##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 88 Shiva praises Vishnu
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
August 9, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha aShTAshItitamo.adhyAyaH
shrIshivakR^itA viShNustutiH


vaishampAyana uvAcha

tato vR^iShadhvajo devaH shUlI sAkShAdumApatiH |
karaM kareNa saMspR^ishya viShNoshchakradharasya ha ||3-88-1
provAcha bhagavAnrudraH keshavaM garuDadhvajam |
shR^iNvatAM sarvadevAnAM munInAM bhAvitAtmanAm ||3-88-2
kimidaM devadevesha chakrapANe janArdana |
tapashcharyA kimarthaM te prArthanA tava kA vibho ||3-88-3
svayaM viShNurbhavAnnityastapastvaM tapasAM hare |
putrArthaM yadi te deva tapashcharyA janArdana ||3-88-4
putro datto mayA deva pUrvameva jagatpate |
shR^iNu tatrApi bhagavankAraNaM kAraNAtmaka ||3-88-5
tapashchartuM pravR^itto.ahaM kutashchitkAraNAddhare |
varShAyutaM mahAghoraM purA kR^itayuge tadA ||3-88-6
bhavAnI tatra me deva parichartuM tadAbhavat |
pitrA niyuktA devesha umaiShA varavarNinI ||3-88-7
bhIta indrastadA deva mAraM mAM praiShayattadA |
madhunA saha saMyukte mAro mAmAgatastadA ||3-88-8
lakShyaM mAmakarottatra bANasya preShitasya ha |
eShA mAM sevate tatra dAnAtpuShpAdinAM hare ||3-88-9
tataH kruddho.ahamabhavaM dR^iShTvA mAraM tathAvidham |
kruddhyato mama devesha netrAdagniH papAta ha ||3-88-10
so.ayamagnistadA mAraM bhasmasAtkR^itavAnhare |
achintayaM tadA viShNo shakrasyaitachchikIrShitam ||3-88-11
tataH prabhR^iti devesha dayA taM prati vartate |
brahmaNA cha niyukto.asmi prItastatra janArdana ||3-88-12
niyuktaH putrarUpeNa sa te deva jagatpate |
jyeShThastava suto deva pradyumnetyabhivishrutaH ||3-88-13
smaraM taM viddhi devesha nAtra kAryA vichAraNA |
ityuktvA punarAhedaM yAthAtmyaM darshayanniva ||3-88-14
munInAM shrotukAmAnAM yathAtmyaM tatra sattamaH |
a~njaliM saMpuTaM kR^itvA viShNumuddishya sha~NkaraH ||3-88-15
umayA sArdhamIshAno yathAtmyaM vaktumaihata |
hare kurvati tatraivama~njaliM kurusattama ||3-88-16
munayo devagandharvAH siddhAshcha sahakinnarAH |
a~njaliM chakrire viShNordevadeveshvare harau ||3-88-17

maheshvara uvAcha

yattatkAraNamAhustatsA~NkhyAH prakR^itisaMj~nakam |
tato mahAnsamutpannaH prakR^itiryasya kAraNam ||3-88-18
tridhA bhUtaM jagadyoniM pradhAnaM kAraNAtmakam |
sattvaM rajastamo viShNo jagadaNDaM janArdanaH ||3-88-19
tasya kAraNamAhustvaM sA~NkhyaprakR^itisa~j~nakam |
tadrUpeNa bhavAnviShNo pariNamyAdhitiShThati ||3-88-20
tasmAttu mahato ghorAdaha~NkAro mahAnabhUt |
sa tvamAdau jagannAtha pariNAmastathA hi saH ||3-88-21
aha~NkArAtprabho deva kAraNAni mahAnti cha |
tanmAtrANi tathA pa~ncha bhUtAni prabhavantyuta ||3-88-22
tAni tvAmAhurIshAnaM bhUtAnIha jagatpate |
pR^ithivI vAyurAkAshamApo jyotishcha pa~nchamam ||3-88-23
chakShurghrANaM tathA sparsho rasanaM shrotrameva cha |
manaH ShaShThaM tathA deva prerakaM tatra tatra ha ||3-88-24
karmendriyANi chAnyAni vAgAdIni janArdana |
tvameva tAni sarvAni karoShi niyatAtmavAn ||3-88-25
sveShu sveShu jagannAtha viShayeShu tathA hare |
niveshayasi devesha yogyAmindriyapaddhatiM ||3-88-26
yadA tvaM rajasA yuktastadA bhUtAni sR^iShTavAn |
yadA cha sattvayukto.asi tadA pAtA jagattrayam ||3-88-27
yadA tvaM tamasA.a.akR^iShTastadA saMharase jagat |
tribhireva guNairyuktaH sR^iShTirakShAvinAshane ||3-88-28
vartase trividhAM bhUtimAdAya nitatAtmavAn |
indriyANIndriyArtheShu niyojayasi mAdhava ||3-88-29
prANinAmupabhogArthamantaH sthitvA jagadguro |
tasmAtsarvatra bhUteShu vartate sarvabhogavAn ||3-88-30
brahmA tvaM sR^iShTikAle tu sthitau viShNurasi prabho |
saMhAre rudranAmAsi tridhAmA tvamasi prabho ||3-88-31
bhUmirApo.analo vAyuH khaM mano buddhireva cha |
etAH prakR^itayo deva bhinnAH sarvatra te hare ||3-88-32
sahasrashIrShA puruShaH sahasrAkShaH sahasrapAt |
sahasradhAraH sAhasrI sahasrAtmA divaspatiH ||3-88-33
bHUmiM sarvAmimAM prApya saptadvIpAM sasAgarAm |
aNuH sarvatrago bhUtvA atyatiShThaddashA~Ngulam ||3-88-34
tvamevedaM jagatsarvaM yadbhUtaM yadbhaviShyati |
tvatto virATprAdurabhUtsamrATchaiva janArdana ||3-88-35
tava vaktrAjjagannAtha brAhmaNo lokarakShakaH |
prAdurAsItpurANAtmanShaTkarmanirataH sadA ||3-88-36
rAjanyastu tathA bAhvorAsItsaMrakShaNe rataH |
UrvorvaishyastathA vishNoH pAdAchChUdra udAhR^itaH ||3-88-37
evaM varNA jagannAtha tava dehAjjanArdana |
manasastava devesha chandramAH samapadyata ||3-88-38
sukhakR^itsarvabhUtAnAM shItAMshuramitaprabhaH |
akShNoH sUryaH samutpannaH sarvaprANivilochanaH ||3-88-39
yasya bhAsA jagatsarvaM bhAsate bhAnumAnasau |
mukhAdindrashcha agnishcha prANAdvAyurajAyata ||3-88-40
nAbherabhUdantarikShaM tava deva janArdana |
dyaurAsIttu mahAghorA shirasastava gopate ||3-88-41
padbhyAM bhUmiH samutpannA dishaH shrotrAjjagatpate |
evaM sR^iShTvA jagatsarvaM vyApya sarvam vyavAsthitaH ||3-88-42
vyApya sarvAnimA.NllokAnsthitaH sarvatra keshava |
tatashcha viShNunAmAsi dhAtorvyApteshcha darshanAt ||3-88-43
nArA ApaH samAkhyAtAstAsAmayanamAditaH |
yatastvaM bhUtabhavyesha tannArAyaNashabditaH ||3-88-44
harasi prANino deva tato haririti smR^itaH |
sha~Nkaro.asi sadA deva tataH sha~NkaratAM gataH ||3-88-45
bR^ihattvAdbR^iMhaNatvAchcha tasmAdbrahmeti shabditaH |
madhurindriyanAmeti tato madhuniShUdanaH ||3-88-46
hR^iShIkANIndriyANyAhusteShAmIsho yato bhavAn |
hR^iShIkeshastato viShNo khyAto deveShu keshava ||3-88-47
ka iti brahmaNo nAma Isho.ahaM sarvadehinAm |
AvAm tavA~NgasaMbhUtau tasmAtkeshavanAmavAn ||3-88-48
mA vidyA cha hare proktA tasyA Isho yato bhavAn |
tasmAnmAdhavanAmAsi dhavaH svAmIti shabditaH ||3-88-49
gaureShA tu yato vANI tAM cha veda yato bhavAn |
 govindastu tato deva munibhiH kathyate bhavAn ||3-88-50
trirityeva trayo devAH kIrtitA munisattamaiH  |
kramate tAMstathA sarvAstrivikrama iti shrutaH ||3-88-51
aNurvAmananAmAsi yatastvaM vAmanAkhyayA |
mananAnmunirevAsi yamanAdyatiruchyase ||3-88-52
tapashcharasi yasmAttvaM tapasvIti cha shabditaH |
vasanti tvayi bhUtani bhUtAvAsastato hare ||3-88-53
IshastvaM sarvabhUtAnAmIshvaro.asi tato hare |
praNavaH sarvavedAnAM gAyatrI ChandasAM prabho ||3-88-54
akSharANAmakArastvaM sphoTastvaM varNasaMshrayaH |
rudrANAmahamevAsi vasUnAM pAvako bhavAn ||3-88-55
ashvattho vR^ikShajAtInAM brahmA lokagururbhavAn |
merustvaM parvatendrANAM devarShINAM cha nAradaH ||3-88-56
dAnavAnAM bhavAndaityaH prahrAdo bhaktavatsalaH |
sarpANAmeva sarveShAM bhavAnvAsukisaMj~nitaH ||3-88-57
guhyakAnAM cha sarveShAM bhavAndhanada eva cha |
varuNo yAdasAM rAjA ga~NgA tripathabhAgbhavAn ||3-88-58
AdistvaM sarvabhUtAnAM madhyamantastathA bhavAn |
tvattaH samabhavadvishvaM tvayi sarvaM pralIyate ||3-88-59
ahaM tvaM sarvago deva tvamevAham janArdana |
AvayorantaraM nAsti shabdairarthairjagatpate ||3-88-60
nAmAni tava govinda yAni loke mahAnti cha |
tAnyeva mama nAmAni nAtra kAryA vichAraNA ||3-88-61
tvadupAsA jagannAtha saivAstu mama gopate |
yashcha tvAM dveShTi devesha sa mAM dveShTi na saMshayaH ||3-88-62
tvadvistAro yato deva ahaM bhUtapatistataH |
na tadasti vinA deva yatte virahitaM hare ||3-88-63
yadAsIdvartate yachcha yachcha bhAvi jagatpate |
sarvaM tvameva devesha vinA kiMchittvayA na hi ||3-88-64
stuvanti devAH satataM bhavantaM svairguNaiH prabho |
R^ikcha tvaM yajurevAsi sAmAsi satataM prabho ||3-88-65
kimuchyate mayA deva sarvaM tvaM bhUtabhAvana |
namaH sarvAtmanA deva viShNo mAdhava keshava ||3-88-66
namaskaromi sarvAtmannamaste.astu sadA hare |
namaH puShkaranAbhAya vande tvAmahamIshvara ||3-88-67

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi kailAsayAtrAyAM
shivakR^itaviShNustutau aShTAshItitamo.adhyAyaH