##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 89 Shiva's exhortation to the Rishis
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
August 9, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha navAshItitamo.adhyAyaH
mahAdevena kR^iShNasvarUpavarNanam


vaishampAyana uvAcha

ityuktvA devadeveshaM munInAha punaH shivaH |
evaM jAnIta he viprA ye bhaktA draShTumAgatAH ||3-89-1
etadeva paraM vastu naitasmAtparamasti vaH |
etadeva vijAnIdhvametadvaH paramaM tapaH ||3-89-2
etadeva sadA viprA dhyeyaM satatamAnasaiH |
etadvaH paramaM shreya etadvaH paramaM dhanam ||3-89-3
etadvo janmanaH kR^ityametadvastapasaH phalam |
eSha vaH puNyanilaya eSha dharmaH sanAtanaH ||3-89-4
eSha vo mokShadAtA cha eSha mArga udAhR^itaH |
eSha puNyapradaH sAkShAdetadvaH karmaNAM phalam ||3-89-5
etadeva prashaMsanti vidvAMso brahmavAdinaH |
eSha tryayIgatirviprAH prArthyo brahmavidAM sadA ||3-89-6
etadeva prashaMsanti sA~NkhyayogasamAshritAH |
eSha brahmavidAM mArgaH kathito vedavAdibhiH ||3-89-7
evameSha vijANIta nAtra kAryA vichAraNA |
harirekaH sadA dhyeyo bhavadbhiH sattvamAsthitaiH ||3-89-8
nAnyo jagati devo.asti viShNornArAyatNAparaH |
omityevaM sadA viprA paThata dhyAta keshavam ||3-89-9
tato niHshreyasaprAptirbhavishyati na saMshayaH |
evam dhyAto hariH sAkShAtprasanno vo bhavishyati ||3-89-10
bhavanAshamayaM devaH karishyati dR^iDhaM hariH |
sadA dhyAta hariM viprA yadIchChA prAptumachyutam ||3-89-11
eSha saMsAravibhavaM vinAshayati vo guruH |
smaradhvaM satataM viShNuM paThadhvaM trisharIriNam ||3-89-12
manaHsaMyamanaM viprAH kurudhvaM yatnataH sadA |
shuddhe.antaHkaraNe viShNuH prasIdati tapodhanAH ||3-89-13
dhyAtvA mAM sarvayatnena tato jAnIta keshavam |
upAsyo.ahaM sadA viprA upAsyo.asminharau smR^itaH ||3-89-14
upAyo.ayaM mayA prokto nAtra saMdeha ityapi |
ayaM mAyI sadA viprA yatadhvamaghanAshane ||3-89-15
yathA vo buddhirakhilA shuddhA bhavati yatnataH |
tathA kuruta viprendrA yathA devaH prasIdati ||3-89-16

vaishampAyana uvAcha

evamuktAstataH sarve munayaH puNyashIlinaH |
yathAvadupagR^ihNAnA nirasansamshayaM nR^ipa ||3-89-17
evameveti taM viprAH prAhuH prA~njalayo haram|
Chinno naH saMshayaH sarve gR^ihIto.arthaH sa tAdR^ishaH ||3-89-18
etadarthaM samAyAtA vayamadya tavAlayam |
sa~NgamAdyuvayoH sarvo naShTo moho mahAniha ||3-89-19
yathA vadasi devesha tathA naH shreyase param |
yathA.a.aha bhagavAnrudro yatAmaH satataM harau |
iti te munayaH prItAH praNemuH keshavaM harim ||3-89-20

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi kailAsayAtrAyAM
R^iShyupadeshe navAshItitamo.adhyAyaH