##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 92  Paundraka-Narada  Conversation
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
December 26, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

Atha dvinavatitamo.adhyAyaH
pauNDrakanAradasaMvAdaH


vaishampAyana uvAcha

tataH kailAsashikharAnnirgato munisattamaH |
nAradaH sarvalokaj~naH pauNDrasya nagaraM prati ||3-92-1
avatIrya nabhobhAgAtpratyAgamya narottamam |
dvAHsthena cha samAj~naptaH pravivesha gR^ihottamam||3-92-2
arghyAdisamudAchAraM nR^ipAllabdhvA mahAmuniH |
niShasAdAsane shubhre hyAstR^ite shubhavAsasA ||3-92-3
kushalaM pR^iShTavAnbhUyo nR^ipaH sa munisattamam |
uvAcha nAradaM bhUyaH pauNDrako balagarvitaH ||3-92-4
bhavAnsarvatra kushalaH sarvakAryeShu paNDitaH |
prathito devasiddheShu gandarveShu mahAtmasu ||3-92-5
sarvatrago nirAbAdho gatvA sarvatra sarvadA |
agamyaM tava viprendra brahmANDe na hi ki~nchana ||3-92-6
nAradedaM vada tvaM hi yatra yatra gato bhavAn |
tatra tatra tapaHsiddho loke prathitavIryavAn ||3-92-7
pauNDra eva cha vikhyAto vAsudeveti shabditaH |
sha~NkhI chakrI gadI shAr~NgI khaDgI tUNI tanutravAn |
vijetA rAjasiMhAnAM dAtA sarvasya sarvadA ||3-92-8
bhoktA rAjyasya sarvasya shAstA rAjA balAdbalI |
ajeyaH shatrusainyAnAM rakShitA svajanasya cha ||3-92-9
yo.adya gopakanAmAsau vAsudeveti shabditaH |
tasya vIryabale na sto nAmno.asya mama dhArNE ||3-92-10
sa hi gopo vR^ithA bAlyAddhArayattyeva nAma me |
idaM nishchinu viprendra eka eva bhavAmyahaM ||3-92-11
vAsudevo jagatyasminnirjitya balinaM yaduM |
vR^iShNInsarvAnbalAtkShiptvA nihaniShye cha tAM purIM ||3-92-12
dvArakAM viShNunilayAM yoddhA chAhaM mahAmate |
ete cha balinaH sarve nR^pA mama samAgatAH ||3-92-13
ashvAshcha  veginaH santi rathA vAyujavA mama |
nAnAmantrAH sahasraM cha gajA niyutameva cha ||3-92-14
etenAhaM balenAjau haniShye keshavaM raNe |
tasmAdevaM sadA vipra vada brahmanpure mama ||3-92-15
indrasyApi sadA vipra vada nArada sAMpratam |
prArtHanaishcha mama vibho namasye tvAM tapodhana ||3-92-16

nArada uvAcha

sarvatragaH sadA chAsmi yAvadbrahmANDasaMsthitiH |
AchAryaH sarvakAryeShu gamane kenachinnR^ipa ||3-92-17
kiMnu vaktuM tathA rAjannutsahe nR^ipasattama |
mahIM shAsati deveshe chakrapANau janArdane ||3-92-18
viShNau sarvatrage deve duShTAnhatvA sabAndhavAn |
vAsudeveti ko nAma tiShThatyasminharAviti ||3-92-19
ko nAma vaktumevedaM kR^iShNe shAsati gomatI |
aj~nAnAdvaktumevaM cha samArthA prAkR^itA janAH ||3-92-20
hariH sarvatrago viShNurdarpaM te vyapaneShyati |
achintyavibhavo viShNuH shAr~NgadhanvA gadAdharaH ||3-92-21
AdidevaH purANAtmA darpaM te vyapaneShyati |
hAsyametanmahArAja yachcha vai tatra saMsthitaM ||3-92-22
shAr~NgaM khaDgaM tathA rAjanmahAghoraM na dApyate |
atIva hAsakAlo.ayaM tava saMprati vartate ||3-92-23

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauNDrakanAradasaMvAde dvinavatitamo.adhyAyaH