##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 86 Shri Shiva  Arrives
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
August 6, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShaDashItitamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNasamIpe shivAgamanam


vaishampAyana uvAcha

tasyAgre samapadyanta bhUtasa~NghAH sahasrashaH |
ghaNTAkarNo virUpAkShaH kuNDadhAraH kumudvahaH ||3-86-1
dIrgharomA dIrghabhujo dIrghabAhurnira~njanaH |
urunetraH shatamukhaH shatagrIvaH shatodaraH ||3-86-2
kuNDodaro mahAgrIvaH sthUlajihvo dvibAhukaH |
pArshvavaktraH siMhamukha unnatAMso mahAhanuH ||3-86-3
tribAhuH pa~nchabAhushcha vyAghravaktraH sitAnanaH |
ete chAnye cha bahavo dIrghAsyA dIrghalochanAH ||3-86-4
nR^ityantaH prahasantashcha sphoTayantaH parasparam |
tathAnye ghorarUpAshcha tathAnye vikR^itAnanAH ||3-86-5
pretabhakShAH pretavAhA mAMsashoNitabhojanAH |
shavAni subahUnyAshu bhakShayantastatastataH ||3-86-6
pibanto rudhiraM ghoraM khaNDayantaH shavAnbahUn |
karAlA vitatA dIrghA dhamanisnAyusaMtatAH ||3-86-7
nAnAvidhAH suvIrAshcha shUlAgraprotamAnuShAH |
shilAmAlAvR^itAH kechidAntrapAshAvapAshitAH ||3-86-8
DiNDimairaTTahAsaishcha nAdayanto vasundharAm |
kapAlino bhairavAshcha jaTilA muNDinastathA ||3-86-9
evaM bahuvidhA ghorAH pishAchA vikR^itAnanAH |
tathAnye munivIrAshcha dhyAyantaH parameshvaram ||3-86-10
paThanto devavAkyAni sA~NgAni vividhAni cha |
kuNDikAsthakarAH kechitkechitkushavichAriNaH ||3-86-11
kaupInavasanAH kechitkechitkArpAsasaMvR^itAH |
stuvantaH sha~nkaraM bhaktyA stotrairmAheshvaraistathA ||3-86-12
ekatra te munigaNA aparatra gaNAstathA |
anyatra siddhagandharvAH priyAbhiH saha sa~NgatAH ||3-86-13
nR^ityanti nR^ityakushalA gAyanti sma cha kanyakAH |
vidyAdharAstathAnyatra stuvantaH sha~NkaraM shivam ||3-86-14
nanR^itustasya purato gachChanto.apsarasAM gaNAH |
evametairmahAghoraiH pishAchairbhUtakinnaraiH ||3-86-15
munibishchaiva pramathaiH samaM sharvaH samAyayau |
yatra vishveshvaro viShNustapastepe sudAruNam ||3-86-16
yatra te lokapAlAshcha tiShThanti sma didR^ikShayA |
umayA lokabhAvinyA ga~NgayA chandrashekharaH ||3-86-17
	sa sarvalokaprabhavo bhavo vibhu-
		rjaTI cha sAkShAtpraNavAtmakaH kR^itI |
	draShTuM hariM viShNumudAravikramo
		yayau yatheShTaM pishitAshanairvR^itaH ||3-86-18

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi kailAsayAtrAyAM
mahAdevAgamane ShaDashItitamo.adhyAyaH