##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 96  Satyaki-Paundraka Battle
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 2nd 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShaNNavatitamo.adhyAyaH
sAtyakipauNDrakayoryuddham


vaishampAyana uvAcha

tataH kruddho mahArAja sAtyakirvR^iShNipu~NgavaH |
uvAcha vachanaM rAjanvAsudevaM smaranniva ||3-96-1
avochadIdR^ishaM vAkyaM vAsudevaM nR^ipadhamaH |
ko nAma jagatAM nAthamitthaM brUyAjjijIviShuH ||3-96-2
mR^ityustvAM sarvathA yAti vadantaM tAdR^ishaM vachaH |
jihvA te shatadhA dIryAdvadatastAdR^ishaM vachaH ||3-96-3
eSha te pAtayiShyAmi shiraH kAyAchcha pauNDraka |
yannAma vAsudeveti tava saMprati vartate ||3-96-4
yAvatpatati kAyAtte shirastAvatpravartate |
sa eva shvo na bhagavAnvAsudevo bhaviShyati ||3-96-5
eka eva jagannAthaH kartA sarvasya sarvagaH |
durAtmansarvathA devo bhaviShyati na saMshayaH ||3-96-6
eSha te.ahaM shiraH kAyAtpAtayiShyAmi rAjaka |
yadasau bhagavAnviShNurnAgamiShyati sAMpratam ||3-96-7
astravIryaM balaM chaiva sarvaM darshaya sAMpratam |
nAtaH parataraM rAjanvIryam cha tava vartate ||3-96-8
sarvaM darshaya yatnena sthito.asmi vyavasAyavAn |
sharI chApI gadI khaDghI sarvathAhamupasthitaH ||3-96-9
naitannagaramAyAsIH satyametadbravImyaham |
sarvathA kR^itakR^ityo.asmi dR^iShTvA tvAM vAsudevakam ||3-93-10
tavA~NgaM tilashaH kR^itvA shvabhyo dAsyAmi rAjaka |
ityuktvA bANamAdAya vAsudevaM mahAbalaH ||3-96-11
AkarNapUrNamAkR^iShya vivyAdha nishitaM sharaM |
sa tena viddho yadunA vAsudevaH pratApavAn ||3-96-12
vama~nChoNitamatyuShNama~NgAnnetrAnnR^ipottama |
tatashchukrodha nR^ipatirvAsudevaH pratApavAn ||3-96-13
navabhirdashabhishchaiva sharaiH sannataparvabhiH |
vivyAdha sAtyakiM rAjA nadaMshcha bahudhA kila ||3-96-14
tato nArAchamAdAya nishitaM yamasaMnibham |
danurAkR^iShya bhalavAnvAsudevo nR^ipottama ||3-96-15
vivyAdha sAtyakiM bhUyo nishi prahrAdayansvakAn |
nArAchena samAviddhaH sAtyakiH satyasa~NgaraH ||3-96-16
lalATe sudR^iDhaM vIro vR^iShNInAmagraNIstadA |
niShasAda rathopasthe nishcheShTa iva sattamaH ||3-96-17
tataH sa pauNDrako rAjA viddhvA dashabhirAshugaiH |
sArathiM pa~nchaviMshatyA hayAMshcha chaturo nR^ipa ||3-96-18
te hayA rudhirAktA~NgAH sArathishcha samantataH |
vihvalAH samapadyanta vAsudevasya pashyataH ||3-96-19
vAsudevo rathe chApi siMhanAdaM samAdade |
tena nAdena tatrAbhUdvibuddhaH sAtyakirnR^ipa ||3-96-20
viddhAnhayAMstathA dR^iShTvA sArathiM cha tathAgatam |
shaineyo.atha mahAvIryo ruShito nR^ipasattamaH ||3-96-21
alaM drakShyAmi te vIryamityuktvA bANamAdade |
vivyAdha tena bANena vakShasyenaM mahAbalaH ||3-96-22
tatashchachAla tenAjau vAsudevaH shareNa ha |
susrAva rudhiraM ghoramatyuShNaM vakShaso nR^ipa ||3-96-23
rathopasthe papAtAshu niHshvasannurago yathA |
kR^ityaM chApi na jAnAti kevalaM niShasAda ha ||3-96-24
sAtyakistu rathaM viddhvA dashabhiH sAyakaistathA |
dhvajaM chichCheda bhallena vAsudevasya vR^iShNipaH ||3-96-25
hayAMshcha chaturo hatvA bANaiH sArathimeva cha |
yuyudhAno.atha rAjendra pauNDrakasya cha pashyataH ||3-96-26
sAratheshcha shiraH kAyAdaharatsa rathAttadA |
rathagranthiM cha chichCheda hayAshcha vyasavo.abhavan ||3-96-27
chakraM cha tilashaH kR^itvA bANairdashabhira~njasA |
jahAsa vipulaM rAjanvAsudevaM mahAbalaH ||3-96-28
tataH paraM mahatprAyaM sAtyakirvR^iShNinandanaH |
shabdaM kR^itvA balI sAkShAtsarvakShatrasya pashyataH ||3-96-29
sharaiH saptatisa~NkhyAkairardayAmAsa satvaram 
te sharAH shalabhAkArA nipetuH sarvashastadA ||3-96-30
shirastaH pArshvatashchaiva pR^iShThataH puratastathA |
kevalaM dhairyanichayastR^iShArtaH sharavAnyathA ||3-96-31
yathA manasvI riktashcha tathA tiShThati pauNDrakaH |
tatashchukrodha balavAnvAsudevaH pratApavAn ||3-96-32
ardhachandraM samAdAya vivyAdha yudhi sAtyakiM |
viddhvA saptabhirAyAntaM krodhena prasphuranniva ||3-96-33
viddho.atha sAtyakistena sharaiH pa~nchabhirAshugaiH |
chApaM chichCheda pauNDrasya siMhanAdaM vyanInadat ||3-96-34
vAsudevo gadAM gR^ihya bhrAmayitvA padAtpadam |
tvaritaM pAtayAmAsa sAtyakervakShasi prabho ||3-96-35
savyena tAM samAkR^iShya kareNa yadunandanaH |
sharaM pragR^ihya vivyAdha sAtyakiryudhi pauNDrakam ||3-96-36
tamantare gR^ihItvAshu vAsudevaH pratApavAn |
shaktibhirdashabhishchaiva sAtyakiM nijaghAna ha ||3-96-37
tAbhirviddho raNe vIraH sAtyakiH satyasa~NgaraH |
apAsya dhanuranyattaddhanurAdAya satvaram |
AjaghAna tadA vIro vR^iShNInAmagraNIrnR^ipaH ||3-96-38

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
kailAsayAtrAyAM pauNDrakasAtyakiyuddhe
ShaNNavatitamo.adhyAyaH