##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 98   Destruction of Ekalavya's Army
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 4 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athAShTtanavatitamo.adhyAyaH
elalavyasainyavadhaH


vaishampAyana uvAcha

etasminnantare kruddha ekalavyo niShAdapaH |
balabhadramabhikShipraM dhanurAdAya satvaram ||3-98-1
nArAchairdashabhirviddhvA bANaishcha dashabhiH paraiH |
chichCheda dhanurardhaM tatsarvakShatrasya pashyataH ||3-98-2
sUtaM dashabhirAhatya rathaM triMshadbhireva cha |
dhvajaM chichCheda bhallena niShAdasya jagatpatiH ||3-98-3
tataH paraM mahachchApaM niShAdo vIryasaMmataH |
dR^iDhamaurvyA samAyuktaM dashatAlapramANataH ||3-98-4
kAmapAlaM shareNAshu jaghAna janamadhyataH |
baladevo mahAvIryaH sarpaH sheSha iva shvasan ||3-98-5
dashabhistaddhanurdivyaM sharaiH sarpasamairbalaH |
chichCheda muShTideshe tu mAdhavo mAdhavAgrajaH ||3-98-6
ekalavyo niShAdeshaH khaDgamAdAya satvaraH |
prAhiNodbalamAdAya nishitaM ghoravigraham ||3-98-7
tamantare paTurvIro vR^iShNivIraH pratApavAn |
tilashaH pa~nchabhirbANaishchakAra yadunandanaH ||3-98-8
tato.aparaM mahatkhaDgaM sarvakAlAyasaM shubhaM |
prAhiNotsAratheH kAyamAlokyAtha niShAdajaH ||3-98-9
taM chApi dashabhirvIro mAdhavo yadunandanaH |
bAhvorantarayoshchaiva nirbibheda mahAraNe ||3-98-10
tataH shaktiM samAdAya ghaNTAmAlAkulAM nR^ipaH |
niShAdo baladevAya preShayitvA mahAbalaH ||3-98-11
siMhanAdaM mahAghoramakarotsa niShAdapaH |
sa shaktiH sarvakalyANI baladevamupAgatam ||3-98-12
utpatantIM mahAghorAM balabhadraH pratApavAn |
AdAyAtha niShAdeshaM sarvAnvismApayanniva ||3-98-13
tathaiva taM jaghAnAshu vakShodeshe cha mAdhavaH |
sa tayA tADito vIraH svashaktyAtha niShAdapaH ||3-98-14
vihvalaH sarvagAtreShu nipapAta mahItale |
prANasaMshayamApanno niShAdo rAmatADitaH ||3-98-15
niShAdAstasya rAjendra shatasho.atha sahasrashaH |
aShTAshItisahasrANi niShAdAstasya yodhinaH ||3-98-16
gadinaH khaDginashchaiva maheShvAsA mahAbalAH |
sharairanekasahasraiH shaktibhishcha parashvadhaiH ||3-98-17
gadAbhiH paTTishaiH shUlaiH parighaiH prAsatomaraiH |
kuntairatha kuThAraishcha yadavAnAM mahaujasAm ||3-98-18
shalabhA iva rAjendra dIpyamAnaM hutAshanam |
te sharaiH pAtayA~nchakrU rAmaM rAmamivAparam ||3-98-19
kechitkuThArairAjaghnuH kechitkuntaiH parashvadhaiH |
gadAbhiH kechidAghnanti shaktibhishcha tathA pare ||3-98-20
nijaghnuH sahasA rAmaM sphurantaM pAvakaM yathA |
tataH kruddho halI sAkShAddhalamudyamya satvaram ||3-98-21
sarvAnakarShayAmAsa musalena hi pIDayan |
te hanyAmAnA rAjendra niShAdAH parvatAshrayAH ||3-98-22
nipeturdharaNIpR^iShThe shatasho.atha sahasrashaH |
kShaNena tanmahArAja hatvA sarvAnmahAbalAn ||3-98-23
siMhavadvyanadaMstatra tasthau rAmo mahAbalaH |
tato rAtrau mahAghorAH pishAchAH pishitAshanAH ||3-98-24
AkR^iShya mAMsayUthAni bhakShayantaH samAsate |
pibantaH shoNitaM koShThAtsa~nChidya cha shavaM bahu ||3-98-25

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
ekalavyasainyavadhe aShTanavatitamo.adhyAyaH