##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 100 Krishna Returns, and Engages Paundraka
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 7 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha shatatamo.adhyAyaH
dvArakAyAM pratyAgatasya shrIkR^iShNasya 
pauNDrakeNa saha yuddham 


vaishampAyana uvAcha

tataH prabhAte vimale bhagavAndevakIsutaH |
gantumaichChajjagannAthaH puraM badarikAshramAt ||3-100-1
namaskR^itya munInsarvAnyayau dvAravatIM nR^ipa |
Aruhya garuDaM viShNurvegena mahatA prabhuH ||3-100-2
sumahA~nChushruve shabdasteShAM yuddhaM prakurvatAm |
gachChatA devadevena purIM dvAravatIM nR^ipa ||3-100-3
achintayajjagannAthaH ko tvayaM shabda utthitaH |
sa~NgrAmasaMbhavo ghora AryashaineyasaMyutaH ||3-100-4
vyaktamAgatavAnpauNDro nagarIM dvArakAmanu |
tena yuddhaM samabhavatpauNDrakeNa durAtmanA ||3-100-5
yadUnAM vR^iShNivIrANAM yuddhyatAmitaretaram |
shabdo.ayaM sumahAnvyakto nAtra kAryA vichAraNA ||3-100-6
ityevaM chintayitvA tu dadhmau sha~NkhaM mahAravam |
pA~nchajanyaM hariH sAkShAtprINayanvR^iShNipu~NgavAn ||3-100-7
rodasI pUrayAmAsa tena shabdena keshavaH |
yAdavA vR^iShNayashchaiva shrutvA sha~Nkhasya te ravam ||3-100-8
vyaktamAyAti bhagavAnpA~nchajanyaravo hyayam |
iti te menire rAjanvR^iShNayo yAdavAstathA ||3-100-9
nirbhayAH samapadyanta vR^iShNayo yAdavAshcha te |
tasminneva kShaNe dR^iShTastArkShyashcha patatAM varaH ||3-100-10
tatashcha devakIsUnurdR^iShTastairyAdaveshvaraH |
sUtAshcha mAgadhAshchaiva puro yAnti jagatpateH ||3-100-11
stutyA stutaM hariM viSnNumIshvaraM kamalekShaNam |
gatAshcha yAdavAH sarve parivavrurjanArdanam ||3-100-12
kR^iShNastu garuDaM bhUyo gachCha tvaM nAkamuttamam |
ityuktvA garuDaM viShNurvisR^ijya yadunandanaH ||3-100-13
dArukaM punarAhedaM rathamAnaya me prabho |
sa tatheti pratij~nAya rathamAdAya satvaram ||3-100-14
ratho.ayaM bhagavandeva kimataH kR^ityamasti me |
ityuktvA rathamAdAya praNamyAgre sthito hareH ||3-100-15
gate.atha garuDe viShNU rathamAruhya satvaram |
yatra yuddhaM samabhavattatra yAti sma keshavaH ||3-100-16
tatra gatvA mahArAja yudhyatAM cha mahAtmanAm |
pA~nchajanyaM mahAsha~NkhaM dadhmau yaduvR^iShottamaH ||3-100-17
pauNDro.atha vAsudevastu kR^ShNaM dR^iShTvA raNotsukam |
sAtyakiM pR^iShThataH kR^itvA vAsudevamupAgamat ||3-100-18
kruddho.atha sAtyakI rAjan vArayAmAsa pauNDrakam |
na gantavyamito rAjanneSha dharmaH sanAtanaH ||3-100-19
jitvA mAM gachCha rAjendra paraM yoddhuM mahAraNe |
kShatriyo.asi mahAvIra sthite mayi raNotsuke ||3-100-20
eSha te garvamakhilaM nAshayiShyAmi saMyuge |
ityuktvA chAgratastasthau gachChato yAdaveshvaraH ||3-100-21
pauNDrasya shininaptA tu pashyataH keshavasya ha |
avaj~nAya shineH pautraM kR^iShNameva jagAma ha ||3-100-22
nirbhartsya sahasA bhUyaH sAtyakiH krodhamUrchChitaH |
gadayA prAharatpauNDraM vAsudevasya pashyataH ||3-100-23
yathAprANaM yathAyogaM sAtyakiH satyavikramaH |
dR^iShTvAtha bhagavAnevaM sAtyakiM prashashaMsa ha ||3-100-24
nivArya sAtyakiM kR^iShNo yatheShTaM kriyatAmasau |
upAramadyathAyogaM sAtyakiH kR^iShNavAritaH ||3-100-25
sa tataH pauNDrako rAjA vAsudevamuvAcha ha |
bho bho yAdava gopAla idAnIM kva gato bhavAn ||3-100-26
tvAM draShTumatha saMprApto vAsudevo.asmi sAMpratam |
hatvA tvAM sabalaM kR^iShNa balairbahubhiranvitaH ||3-100-27
ahameko bhaviShyAmi vAsudevo mahItale |
yachchakraM tava govinda prathitaM suprabhaM mahat ||3-100-28
anena tava chakreNa pIDito.asmi cha tadraNe |
chakramastIti tadvIryaM tava mAdhava sAMpratam ||3-100-29
nashayiShyAmi tatsarvaM sarvakShatrasya pashyataH |
shAr~NgIti mAM vijAnIhi na tvaM shAr~NgIti siShyate ||3-100-30
sha~NkhI chAhaM gadI chAhaM chakrI chAhaM janArdana ||3-100-31
mAmeva hi sadA brUyurjAnanto vIryashAlinaH |
Adau tvaM balavadvR^iddhAnhatvA strIbAlakAnbahUn ||3-100-32
gAshcha hatvA mahAgarvastava saMprati vartate |
tatte.ahaM vyapaneShyAmi yadi tiShThasi matpuraH ||3-100-33
shastraM gR^ihANa govinda yadi yoddhuM vyavasthitaH |
ityuktvA bANamAdAya tasthau pArshve jagatpateH ||3-100-34
etadvachanamAkarNya vAsudevena bhAShitam |
smitaM kR^itvA hariH kR^iShNo babhAShe pauNDrakaM nR^ipam ||3-100-35
kAmaM vada nR^ipa tvaM hi pAtakyasmi sadA nR^ipa |
goghAtI bAlaghAtI cha strIhantA sarvathA nR^ipa ||3-100-36
chakrI bhava gadI rAja~nChAr~NgI cha satataM bhava |
nAmadheyaM vR^ithA mahyaM vAsudeveti cha prabho ||3-100-37
shAr~NgI chakrI gadI sha~NkhItyevamAdi vR^ithA mama |
kiM tu vakShyAmi ki~nchittu shR^iNuShva yadi manyase ||3-100-38
kShatriyA balino ye tu sthite mayi jagatpatau ||3-100-38
tathAnubruvate tvAM hi jIvatyeva mayi prabho |
yatte chakraM mahAghoramasurAntakaraM mahat ||3-100-39
tattulyaM mama chakraM tu vR^ittato na tu vItryataH |
AyudheShvatha sarvatra shabdasAdR^ishyamasti te ||3-100-40
gopo.ahaM sarvadA rAjanprANinAM prANadaH sadA |
goptA sarveShu lokeShu shAstA duShTasya sarvadA ||3-100-41
katthanaM sarvakAryaM hi jitvA shatrUnnR^ipAdhama |
ajitvA kiM bhavAnbrUte sthite mayi cha shastriNi ||3-100-42
hatvA mAM brUhi rAjendra yadi shakto.asi pauNDraka |
sthito.ahaM chakramAshritya rathI chApI gadAsimAn ||3-100-43
rathamAruhya yuddhAya sannaddho bhava mAnada |
ityuktvA bhagavAnviShNuH siMhanAdaM vyanInadat ||3-100-44

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
kR^iShNapauNDrakayuddhe shatatamo.adhyAyaH