##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 99  The Battles Continue
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 6 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha navanavatitamo.adhyAyaH
pauNDrakayuddham


vaishampAyana uvAcha

kravyAdAH sarva evAshu bhakShayantastadA shavam |
hasanto vividhaM ghoraM nadayanto vasuMdharAm ||3-99-1
rAkShasAshcha pishAchAshcha pibantaH shoNitaM bahu |
AshikhaM bhu~njate rAja~nChavasya pishitAshanAH ||3-99-2
nR^ityanti sma tadA rAjannagaryAM raNatoshitAH |
kAkA balAkA gR^idhrAshcha shyenA gomAyavastathA ||3-99-3
bhakShayantaH pravartante rAkShasAshchaiva dAruNAH |
etasminnantare vIro niShAdo labdhasaMj~nakaH ||3-99-4
hatAnsarvAnsamAlokya niShAdAnnagachAriNaH |
gadAmAdAya kupito rAmameva jagAma ha ||3-99-5
jaghAna gadayA rAjaMshChatradeshe niShAdapaH |
 tato rAmo gadI rAjanniShAdaM bAhushAlinam ||3-99-6
Ajaghne gadayA krUraM madamatto halAyudhaH |
tayoshcha tumulaM yuddhaM gadAbhyAM samavartata ||3-99-7
AkAshe shabda AsIttu tayoryuddhe mahAbhuja |
samudrANAM yathA ghoShaH sarveShAM sannigachChatAm ||3-99-8
kalpakShaye mahArAja shabdaH sutumulo.abhavat |
kShobhito nAgarAjashcha nAgAH kShobhaM samAyayuH ||3-99-9
pR^ithivI chAntarikShaM cha sarvaM shabdamayaM babhau |
tataH sa pauNDrako rAjA sAtyakiM vR^iShNinandanam ||3-99-10
gadayaiva jaghAnAshu satvaraM raNakovidaH |
yuyudhAno balI rAjanvAsudevaM jaghAna ha ||3-99-11
tayoshcha tumulaH shabdaH prAdurAsInmahAraNe |
chaturNAM yudyatAM rAjanparasparavadhaiShiNAm ||3-99-12
brahmANDakShobhaNo rAjanChabda AsItsudAruNaH |
tato rajaH prAdurabhUttasminsa~NgrAmamUrdhani ||3-99-13
nArakA niShprabhA rAjaMstamasyevaM kShayaM gate |
uShasi pratibuddhAyAM tato niHsheShatAM yayau ||3-99-14
udito bhagavAnsUryashchandrashcha kShayamAyayau |
tayoryuddhaM prAdurabhUchchaturNAM bAhushAlinAm |
devAsurasamaM rAjannudito bhAskare mahat ||3-99-15

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauNDrakayuddhe navanavatitamo.adhyAyaH