##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 83 Ghatakarna Attains Liberation 
Itranslated by G. Shchhaufelberger schhaufel@wanadoo.fr
August 2, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
atha tryashItitamo.adhyAyaH
ghaNTAkarNasya muktiH


vaishampAyana uvAcha

vihasya vikR^itaM bhUyaH pranR^itya cha yathAbalam |
brAhmaNasya hatasyAtha shavamAdAya satvaraH ||3-83-1
dvidhAkR^itya mahAghoram pishitaM keshashADvalam |
tataH khaNDaM samAdAya adbhirabhyukShya yatnataH ||3-83-2
vidhAya pAtre sushubhe namaskR^itya janArdanam |
idaM provAcha deveshaM prA~njaliH praNataH sthitaH ||3-83-3
gR^ihANa me jagannAtha bhakShyaM yogyaM tava prabho |
bhavAdR^ishairjagannAtha grAhyaM sarvAtmanA hare ||3-83-4
bhaktinamrA vayaM viShNo nAtra kAryA vichAraNA |
dattaM yadbhaktinamreNa grAhyaM tatsvAminA hare ||3-83-5
navaM susaMskR^itaM bhakShyaM brahmaNyaM shavamuttamam |
asmAkaM pishitAshAnAM shAstre niyatameva hi ||3-83-6
tasmAdgR^ihANa bhagavanyadi doSho na vidyate |
ityuktvA vikR^itaM bhUyo vihasya sa tu kAmataH ||3-83-7
dAtumaichChattadA khaNDamaspR^ishyaM tu shavasya ha |
tataH prIto.abhavattasmai manasApUjayachcha tam ||3-83-8
aho.asya snehakAruNyaM mayi sarvatra vartate |
iti sa~nchintya manasA provAcha yadupu~NgavaH ||3-83-9
alametena sarvatra pishAcha pishitAshana |
aspR^ishyaM mAdR^ishairetadbrAhmaNyaM shavamuttamam ||3-83-10
brAhmaNaH sarvathA pUjyo jantubhirdharmakA~NkShibhiH |
pishAchA ghorakarmANo yatante brahmahiMsane ||3-83-11
na hantavyAH sadA viprAstaddhimsA narakAvahA |
tasmAdaspR^ishyamasmAbhirnAtra kAryA vichAraNA ||3-83-12
bhaktyA prIto.asmi bhadraM te mano nirmalatA mayA |
manaHshuddhiM yadA yatnaM tataH prIto.asmi mAMsapa ||3-83-13
asmatsa~NkIrtanAchChashvachChuddhaM hi karaNaM tava |
atIva manasA prIta ityuktvA bhagavAnhariH ||3-83-14
pasparshA~NgaM tadA viShNuH pishAchasyAtha sarvataH |
kareNa mR^idunA devaH pApAnnirmochayaddhariH ||3-83-15
tatastasyAbhavadrUpaM kAmarUpasamaprabham |
dIrghaku~nchitakeshADhyo dIrghabAhuH sulochanaH ||3-83-16
samA~NguliH samanakhaH samavaktraH samunnasaH |
padmAkShaH padmavarNAbhaH padmakesharabhUShaNaH ||3-83-17
keyUrI chA~NgadI chaiva kausheyavasanastadA |
j~nAnavAnsattvasaMpannaH sAkShAdindra ivAparaH ||3-83-18
gandharva iva gAyaMstu siddhaH siddha iva svayam |
sAkShatspR^iShTaM tadA viShNoH kareNa mR^idupUrvakam ||3-83-19
na nUnaM tAdR^ishaM rUpamAsItkAlAntareShvApi |
adyApi naiva munayo labhante tAdR^ishaM vapuH ||3-83-20
kR^itvA subahusho ghoraM tapaH paramadaruNam |
yachcha labdhaM tadA tena pishAchena nR^ipottama ||3-83-21
ko nu nAma jagannAthamAshritaH sIdate nR^ipa |
sa hi sarvatra kalyANo yo hi nityaM janArdanam ||3-83-22
dhyAyanpaTha~njapanvApi tasya kiM nAsti bhUpate |
tataH provAcha bhagavAnsthitaM kAmamivAparam ||3-83-23
akShayaH svargavAsaste yavAdindro vasiShyati |
tAvatsvargI bhavAnastu shAsanAnmama nAnyataH ||3-83-24
naShte chakre tataH svargAtsAyujyaM mama gachChatu |
yo.ayaM bhrAtA tava svargI yAvadindro bhavettadA ||3-83-25
varaM varaya bhadraM te yaste manasi vartate |
dAtAsmi sarvaM sarvatra nAtra kAryA vichAraNA ||3-83-26

ghanTAkarNa uvAcha

yashchemaM sa~NgamaM deva saMsmaranniyatAtmavAn |
bhaktistasyAchalA deva tvayi bhUyajjanArdana ||3-83-27
manaHshuddhirbhavettasya mA bhUtkaluShatA hare |
kAluShyaM manasastasya mA bhUdeSha varo mama ||3-83-28
evamastviti deveshaH svargaM gachCheti keshavaH |
indrAtithirbhavAnastu tvAM pratIkShya hariH sthitaH ||3-83-29
ityuktvA bhagavAnkR^iShna utthApya brAhmaNaM tadA |
tena stuto jagannAthaH pUjayitvA cha taM dvijam ||3-83-30
tato visR^ijya goviMdastasmAddeshAdupAgamat |
yatra te munayaH siddhA agnihotrasamanvitAH ||3-83-31
sa cha svargI tataH svargamAj~nayA keshavasya ha |
tasmAtpaTha sadA rAjanmanaHshuddhiM yadIchChasi |
manashcha shuddhaM bhavati paThataste jagatpate ||3-83-32

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
ghaNTAkarNamuktipradAne tryashItitamo.adhyAyaH