##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 84  Krishna's  Penance
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
August 3, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
atha chaturashItitamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNatapovarNanam


vaishampAyana uvAcha

tataH sa bhagavAnviShNurmunibhyastattvamAditaH |
kathayAmAsa yadvR^ittaM pishAchasya mahAtmanaH ||3-84-1
tachChrutvA munayaH sarve vismayaM paramaM gatAH |
aho.asya karmaNaH pAkastava  saMdarshanAditi ||3-84-2
archito munibhiH sarvaiH prItaH prItimatAM priyaH |
tataH prabhAte vimale sUrye chAbhyudite sati ||3-84-3
Aruhya garuDaM viShNuryayau kailAsamuttamam |
bhavadbhistatra gantavyamityuktvA munisattamAn ||3-84-4
yatra vishveshvarAH siddhAstapasyanti yatavratAH |
yatra vaishravaNaH sAkShAdupAste sha~NkaraM sadA ||3-84-5
yatra tanmAnanasaM nAma saro haMsAlayaM mahat |
yatra bhR^i~NgIriTirdevamupAste sha~NkaraM shivam ||3-84-6
gANapatyamavApyAtha harapArshvacharaH sadA |
yatra siMhA varAhAshcha dvipadvIpimR^igaiH saha ||3-84-7
krIDanti vanyaratayaH parasparahite ratAH |
yatra nadyaH samutpannA ga~NgAdyAH sAgaraMgamAH ||3-84-8
yatra vishveshvaraH shambhurachChinadbhrahmaNaH shiraH |
yatrotpannA mahAvetrA bhUtAnAM daNDatAM yayuH ||3-84-9
umayA yatra sahitaH sha~Nkaro nIlalohitaH |
R^iShibhiH prArthitaH pUrvaM dadau yatra giriH sutAm ||3-84-10
Sha~NkarAya jagaddhAtre shivAya jagatIpate |
yatra lebhe harishchakramupAsya bahubhirdinaiH ||3-84-11
puShkaraiH shatapatraishcha netreNa cha jagatpatim |
guhAM yatra samAshritya krIDante siddhakinnarAH ||3-84-12
priyAbhiH saha modante pibante madhu chottamam |
yamuddhR^itya bhujaiH sarvaiH paulastyo virarAma ha ||3-84-13
tamAruhya mahAshailaM devakInandano hariH |
mAnasasyottaraM tIraM jagAma yadunandanaH ||3-84-14
tapashchartuM kila harirviShNuH sarveshvaraH shivaH |
jaTI chIrI jagannAtho mAnuShaM vapurAsthitaH ||3-84-15
tapase dhR^itachittastu shuchau bhUmAvupAvishat |
avaruhya tato yAnAdgaruDAdvedasaMmitAt ||3-84-16
dvAdashAbdaM tapashchartuM mano dadhne tato hariH |
phAlgunena tu mAsena samArebhe jagatpatiH ||3-84-17
shAkabhakSho kR^itajapo vedAdhyayanatatparaH |
kimuddishya jagannAthastapashcharati mAnavaH ||3-84-18
taM na vidmo yathAkAmaM durj~neyeshvarachintanA |
tpasyati tadA viShNau parvate bhUtasevite ||3-84-19
garuDaH kashyapasuta indhanAni samAchinot |
homArthaM vAsudevasya charatastapa uttamam ||3-84-20
chakrarAjo.atha puShpANi sa~nchinoti tadA hareH |
dikShu sarvAsu sarvatra rarakSha jaladastadA ||3-84-21
khaDga AhR^itya yatnena kushAnsubahushastadA |
gadA kaumodakI chaiva paricharyAM chakAra ha ||3-84-22
dhanuHpravaramatyugraM shAr~NgaM dAnavabhIShaNam |
sthitaM hi puratastasya yatheShTaM bhR^ityavatsvayam ||3-84-23
juhoti bhagavAnviShNuredhobhirbahubhiH sadA |
AjyAdibhistadA havyairagniM saMpUjya mAdhavaH ||3-84-24
saptArchiShaH samAptiM cha samastavyastataH kR^itI |
ekasminnekadA mAse bhu~njAno niyatAtmavAn ||3-84-25
dvitIye tvatha paryAye bhu~njannekena keshavaH |
ekasminvatsare bhu~njaMstathaivaikena kenachit ||3-84-26
samApya tattapaH sarvamevameva jagatpatiH |
dvAdashAbde tathA pUrNaM UnamAse jagatpatiH ||3-84-27
juhvannagniM samAsthAya paThanmantraM janArdanaH |
AraNyakaM paThanviShNuH sAkShAtsarveshvaro hariH |
Aste dhyAnaparastatra paThanpraNavamuttamam ||3-84-28


iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi kailAsayAtrAyAM
kR^iShNatapovarNane chaturashItitamo.adhyAyaH