##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 90  Shiva's  Hymn  to  Vishnu
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
August 10, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha navatitamo.adhyAyaH
punarapi shivakR^itA viShNustutiH


vaishampAyana uvAcha

tataH sa bhagavAnrudraH sarvAnvismApayanniva |
stutyA prachakrame stotuM viShNuM vishveshvaraM harim |
arthyAbhistu tadA vAgbhirmunInAM shR^iNvatAM tathA ||3-90-1

maheshvara uvAcha  

namo bhagavate tubhyaM vAsudevAya dhImate |
yasya bhAsA jagatsarvaM bhAsate nityamachyuta ||3-90-2
namo bhagavate deva nityaM sUryAtmane namaH |
yaH shItayati shItAMshurlokAnsarvAnimAnvibhuH ||3-90-3
namaste viShNave deva nityaM somAtmane namaH |
yaH prajAH prINayatyeko vishvAtmA bhUtabhAvanaH ||3-90-4
namaH sarvAtmane deva namo vAgAtmane hare |
yo dadhAra kareNAsau kushachIrAdi yatsadA ||3-90-5
dadhAra vedAnsarvAMshcha tubhyaM brahmAtmane namaH |
sarvAnsaMharate yastu saMhAre vishvadR^iksadA ||3-90-6
krodhAtmAsi virUpo.asi tubhyaM rudrAtmane namaH |
sR^iShTau sraShTA samastAnAM prANinAM prANadAyine ||3-90-7
ajAya viShNave tubhyaM sraShTre vishvasR^ije namaH |
Adau prakR^itimUlAya bhUtAnAM prabhavAya cha ||3-90-8
namaste devadevesha pradhAnAya namo namaH |
pR^ithivyAM gandharUpeNa saMsthitaH prANinAM hare ||3-90-9
dR^iDhAya dR^iDharUpAya tubhyaM gandhAtmane namaH |
apAM rasAya sarvatra prANinAM sukhahetave ||3-90-10
namaste vishvarUpAya rasAya cha namo namaH |
tejasA bhAskaro yastu ghR^iNo jantuhitaH sadA ||3-90-11
tasmai deva jagannAtha namo bhAskararUpiNe |
vAyoH sparshaguNo yatra shItoShNasukhaduHkhadaH ||3-90-12
namaste vAyurUpAya namaH sparshAtmana hare |
AkAsho.avasthitaH shabdaH sarvashrotraniveshanaH ||3-90-13
namaste bhagavanviShNo tubhyaM sarvAtmane namaH |
yo dadhAra jagatsarvaM mAyAmAnuShadehavAn ||3-90-14
namastubhyaM jagannAtha mAyine.amAyadAyine |
nama AdyAya bIjAya nirguNAya guNAtmane ||3-90-15
achintyAya suchintyAya tasmai chintyAtmane namaH |
harAya harirUpAya brahmane brahmadAyine ||3-90-16	
namo brahmavide tubhyaM brahmabrahmAtmane namaH |
namaH sahasrashirase sahasrakiraNAya cha ||3-90-17
namaH sahasravaktrAya sahasranayanAya cha |
vishvAya vishvarUpAya vishvakartre namo namaH ||3-90-18
vishvavaktre namo nityaM bhUtAvAsa namo namaH |
indriyAyendrarUpAya viShayAya sadA hare ||3-90-19
namo.ashvashirase tubhyaM vedAbharaNarUpiNe |
agnaye.agnipate tubhyaM jyotiShAM pataye namaH ||3-90-20
sUryAya sUryaputrAya tejasAM pataye namaH |
namaH somAya saumyAya namaH shItAtmane hare ||3-90-21
[namo vaShatkR^ite tubhyaM svAhAsvadhAsvarUpiNe]
namo yaj~nAya ijyAya haviShe havyasaMskR^ite |
namaH sruvAya pAtrAya yaj~nA~NgAya parAya cha ||3-90-22
namaH praNavadehAya kSharAyApyakSharAya cha |
vedAya vedarUpAya shastriNe shastrarUpiNe ||3-9-23
gadine khaDgine tubhyaM sha~Nkhine chakriNe namaH |
shUline charmiNe nityaM varadAya namo namaH ||3-90-24
buddhipriyAya buddhAya prabuddhAya sukhAya cha |
haraye viShNave tubhyaM namaH sarvAtmane guro ||3-90-25
namaste sarvalokesha sarvakartre namo namaH |
namaH svabhAvashuddhAya namaste yaj~nasUkara ||3-90-26
namo viShNo namo viShNo namo viShNo namo hare |
namaste vAsudevAya vAsudevAya dhImate ||3-90-27
namaH kR^iShNAya kR^iShNAya sarvAvAsa namo namaH |
namo bhUyo namaste.astu pAhi lokA~njanArdana ||3-90-28
iti stutvA jagannathamuvAcha munisattamAn |
idaM stotramadhIyAnA nityaM vrajata keshavam ||3-90-29
sharaNyaM sarvabhUtAnAM tatra shreyo vidhAsyati |
ye chemaM dhArayishyanti stavaM pApavimochanam ||3-90-30
teShAM prItaH prasannAtmA paThatAM shR^iNvatAM hariH |
shreyo dAsyati dharmAtmA nAtra kAryA vichAraNA ||3-90-31
avashyaM manasA dhyAtvA keshavaM bhaktavatsalam |
shreyaH prAptuM yadIchChanti bhavantaH shaMsitavratAH ||3-90-32
ityuktvA bhagavAnrudrastatraivAntaradhIyata |
sagaNaH sha~NkaraH sAkShAdumayA bhUtabhAvanaH ||3-90-33
nemustaM munayaH sarve parAM nirvR^itimAyayuH |
tameva paramaM tattvaM matvA nArAyaNaM harim |
vismayaM paramaM gatvA menire svakR^itArthatAm ||3-90-34
lokapAlAstadA viShNuM namaskR^itya hariM mudA |
jagmuH svAnyatha veshmAni gaNaiH sarvairnR^ipottama ||3-90-35
Aruhya bhagavAnviShNurgaruDaM pakShipu~Ngavam |
Sha~NkhI chakrI gadI khaDgI shAr~NgI tUNI tanutravAn ||3-90-36
yathAgataM jagannAtho yayau badarikAmanu |
sAyAhne puNDarIkAkSho nityaM muninishevitAm ||3-90-37
tatra gatvA yathAyogaM vinamya harirIshvaraH |
archito munibhiH sarvairniShasAda sukhAsane ||3-90-38

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi kailAsayAtrAyAM
kR^iShNpratyAgamane navatitamo.adhyAyaH