##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 91 Paundraka's  Boast
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
December 24, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikanavatitamo.adhyAyaH
pauNDrakavR^ittAntarAmbhaH


vaishampAyana uvAcha

etasminneva kAle tu pauNDro nR^ipavarottamaH | 
balavAnsattvasaMpanno yoddhA vipulavikramaH ||3-91-1
vR^iShNishatrustadA rAjA kR^iShNadveShI balAttadA |
nR^ipAnsarvAnsamAhUya provAcha nR^ipasaMsadi ||3-91-2
jitA cha pR^ithivI sarvA jitAshcha nR^ipasattamAH |
vR^iShNayaste balonmattAH kR^iShNamAshritya garvitAH ||3-91-3
dAsyanti me karaM sarve na hi te kR^iShNasaMshrayAt |
sa tu kR^iShNashchakrabalAnmAmavaj~nAya tiShThati ||3-91-4
ahaM chakrIti garvo.abhUttasya gopasya sarvadA |
sha~NkhI chakrI gadI shAr~NgI sharI tUNI sahAyavAn ||3-91-5
evamAdirmahAgarvastasya saMprati vartate |
loke cha mama yAnnAma vAsudeveti vishrutaM ||3-91-6
agR^ihNAnmama tannAma gopo madabalAnvitaH |
tasya chakrasya yachchakraM mamApi nishitaM mahat ||3-91-7
garvahantR^i sadA tasya nAmnA chApi sudarshanaM |
sahasrAraM mahAghoraM tasya chakrasya nAshanaM ||3-91-8
anekamahataM chakraM gopajasya nR^ipottamAH |
mamApyetaddhanurdivyaM shAr~NgaM nAma mahAravaM ||3-91-9
gadA kaumodakI nAma mameyaM bR^ihatI dR^iDhA |
kAlAyasasahasrasya bhAreNa sukR^itA mayA ||3-91-10
khaDgo nandakanAmAsau mamAyaM vipulo dR^iDhaH |
antakasyAntako ghorastasya khaDgasya nashakaH ||3-91-11
tatrAyaM cha gAdI khaDgI sha~NkhI chakrI tanutravAn |
yudhi jetA cha kR^iShNasya nAtra kAryA vichAraNA ||3-91-12
mAm cha brUta nR^ipAshchaiva gadinaM chakriNaM tathA |
sha~NkhinaM shAr~NgiNaM vIraM brUta nityaM nR^ipottamAH ||3-91-13
vAsudeveti mAM brUta na tu gopaM yadUttamam |
eko.ahaM vAsudevo hi hatvA taM gopadArakam ||3-91-14
sakhyurmama balAddhantA narakasya mahAtmanaH |
mAM tathA yadi na brUta daNDyA bhArashataiH shatam ||3-91-15
suvarNasya cha niShkasya dhAnyasya bahushastadA |
tathA bruvati rAjendre manasA dussahaM yathA ||3-91-16
kechillajjAsamAyuktA AsaMste balavattarAH |
rasaj~nA balavIryasya rAjAnaste sadA n^ipa ||3-91-17
apare tu nR^ipA rAjannevameveti chukrushuH |
anye balamadotsiktA jeshyAmaH keshavaM raNe ||3-91-18

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauNDrakoktau ekanavatitamo.adhyAyaH