##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 94  Midnight  Battle
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
December 28, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chaturNavatitamo.adhyAyaH
yAdavAnAM yuddhodyogaH


vaishampAyana uvAcha

tatashcha yAdavAH sarve dR^iShTvA sainikasa~nchayam |
rAtrau cha vyasanaM prAptaM mahAshastrasamAkulam ||3-94-1
mahAvAtasamudbhUtaM kalpAnte samaropamam |
sannaddhAH samapadyanta shastriNo yuddhalAlasAH ||3-94-2
gR^ihItadIpikAH sarve yAdavAH shastrayodhinaH |
sAtyakirbalabhadrashcha hArdikyo nishaThastathA ||3-94-3
uddhavo.atha mahAbuddhirugraseno mahAbalaH |
anye cha yAdavAH sarve kavachapragrahe ratAH ||3-94-4
samastayuddhakushalA rAtrau sannAhayodhinaH |
shastriNaH khaDginashchaiva sarve shastrasamAkulAH ||3-94-5
yuddhAya samapadyanta bahavo bAhushAlinaH |
rathino gadinashchaiva sAdinaH sAyudhAstathA ||3-94-6
nityayuktA mahAtmAno dhanvinaH puruShottamAH |
niryayurnagarAttUrNam dIpikAbhiH samantataH ||3-94-7 
kutaH pauNDraka ityevaM vadantaH sarvasAtvatAH |
dIpikAdIpito desho nistamAH samapadyata ||3-94-8
tato vitimiro deshaH samantAtpratyapadyata |
yuddhaM samabhavadghoraM vR^iShNibhiH shatrubhiH saha ||3-94-9
tato mahAnsamabhavatsannAdo romaharShaNaH |
hayA hayaiH samAyuktA gajAshcha gajayUthapaiH ||3-94-10
rathA rathaiH samAyuktAH sAdibhiH sAdinastathA |
khaDginaH khaDgibhiH sArdhaM gadibhirgadinastathA ||3-94-11
parasparavyatIkAro raNa AsItsudAruNaH |
mahApralayasa~NkShobhaH shabdasteShAM mahAtmanAm ||3-94-12
dhAvantaH praharantyetAnhantyetAn sarvato nR^ipAn |
ayameSha mahAbAhuH khaDgI patati vIryavAn ||3-94-13
ayameSha sharo ghoro vartate.atisudAruNaH |
gadI chAyaM mahAvIryaH sarvAnno bAdhate nR^ipaH ||3-94-14
ayaM rathI sharI chapI gadI tUNI tanutravAn |
yAdR^ishaH sarvato yAti kuntapANirayaM balI ||3-94-15
ayamatra mahAshUlI saMshritaH sarvatodisham |
gajo.ayaM saviShANAgro vartate sarvataH prati ||3-94-16
atisarvatragaH shUro vegavAnvAtasannibhaH |
sharA~nchCharaiH samAhanti daNDAndaNDairjagatpate ||3-94-17
kuntAnkuntaiH samAjaghnurgadAbhishcha gadAstathA |
parighAnparighaiH sArdhaM shUlAnchChUlaiH samantataH ||3-94-18
evaM teShAM mahArAja kurvatAM raNamuttamam |
sa~NgrAmaH sumahAnAsIchChabdashchApi mahAnabhUt ||3-94-19
bhUtAni subahUnyAjau shabdavanti mahAnti cha |
prAdurAsansahasrANi sha~NkhAnAM bhImaniHsvanaH ||3-94-20
rAtrau prAdurabhUchChabdaH sa~NgrAme romaharShaNaH |
vartamAne mahAyuddhe vR^iShNInAM chaiva taiH saha ||3-94-21
 kechidgrastAH samApetuH pR^ithivyAM pR^ithivIkShitaH |
kechitpatitashliShTAshcha viprakIrNashirodharAH ||3-94-22
petururvyAM mahAvIryA rAjAnaH shastrapANayaH |
kechittu bhinnavarmANaH samApetuH sahasradhA ||3-94-23
parasparaM samAshritya parasparavadhaiShiNaH |
nyastashastrA mahAtmAnaH samantAtkShatavigrahAH ||3-94-24
peturgatAsavaH kechidyamarAShTravivardhanAH |
evaM te nihatA rAjanyodhitAH sarva eva tu ??3-94-25
etasminnantare shUra ekalavyo niShAdayaH |
dhanurgR^ihya mahAghoraM kAlAntakayamopamaH ||3-94-26
sharairanekasAhasrairardayAmAsa yAdavAn |
paraH shataiH sharANAM tu nishitairmarmabhedhibhiH ||3-94-27
vR^iShNInAM cha balaM sarvaM pothayAmAsa sarvataH |
yuddhyataH shastrapANIMshcha kShatriyAnvIryavattarAn ||3-94-28
nishaThaM pa~nchaviMshatyA sharANAM nataparvaNAm |
sAraNaM dashabhirviddhvA hArdikyaM pa~nchabhiH sharaiH ||3-94-29
ugrasenaM navatyAshu vasudevaM cha saptabhiH |
uddhavaM dashabhishchaiva hyakrUraM pa~nchabhiH sharaiH ||3-94-30
evamekaikashaH sarve nihatA nishitaiH sharaiH |
vidrAvya yAdavIM senAM nAma vishrAvya vIryavAn ||3-94-31
ekalavyo yaduvR^iShAnvIryavAnbalavAnaham |
idAnIM sAtyakirvIraH kva yAsyati mahAbalaH ||3-94-32
madamatto halI sAkShAtkva yAtIha gadAdharaH |
ityAha siMhanAdena siMhAnvismApayanniva ||3-94-33

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauNDrakavadhe rAtriyuddhe chaturnavatitamo.adhyAyaH