##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 93  Paundraka  besieges  Dvaraka
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
December 27, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha trinavatitamo.adhyAyaH
pauNDrakasya dvArakAvarodhaH


vaishampAyana uvAcha

tataH kruddho mahArAja pauNDro madabalAnvitaH |
nAradaM vipravaryaM taM provAcha nR^ipasaMsadi ||3-93-1
kimidaM prAha viprarShe rAjAhaM cha dvijaiH saha |
gachCha tvaM kAmamatha vA mune shApapradaH sadA ||3-93-2
bhItastvatto mahAbuddhe gachCha tvaM kAmamadya hi |
ityukto nR^ipavIryeNa tUShNImeva sa nAradaH ||3-93-3
jagAmAkAshagamano yatra tiShThati keshavaH |
sa gatvA viShNusa~NkAshaM viShNoH sarvaM shashaMsa ha ||3-93-4
tachChrutvA bhagavAnviShNuryatheShTaM vadatAmiti |
darpaM tasyApaneShyAmi shvobhUte dvijasattama ||3-93-5
ityuktvA virarAmaiva tasminbadarikAshrame |
tataH pauNDro mahAbAhurbalairbahubhirIshvaraH ||3-93-6
ashvairanekasAhasrairgajairbahubhiranvitaH |
shastrakoTisamAyuktaH sa rAjA satyasaMgaraH ||3-93-7
anekashatasAhasraiH pattibhishcha samanvitaH |
ekalavyaprabhR^itibhI rAjabhishcha samantataH ||3-93-8
aShTau rathasahasrANi nAgAnAmayutaM tathA |
arbudaM pattisa~NghAnAM tadbalaM samapadyata ||3-93-9
etena cha balenAjau prasphurannR^ipasattamaH |
virarAja mahArAja udayastho mahAraviH ||3-93-10
sa yayau madhyarAtreNa nagarIM dvArakAmanu |
pattayo dIpikAhastA ratrau tamasi dAruNe ||3-93-11
yayurvividhashastraughA saMpatanto mahAbalAH |
dvArakAM vIryasaMpannAM mahAghorAM nR^pottamAH ||3-93-12
rathaM mahAntamAruhya shastraughashcha samAvR^itam |
paTTishAsisamAkIrNaM gadAparighasa~Nkulam ||3-93-13
shaktitomarasa~NkIrNaM dhvajamAlAsamAchitam |
ki~NkinIjAlasaMyuktaM sharAsiprAsasMyutam ||3-93-14
mahAghoraM mahAraudraM yugAntajaladopamam |
dhanurgadAsamAkIrNaM mahAvAdyopamam mahat ||3-93-15
agnyarkasadR^ishAkAraM yayau dvAravatImanu |
gR^ihItadIpiko rAjA vIryavAnbalavAnnR^ipa ||3-93-16
hantumaichChajjagannAthaM vR^iShNIMshchaiva samantataH |
AkarShanbalamukhyAMstAnrAj~naH sarvAnmahAdyutiH ||3-93-17
puradvAraM samAsAdya balaM saMsthApya yatnataH |
idaM provAcha rAjA tu nR^ipAnsarvAnavasthitAn ||3-93-18
tADyatAmatra bherI tu nAma vishrAvya mAmakam |
yudhyatAM yudhyatAmatra deyaM vA pratidIyatAm ||3-93-19
AgataH pauNDrako rAjA yuddhArthI vIravattaraH |
hantukAmaH samagrAnvaH kR^iShNabAhubalAshrayAn ||3-93-20
iti te preShitAH sarve samIyuH sUchakAnbahUn |
dIpikAshcha pradIpyante bahvyaH shatasahasrashaH ||3-93-21
itashchetashcha rAjAno yudhyante yuddhalAlasAH |
purIM te puratastatra kShatriyAH shastriNastadA ||3-93-22
siMhanAdaM prakurvantaH shastradhArAsamAkulAH |
kuto.ayaM vR^iShNipravaraH kuto rAjA jagatpatiH ||3-93-23
kuto.ayaM sAtyakirvIraH kuto hArdikya eva cha |
kuto nu balabhadrashcha sarvayAdavasattamaH |
ityevaM kathayanto vai rAjAnaH sarva eva te ||3-93-24
	AdAya shastrANi bahUni sarvataH 
		sharAMshcha chApAni bahUni sarve |
	yuddhaya sannAhanibaddhasho yayu-
		rhareH purIM dvAravatIM nR^ipottamAH ||3-93-25

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauNDrakasya dvArakAgamane trinavatitamo.adhyAyaH