##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 97  Satyaki- Paundraka Battle continues
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 3rd 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha saptanavatitamo.adhyAyaH
sAtyakipauNDrakayoryuddham


vaishampAyana uvAcha

tataH kruddho gadApANiH sAtyakirvR^iShNinandanaH |
vAsudevaM jaghAnAshu gadayA tIkShNayA nR^ipa ||3-97-1
sAtyakiM vAsudevastu gadayAbhyahanadbalI |
tAvudyatagadau vIrau shushubhAte sudAruNau ||3-97-2
dR^iptau vane yathA siMhau parasparavadhaiShiNau |
tataH sa sAtyakiH kruddhaH savyaM maNDalamAgamat ||3-97-3
dakShiNaM vAsudevastu taM jaghAna stanAntare |
yuyudhAno.atha vIrastu bAhvormadhyamatADayat ||3-97-4
dR^iDhaM sa tADito vIro jAnubhyAmapatadbhuvi |
tata utthAya vIrastu lalATe.abhyahanadgadAm ||3-97-5
viShaNNaH ki~nchidAsthAya tata utthAya satvaram |
gadayAbhyahanadvIraH sAtyakiH pauNDrasattamam ||3-97-6
vAsudevo balirvIraH sAkShAnmR^ityurivAparaH |
jaghAna gadayA vR^iShNiM nirdahanniva chakShuShA ||3-97-7
sa tayA tADito vR^iShNirgadayA bAhumuktayA |
Alambya bhUmiM sahasA mR^ityura~Nkagato yathA ||3-97-8
saMj~nAM punaH samAlambya pANibhyAM dR^iDhameva cha  |
gadAM tasya mahArAja gR^ihItvA pragraheNa ha ||3-97-9
dvidhA kR^itvA mahAgurvIM gadAM kAlAyasIM shubhAm |
utsR^ijya sahasA vIraH siMhanAdaM vyanInadat ||3-97-10
tata utsR^ijya rAjA tu vAsudevo mahAbalaH |
savyena sAtyakiM gR^ihya dakShiNena kareNa Ha ||3-97-11
muShTiM kR^itvA mahAghoraM vAsudevaH pratApavAn |
tADayAmAsa madhye tu stanayoH sAtyakernR^ipa ||3-97-12
shaineyo vR^iShNivIrastu gadAmutsR^ijya satvaram |
talenAbhyahanadvIro vAsudevaM raNAjire ||3-97-13
talena vAsudevo.api sAtyakiM satyasa~Ngaram |
tayorevaM mahAghoraM talayuddhaM pravartata ||3-97-14
jAnubhyAM muShTibhishchaiva bAhubhyAM shirasA tadA |
urasoraH samAhatya jAnubhyAM jAnunI tathA ||3-97-15
karAbhyAM karamAhatya tau yuddhaM saMprachakratuH |
tAlayostatra rAjendra vR^ikShayoH saMnikarShayoH ||3-97-16
vane yathA nirutpannastathaivAbhUnmahAsvanaH |
tAvAjau prathitau vIrAvubhau pauNDrakasAtyakI ||3-97-17
nishi stimitamUkAyAM shastraM tyaktvA mahAbalau |
yuyudhAte mahAra~Nge mallau dvAviva vishrutau ||3-97-18
ubhe sene mahArAj~noH saMshayaM jagmatustadA |
kiM nu syAtsAtyakirvIro hatastena bhaviShyati ||3-97-19
AhosvidvAsudevastu hatastena mahAtmanA |
adya vai tau mahAvIrau parasparavadhaiShiNau ||3-97-20
yudhyamAnau mahAvIrau tadA svargaM gamiShyataH |
anyathA noparamyetAM yuddhAdvIrau sunishchitau ||3-97-21
aho vIryamaho dhairyametayorbalashAlinoH |
etau mahAbalau loke etau prakR^itisattamau ||3-97-22
naivaM yuddhaM mahAghoramAsIddevAsureShvapi |
na shruto na cha vA dR^iShTaH sa~NgrAmo.ayaM kadAchana ||3-97-23
ete vai sainikA brUyuH senayorubhayorapi |
rAtrau nishIthe meghaughe dR^iShTvA yuddhaM sudAruNam ||3-97-24
atha tau bAhubhirvIrau saMnipetatura~njasA |
dashabhirmuShTibhirjaghne sAtyakiH pauNDrakaM tadA ||3-97-25
pa~nchabhiH sAtyakiM pauNDraH samAjaghne mahAbalaH |
tayoshchaTachaTAshabdo brahmANDakShobhaNo mahAn |
prAdurAsIttu sarvatra sarvAnvismApayanniva ||3-97-26

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
kailAsayAtrAyAM pauNDrakasAtyakiyuddhe
saptanavatitamo.adhyAyaH