtpaThantaM praNavaM sakR^it |
prArthayantaM svamAtmAnamekAnte niyataM hariH ||3-81-2
achintayajjagannAthaH kAraNaM punyasa~nchaye |
dhyAtvA tu suchiraM viShNuH kAraNaM puNyakarmaNaH ||3-81-3
dhanadasyopadeshena paThansubahushaH kShitau |
vAsudeveti kR^iShNeti mAdhaveti cha mAM sadA ||3-81-4
janArdana hare viShNo bhUtabhAvanabhAvana |
narAkAra jagannAtha nArAyaNa parAyaNa ||3-81-5
iti mAM nAmabhirnityaM paThatyeva divAnisham |
svapa~njAgrAMstathA tiShThanbhu~njangachChaMstathA vadan ||3-81-6
bhakShayanmAMsapiTakaM piba~nchChoNitameva vA |
bAdhamAnaM cha suchiraM hatvA chApi mR^igAnbahUn ||3-81-7
hanane bhojane chaiSha jAgratsvapne tathaiva cha |
sarveShvapi cha kAryeShu kartAhamiti manyate ||3-81-8
etasya karmaNaH pAka eSha ghorasya karmaNaH |
nishchityaivaM jagannAthaH prItastasya babhUva ha ||3-81-9
adarshayatsvamAtmAnamananyasya jagatpatiH |
shuddhe.antaHkaraNe tasya pishAchasyApi bhUmipa ||3-81-10
sa cha ghoraH pishAcho.api dadarshAtmani keshavam |
pItakausheyavasanaM padmAkShaM shyAmalaM hariM ||3-81-11
sha~NkhinaM chakriNaM viShNuM sragviNaM gadinaM vibhum |
kirITinaM kaustubhinaM shrIvatsAchChAditorasam ||3-81-12
nIlameghanibhaM kAntaM garuDasthaM prabha~njanam |
chaturbhujaM shubhagiraM nishchalaM sarvagaM shivam ||3-81-13
anAdinidhanaM nityaM mAyAvinamamAyinam |
satyayuktaM sadA shuddhaM buddhigamyaM sadAmalam ||3-81-14
manasyevaM jagannAthaM dR^iShTvA viShNumanekadhA |
anunmIlyaiva nayane kR^itArtho.asmItyamanyata ||3-81-15
atha dR^iShTo harirviShNuH sAkShAtsarvatragaH shubhaH |
prasanno hi harirmahyaM tenAhaM dR^iShTavAnharim ||3-81-16
siddhaM me janmanaH kR^ityaM kimataH kR^ityamasti me |
granthayo mama nirbhinnA vashyAnyevendriyANi me ||3-81-17
prAyeNa jitamityeva mano manye smR^ite harau |
IshaNA cha nirastA me prasanno.aham tathAbhavamĀ ||3-81-18
etebhyo.api pishAchebhyo nirmuktaH sAMprataM tathA |
yo.asau mamAnujaH sAkShAtsa cha bhaktastathA harau ||3-81-19
kAlena chaiva nirmukto viShNoH sAyujyamApnuyAt |
ityevaM chintayitvA sa AntrapAshaM vibhidya cha ||3-81-20
krameNa prANAnunmuchya vilokya cha dishAstathA |
sharIraM sugamaM kR^itvA prAvishatsa sukhena ha ||3-81-21

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi kailAsayAtrAyAM 
pishAchasya viShNutsAkShAtkAre ekAshItitamo.adhyAyaH