##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 95  Satyaki challenges Paundraka
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 1st 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchanavatitamo.adhyAyaH
sAtyakipauNDrakayoH saMvAdaH 


vaishampAyana uvAcha

nivR^itteShvatha sainyeShu vR^iShNivIreShu chaiva hi |
bhIteShvatha mahArAja hateShu yudhi sarvataH ||3-95-1
dIpikAsu prashAntAsu niHshabde sati sarvataH |
jitamityeva yanmatvA vR^iShNInAM balamuttamam||3-95-2
tataH pauNDro mahAvIryo babhAShe sainikAnsvakAn |
shIghraM gachChata rAjendrAShTa~NkaiH kuntaiH purImimAm ||3-95-3
kuThAraiH kuntalaishchaiva pAShANaiH sarvatodisham |
karShaNasthaiH supAShANaiH sarvato yAta bhUmipAH ||3-95-4
bhidyantAM prAkArachayA prAsAdAshcha samantataH |
gR^ihyantAM kanyakAH sarvA dAsyashchaiva samantataH ||3-95-5
gR^ihyantAM vasumukhyAni dhanAni subahUnyatha |
te tatheti mahAtmAno rAjAnaH sarva eva tu ||3-95-6
kuThAraiH sarvatashchaiva chichChiduH pauNDrakAj~nayA |
prAkArAMshchaiva sarvatra prAsAdAnnarasa~nchayAn ||3-95-7
atha tatra mahAshabdaH prAdurAsItsamantataH |
Ta~NkeShu pAtyamAneShu prAkAreShu mahAbalaiH ||3-95-8
pUrvadvAre mahArAja bhinnAH prAkArasa~nchayAH |
shrutvA shabdaM mahAghoraM sAtyakiH krodhamUrchChitaH ||3-95-9
mayi sarvaM samAropya keshavo yAdaveshvaraH |
gataH kailAsashikharaM draShTuM sha~Nkaramavyayam ||3-95-10
avashyaM hi mayA rakShyA purI dvAravatI tviyam |
iti sa~nchintya manasA dhanurAdAya satvaram ||3-95-11
rathaM mahAntamAruhya dArukasya mahAtmanaH |
putreNa saMskR^itaM ghoraM yantA cha svayameva hi ||3-95-12
dhanurmahattadAdAya sharAMshchAshIvishopamAn |
Amuchya kavachaM ghoraM shastrasaMpAtaduHsaham ||3-95-13
a~NgadI kuNDalI tUNI sharI chApI gadAsimAn |
yayau yuddhAya shaineyaH saMsmarankaishavaM vachaH ||3-95-14
dIpikAdIpite deshe yayau sAtyakiruttamaH |
tathaiva baladevo.api rathamAruhya bhAsvaram ||3-95-15
gadI sharI mahAvIryaH prAyAdraNachikIrShayA |
siMhanAdaM prakurvanto mu~nchanto bhairavaM ravam ||3-95-16
uddhavo.api balI sAkShAdgajamAruhya satvaraM |
mattaM mahAravaM ghorAM sa~NgrAme nItimattaram ||3-95-17
yayau nItiM vichinvAnaH parAM prItiM mahAbalaH |
anye cha vR^iShNayaH sarve yayuH sa~NgrAmalAlasAH ||3-95-18
rathAngajAnsamAruhya hArdikyapramukhyAstathA |
dIpikAbhishcha sarvatra purovR^ittAbhirIshvarAH ||3-95-19
siMhanAdaM prakurvantaH smarantaH kAishavaM vachaH |
pUrvadvAraM samAgamya vR^iShNayo yuddhalAlasAH ||3-95-20
te sametya yathAyogaM sthitAstatra mahAbalAH |
sthite sainye mahAghore dIpikAdIpite pathi ||3-95-21
shinirvIraH sharI chApI gadI tUNIravAnvibho |
vAyavyAstraM samAdAya yojayitvA mahAsharam ||3-95-22
AkarNaM pUrNamAkR^iShya dhanuH pravaramuttamam |
mumocha parasainyeShu shinirvIraH pratApavAn ||3-95-23
vAyavyAstreNa te sarve tatrasthA narasattamAH |
vijitA hyastravIryeNa yatra tiShThati pauNDrakaH ||3-95-24
tatra gatvA sthitAH sarve nirdhUtA vAtaraMhasA |
yatra pUrvaM sthitAH sarve vidrutA rAjasattamAH ||3-95-25
tatra sthitvA cha shaineyaH sharamAdAya satvaram |
nishitaM sarpabhogAbhaM babhAShe sAtyakistadA ||3-95-26
kva idAnIM mahAbuddhiH pauNDrako rAjasattamaH |
sthito.asti vyavasAyena sharI chApI mahAbalaH ||3-95-27
yadi draShTA durAtmAnaM tato hantA nR^ipAdhamam |
bhR^ityo.asmi keshavasyAhaM jighAMsuH pauNDrakaM shitaH ||3-95-28
ChittvA shirastu tasyAsya sarvakShatrasya pashyataH |
baliM dAsyAmi gR^idhrebhyaH shvabhyashchaiva durAtmanaH ||3-95-29
ko nAma IdR^ishaM karma chauravachcha samAcharet |
supteShu nishi sarvatra yAdaveShu mahAtmasu ||3-95-30
chauro.ayaM sarvathA rAjA na hi rAjA balAnvitaH |
yadi shakto na kuryAchcha chauryamevaM nR^ipAdhamaH ||3-95-31
aho.asya balino rAj~nashchaurakAryaM prakurvataH |
sarvathAgamanaM tasya na hi pashyAmi sAMpratam ||3-95-32
ityuktvA sAtyakirvIraH prajahAsa mahAbalaH |
visphArya sudR^iDhaM chApaM saMdadhe kArmuke sharam ||3-95-33
AkarNya vachanaM vIraH sAtyakestasya dhImataH |
kva nu kR^iShNaH kva gopAlaH kutaH so.atha pravartate ||3-95-34
strIhantA pashuhantA cha kva cha svAmIti sevitaH |
sa idAnIM kva varteta gR^ihItvA mama nAma tat ||3-95-35
hantA sakhyurmahAvIryo narakasya mahAtmanaH |
mamaiva tAta yuddhe.asminhate tasmin durAtmani ||3-95-36
gachCha tvaM kAmato vIra yoddhuM na kShamate bhavAn |
atha vA tiShTha ki~nchittu tato draShTAsi me balam ||3-95-37
shiraste pAtayiShyAmi sharairghorairdurAsadaiH |
hatasya tava vIreha bhUmiH pAsyati shoNitam ||3-95-38
shroShyate sa tathA gopo hataH sAtyakirityapi |
yo garvastasya gopasya sarvadA vartate mahAn ||3-95-39
vinashyati sa nu kShipraM hate tvayi yadUttama |
tvayi rakShAM samAdishya gopaH kailAsaparvatam ||3-95-40
gata ityevamasmAbhiH shrutaM pUrvaM mahAmate |
sharaM gR^ihANa nishitaM yadi shakto.asi sAtyake |
ityuktvA bANamAdAya yayau yoddhuM vyavasthitaH ||3-95-41

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauNDrakavadhe rAtriyuddhe sAtyakipauNDrakabhAShaNe
pa~nchanavatitamo.adhyAyaH