##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 85 Indra and Others Come to Watch
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
August 4, 2008##
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchAshItitamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNasamIpe indrAdidevaAnAmAgamanam


vaishampAyana uvAcha

tata indraH svayaM tatra Aruhya gajamuttamam |
draShTuM sarveshvaraM viShNuM tapasyantaM samAyayau ||3-85-1
tato yamastu bhagavAnAruhya mahiShaM varam |
ki~Nkaraishcha svayaM sAkShAdAyayau nagamuttamam ||3-85-2
prachetA haMsamAruhya vAruNaishcha samanvitaH |
shvetachChatrasamAyuktaH shvetavyajanavIjitaH ||3-85-3
yayau kailAsashikharaM draShTuM keshavama~njasA |
anye chApi tathA devA AdityA vasavastathA ||3-85-4
rudrAshchaiva tathA rajandraShTuM keshavamAyayuH |
siddhAshcha munayashchaiva gandharvA yakShakinnarAH ||3-85-5
sarvAshchApsaraso rAjannR^ityagItavishAradAH |
tato devagaNAH sarve kailAsaM samapadyata || 3-85-6
parvato nAradashchaiva tathAnye munisattamAH |
vismyasthitalolAkShAH sarvadevagaNAstathA ||3-85-7
AshcharyaM khalu pashyadvaM na bhUtaM na bhaviShyati |
yogidhyeyaH svayaM kR^iShNo yattapyati guruHsvayam |
ko nvatra samayo bhUyAditi te menire gaNAH ||3-85-8
	tataH samApte sakale jagatpate-
		rvrate samUle sakaleshvaraH shivaH |
	draShTuM hariM lokahitaiShiNaM prabhuM
		yayau bhavAnyA saha bhUtasa~NghaiH ||3-85-9
	sArdhaM kubereNa saguhyakena
		sakhyA priyeNa prabhurIshvaraH shivaH |
	svayaM jaTI bhUtapishAchasaMvR^itAH 
		sharI cha khaDgI shashikhaNDashekharaH ||3-85-10
    kareNa bibhratsaha dharbhakuNDikAM
        kareNa sAkShAdapareNa dIpikAm |
	anyena bibhranmahatIM sa DiNDimAM
		shUlaM cha bibhrannapareNa bAhunA ||3-85-11
	guNAnsa rudrAkShakR^itAn samudvaha-
		~njaTAbhirApi~NgalatAmramUrtiH |
	virAjamAnaH prabhurindushekharo	
		vR^iSheNa yuktaH sa sitena sha~NkaraH ||3-85-12
	umAstanadvandvasamarpitAnana-
		stathA samAshliShya nipIDitAdharaH |
	ga~NgAmbhuvikShAlitachandrashekhara-
		stAM chApi vIkShanbahushastadA shivaH ||3-85-13
	bhasmA~NgarAgairanulepitAnano
		mahoragairbaddhajaTaH sanAtanaH |
	shiraHkapAlaiH parishobhitastadA 	
		draShTuM hariM keshavamabhyayAchChivaH ||3-85-14
	yamAhuragryaM puruShaM mahAntaM
		purAtanaM sA~NkhyanibaddhadR^iShTayaH |
	yasyApi devasya guNAnsamagrAM-
		stattvAMshchaturviMshatimAhureke ||3-85-15
	yamAhurekaM puruShaM purAtanaM
		kaNAdanAmAnamajaM maheshvaram |
	dakShasya yaj~naM vinihatya yo vai
		vinAshya devAnasurAnsanAtanaH ||3-85-16
yaM vidhurbhUtatattvaj~naM bhUteShaM bhUtabhAvanam |
vAmadevaM virUpAkShamAhustattvavido janaH ||3-85-17
mahAdevaM sahasrAkShaM kAlamUrtiM chaturbhujam |
rudraM rodananAmAnamAhurvishveshvaram shivam ||3-85-18
aprameyamanAdhAramAhurmAhashvarA janAH |
nagnaM nagnaparItaM tu nAginam tvagnivarchasam |V3-85-19
AhurvishveshvaraM shAntaM shivamAdiM sanAtanam |
tasya mUrtirimAH sarvA dharAdyAH sakalA nR^ipa ||3-85-20
bhUmirApo.analo vAyuH khaM sUryashcha tathA shashI |
agnishcha yajamAnashcha prakR^itishchaivamaShTadhA ||3-85-21
mahAdevo mahAyogI girIsho nIlalohitaH |
AdikartA mahAbhartA shUlapANirumApatiH |
draShTum vishveshvaraM viShNuM bhUtasa~NghaiH samAyayau ||3-85-22


iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi kailAsayAtrAyAM
shivagamanakathane pa~nchAshItitamo.adhyAyaH