##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 87 Krishna's  Hymn  to  Shiva
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
August 7, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha saptAshItitamo.adhyAyaH
shrIviShNukR^itA shivastutiH


vaishampAyana uvAcha

evaM bahuvidhairbhUtaiH pishAchairuragaiH saha |
Agatya bhagavAnrudraH sha~Nkaro vR^ishavAhanaH ||3-87-1
dadarsha viShNuM deveshaM tapantaM tapa uttamam |
juhvAnamagniM vidhivaddravyairmedhyairjagatpatim ||3-87-2
garuDAhR^itakAShThaM tu jaTilaM chIravAsasam |
chakreNAnItakusumaM khaDgANItakushaM tathA ||3-87-3
gadAkR^itasamAchAraM devadevaM janArdanam |
indrAdyairdevasa~Nghaishcha vR^itaM munigaNaiH saha ||3-87-4
achintyaM sarvabhUtAnAM dhyAyantaM kimapi prabhum |
avaruhya vR^iShAchCharvo bhagavAnbhUtabhAvanaH ||3-87-5
tataH prItaH prasannAtmA lalATAkSha umApatiH |
tato bhUtapishAchAshcha rAkShasA guhyakAstathA ||3-87-6
munayo vipravaryAshcha jayashabdaM prachakrire |
jaya deva jagannAtha jaya rudra janArdana ||3-87-7
jaya viShNo hR^iShIkesha nArAyaNa parAyaNa |
jaya rudra purANAtma~njaya deva hareshvara ||3-87-8
Adideva jagannAtha jaya sha~Nkara bhAvana |
jaya kaustubhadIptA~Nga jaya bhasmavirAjita ||3-87-9
jaya chakragadApANe jaya shUliMstrilochana |
jaya mauktikadIptA~Nga jaya nAgavibhUShaNa ||3-87-10
iti te munayaH sarve praNAmaM chakrire harim |
tata utthAya bhagavAndR^iShTvA devamavasthitam ||3-87-11
vR^iShadvajaM virUpAkShaM sha~NkaraM nIlalohitam |
tato hR^iShTamanA viShNustuShTAva haramIshvaram ||3-87-12

shrIbhagavAnuvAcha

namaste shitikaNThAya nIlagrIvAya vedhase |
namaste shochiShe astu namaste upavAsine ||3-87-13
namaste mIDhuShe astu namaste gadine hara |
namaste vishvatanave vR^iShAya vR^iSharUpiNe ||3-87-14
amUrtAya cha devAya namaste.astu pinAkine |
namaH kubjAya kUpAya shivAya shivarUpiNe ||3-87-15
namastuShTAya tuNDAya namastuTituTAya cha |
namaH shivAya shAntAya girishAya cha te namaH ||3-87-16
namo harAya hiprAya namo hariharAya cha |
namo.aghorAya ghorAya ghoraghorapriyAya cha ||3-87-17
namo.aghaNTAya ghaNTAya namo ghaTighaTAya cha |
namaH shivAya shAntAya girishAya cha te namaH ||3-87-18
namo virUparUpAya purAya purahAriNe |
nama AdyAya bIjAya shuchaye.aShTasvarUpiNe ||3-87-19
namaH pinAkahastAya namaH shUlAsidhAriNe |
namaH khaTvA~NgahastAya namaste kR^ittivAsase ||3-87-20
namaste devadevAya nama AkAshamUrtaye |
harAya harirUpAya namaste tigmatejase ||3-87-21
bhaktapriyAya bhaktAya bhaktAnAM varadAyine |
namo.abhramUrtaye deva jaganmUrtidharAya cha ||3-87-22
namashchandrAya devAya sUryAya cha namo namaH |
namaH pradhAnadevAya bhUtAnAM pataye namaH ||3-87-23
karAlAya cha muNDAya vikR^itAya kapardine |
ajAya cha namastubhyaM bhUtabhAvanabhAvana ||3-87-24
namo.astu harikeshAya pi~NgalAya namo namaH |
namaste.abhIShuhastAya bhIrubhIruharAya cha ||3-87-25
harAya bhItirUpAya ghorANAM bhItidAyine |
namo dakShamakhaghnAya bhaganetrApahAriNe ||3-87-26
umApate namastubhyaM kailAsanilayAya cha |
AdidevAya devAya bhavAya bhavarUpiNe ||3-87-27
namaH kapAlahastAya namo.ajamathanAya cha |
tryambakAya namastubhyaM tryakShAya cha shivAya cha ||3-87-28
varadAya vareNyAya namaste chandrashekhara |
nama idhmAya haviShe dhruvAya cha kR^ishAya cha ||3-87-29
namaste shaktiyuktAya nAgapAshapriyAya cha |
virUpAya surUpAya madyapAnapriyAya cha ||3-87-30
shmashAnarataye nityaM jayashabdapriyAya cha |
kharapriyAya kharvAya kharAya khararUpiNe ||3-87-31
bhadrapriyAya bhadrAya bhadrarUpadharAya cha |
virUpAya surUpAya mahAghorAya te namaH ||3-87-32
ghaNTAya ghaNTabhUShAya ghaNTabhUShaNabhUShiNe |
tIvrAya tIvrarUpAya tIvrarUpapriyAya cha ||3-87-33
nagnAya nagnarUpAya nagnarUpapriyAya cha |
bhUtAvAsa  namastubhyaM sarvAvAsa namo namaH ||3-87-34
namaH sarvAtmane tubhyam namaste bhUtidAyaka |
namaste vAmadevAya mahAdevAya te namaH ||3-87-35
kA nu vAkstutirUpA te ko nu stotuM prashaknuyAt |
kasya vA sphurate jihvA stutau stutimatAM vara ||3-87-36
kShamasva bhagavandeva bhakto.ahaM trAhi mAM hara |
sarvAtmansarvabhUtesha trAhi mAM satatam hara||3-87-37
rakSha deva jagannAtha lokAnsarvAtmanA hara |
trAhi bhaktAnsadA deva bhaktapriya sadA hara ||3-87-38

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi kailAsayAtrAyAM
viShNukR^iteshvarastutau saptAshItitamo.adhyAyaH