##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 82 Ghantakarna's Hymn to Vishnu
Itranslated by G. Shchhaufelberger schhaufel@wanadoo.fr
July 30, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dvyashItitamo.adhyAyaH
ghaNTAkarNakR^ito viShNustavaH


vaishampAyana uvAcha

pishitAsho jagannAthaM dadarshAtha jagadgurum |
samAdhau cha yathAdR^iShTaM bhUmau chApi tathA harim ||3-82-1
ayaM viShNurayaM viShNurityUche pishitAshanaH |
samAdhau cha yathA dR^iShTaH so.ayamatrApi dR^ishyate |
ityuktvA chapunarbrUte nR^ityanniva hasanniva ||3-82-2
	ayaM sa chakrI sharashAr~NadhanvA
	gAdI rathI sadhvajatUNapANiH 
	sahasramUrdhA sakalAmaresho 
	jagatprasUtirjagatAM nivAsaH ||3-82-3
viShNurjiShNurjagannAthaH purANaH purushottamaH |
vishvAtmA vishvakartA yaH so.ayameSha sanAtanaH ||3-82-4
	asyaiva devasya hareH stanAntare
	virAjate kaustubharatnadIpaH |
	yasya prasAdAjjagadetadAdau
	virAjate chandramaseva rAtriH ||3-82-5
yo.asau pR^ithvIM dadhArAshu daMShtrayA jalasa~nchayAt |
yo.ayameva hariH sAkShadvArAhaM vapurAsthitaH ||3-82-6
	baddhvA tathA dAnavamugrapauruShaM
	dadau cha shakrAya tato.anurAjyam |
	baliM balAdeSha hariH sa vAmanaH
	stutashcha bhaktyA munibhiH purAtanaiH ||3-82-7
daMShTrAkarAlaH sumahAnhatvA yo dAnavAnraNe |
niHshokamakhilaM lokaM chakArAsau janArdanaH ||3-82-8
	Adau dadhAraikabhujena mandaraM
	nirjitya sarvAnasurAnmahArNave |
	dadau cha shakrAya sudhAmayaM mahA-
	nsa eSha sAkShAdiha mAmavasthitaH ||3-32-9
yaH shete jaladhau nAge devyA lakShmyA sukhAvahe |
hatvA tau dAnavau ghorau madhukaiTabhasa~nj~nitau ||3-82-10
	yamAhurAdyaM vibudhA jagatpatiM
	sarvasya dhAtAramajaM janitram |
	aNoraNIyAMsamatipramANaM
	sthUlAtsthaviShThaM harimeva viShNum ||3-82-11
yatra sthitamidaM sarvaM prApte lokasya nAshane |
Adau yasmAtsamutpannaM so.ayaM viShNuritisthitaH ||3-82-12
	yasyechChayA sarvamidaM pravR^ittaM
        pravartate chApi janArdanasya |
	ayaM sa viShNuH puruShottamaH shivaH
	pravartate mAmiha yAdaveshvaraH ||-82-13
bhR^igorvaMshe samutpanno jAmadagnya iti shrutaH |
shiShyatvaM samavApyaiva mR^igavyAdhasya yaH sthitaH ||3-82-14
	jaghAna vIryAdbalinaM mahAraNe
	kuThArashastreNa girIshashiShyaH |
	sahasrabAhuM kR^itavIryasaMbhavaM
	hayairgajaishchaiva rathaishcha nirgatam ||3-82-15
kurukShetraM samAsAdya yashchakAra pitR^ikriyAm |
niHkShatriyamimaM lokaM kritavAnekaviMshatiH ||3-82-16
raghoratha kule jAto rAmo nAma janArdanaH |
sItayA cha shriyA yukto lakShmaNAnucharaH kR^itI ||3-82-17
	kR^itvA cha setuM jaladhau janArdano
	hatvA cha rakShaHpatimAshugaiH sharaiH |
	dattvA cha rAjyaM sa vibhiShaNAya
	dashAshvamedhairayajachcha yo.asau ||3-82-18
vasudevakule jAto vAsUdeveti shabditaH |
gokule krIDate yo.asau sa~NkarShaNasahAyavAn ||3-82-19
	uttAnashAyI shiShurUpadhArI
	pItvA stanaM pUtanikApradattam |
	vyasuM chakArAshu janArdanastadA 
	danoH sutAM tAmavasatsukhaM hariH ||3-82-20
payaHpAnaM tathA kurvanbhakShayandadhipiNDakam |
dAmnA baddhodaro viShNurmAtrA ruShitayA dR^iDham ||3-82-21
	tatashcha dAmnA sudR^iDhena baddho
	jaghAna yo.asau yamalArjunau cha |
	krIDanharirgokulavAsavAsI
	gopIbhirAsvAdya mukhaM stanaM cha ||3-82-22
vR^indAvane vasanviShNurgopairgokulavAsibhiH |
tatra hatvA hayaM rAjAnvirarAjAMshumAniva ||3-82-23
	yaH krIDate nAgaphaNau janArdano
	niShevyamANaH saha gopadArakaiH |
	mahAhrade nAgapatiM jagatpati-
	rmamarda vIryAtishayaM pradarshayan ||3-82-24
yo dhenukaM tAlavane tatphalaiH samamachChinat |
hatvA dAnavamugraM taM gopAnvismApayatyasau ||3-82-25
	dadhAra yo godharamugrapauruShA-
	nmahAmatirmeghasamAgame sati |
	viDambayachChkrabalaM pramodayan
	gopAMshcha gopIshcha sa gokulaM hariH ||3-82-26
gopInAM stanamadhye tu krIDate kAmamIshvaraH |
yo.asau pibaMstadadharaM mAyAmAnuShadehavAn||3-82-27
	gopIbhirAsvAdya mukhaM vivikte
	shete sma ratrau sukhameva keshavaH |
	stanAntareShveva tadA cha tAsAM
	kAmIva kAntAdharapallavaM piban ||3-82-28
akrUreNa samAhUtastena gachChanhi yAmune |
jale yo hyarchitastena nAgaloke sa eva hi ||3-82-29
	tatashcha gachChanbalavA~njanArdano
	hatvA tamugraM rajakaM balAtpathi |
        hR^itvA cha vastrANi yatheShTamIshvaro
	yayau sarAmo mathurAM purIM hariH ||3-82-30
	labdhvA cha dAmAni bahUni kAmado
	dattvA varaM mAlyakR^ite mahAntam |
	labdhvAnulepaM surabhiM cha yAdavaH
	kubjAM chakArAshu mahArharUpAm ||3-82-31
yo.asau chApaM samAdAya madhye ChittvA mahaddhanuH |
siMhanAdaM mahAMshchakre kalpAnte jalado yathA  ||3-82-32
	hatvA gajaM ghoramudagrarUpaM
	viShANamAdAya tato.anu keshavaH |
	nanarta ra~Nge bahurUpamIshvaraH 
	kaMsasya dattvA bhayamugravIryaH ||3-82-33
yo.asau hatvA mahAmallaM chANUraM nihatadviSham |
yAdavebhyo dadau prItiM kaMsasyaiva tu pashyataH ||3-82-34
	jaghANa kamsaM ripupakShaghAtinaM
	pitR^idviShaM yAdavanAmadheyam |
	saMsthApya rAjye harirugrasenaM
	sAMdIpanaM kAshyamupAgato yaH ||3-82-35
vidhyAmavApya sakalAM dattvA putraM mahAmuneH |
sAgrajo.atha jagAmAshu mathurAM yAdavIM purIm ||3-82-36
	hatvA nishumbhaM narakaM mahAmatiH
	kR^itva sa ghoraM kadanaM janArdanaH |
	rarakSha viprAnmunivIrasaMghA-
	ndevAMshcha sarvA~njagato jagatpatiH ||3-82-37
sa eSha bhagavAnviShNuradya dR^iShTo janArdanaH |
kR^itakR^ityo.asmi sa~njAtaH sAyujyaM prAptavAnaham ||3-82-38
yena dR^iShTo hariH sAkShAttasya muktiH kare sthitA |
so.ayameSha hariH sAkShAtpratyakShamiha vartate ||3-82-39
nUnaM janmantare pUrvaM dharmaH sa~nchita eva me |
yasya pAkaH samutpanno yenAsau dR^ishyate mayA ||3-82-40
sarvathA puNyavAnasmi naShTasaMsArabandhanaH |
kimasamai dIyate vastu kiM na vakShyAmi sAMpratam |
kariShye kimahaM viShNo vadasvAdya yathepsitam ||3-82-41

vaishampAyana uvAcha 

ityuktvA vistaraM nAdaM nanarda bahushastadA |
jahAsa vikR^itaM bhUyo nanarta pishitAshanaH ||3-82-42
namo namo hare kR^iShNa yAdaveshvara keshava |
pratyakShaM cha harestatra nanarta vividham nR^ipa ||3-82-43


iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi kailAsayAtrAyAM 
ghaNTAkarNastutau dvyashItitamo.adhyAyaH