##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 101 Paundraka   Killed
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 7 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ekAdhikashatatamo.adhyAyaH
pauNDrakavadhaH


vaishampAyana uvAcha

tataH sharaM samadAya vAsudevaH pratApavAn |
pauNDraM jaghAna sahasA nishitena shareNa ha ||3-101-1
pauNDro.atha vAsudevastu sharairdashabhirAshugaiH |
vAsudevaM jaghAnAshu vArShNeyaM vR^iShNinandanam ||3-101-2
dArukaM pa~nchaviMshatyA hayAndashabhireva cha |
saptatyA vAsudevaM tu yAdavaM vAsudevakaH ||3-101-3
tataH prahasya suchiraM keshavaH keshisUdanaH |
dhR^iShTo.asAviti manasA saMpUjya yadunandanaH ||3-101-4
AkR^iShya shAr~NgaM balavAnsaMdhAya ripusUdanaH |
nArAchena sutIkShNena dhvajaM chichCheda keshavaH ||3-101-5
sAratheshcha shiraH kAyAdAhR^itya yadunandanaH |
ashvAMshcha chaturo hatvA chaturbhiH sAyakottamaiH ||3-101-6
rathaM rAj~naH samAhatya tadobhau pArShNisArathI |
chakraM cha tilashaH kR^itvA hasankiMchidiva sthitaH ||3-101-7
pauNDrako vAsudevastu rathAdutplutya satvaraH |
AdAya nishitaM khaDgaM prAhiNotkeshavAya saH ||3-101-8
Sa khaDgaM shatadhA kR^itvA tUShNImAsIchcha keshavaH |
tataH paraM mahAghoraM parighaM kAlasaMmitam ||3-101-9
gR^ihItvA vAsudevAya vAsudevaM pratApavAn |
prAhiNodvR^iShNivIrAya sarvakShatrasya pashyataH ||3-101-10
tadvidhaM jagatAM nAthashchakAra yadunandanaH |
tatashchakraM mahAghoraM sahasrAraM mahAprabham ||3-101-11
triMshadbhArasamAyuktamAyasAsyamamitrahA |
AdAyAtha mahArAja keshavaM vAkyamabravIt ||3-101-12
pashyedaM nishitaM ghoraM tava chakravinAshanam |
anena tava govinda darpaM darpavatAM vara ||3-101-13
apaneShyAmi vArShNeya sarvakShatrasya pashyataH |
tvAmuddishya mahAghoraM kR^itamanyaddurAsadam ||3-101-14
yadi shakto hare kR^iShNa dArayedaM mahAspadam |
ityuktvA tachChataguNaM bhrAmayitvA mahAbalaH ||3-101-15
chikShepAtha mahAvIryaH pauNDrako nR^ipasattamaH |
avaplutya tato deshAttadutsR^ijya mahAbalaH ||3-101-16
siMhanAdaM mahAghoraM vyanadadvIryavAMstadA |
tato vismayamApanno bhagavAndevakIsutaH ||3-101-17
aho vIryamaho dhairyamasya pauNDrasya duHsaham |
iti matvA jagannAtha utthitashcha rathottamAt ||3-101-18
tataH shilAM samAdAya preShayAmAsa keshavam |
tAM shilAM preShayAmAsa tasmai yadukulodvahaH ||3-101-19
pauNDreNa suchiraM kAlaM vikrIDya bhagavAnhariH |
tatashchakraM samAdAya nishitaM raktabhojanam ||3-101-20
daityamAMsapradigdhA~NgaM nArIgarbhavimochanam |
shAtakumbhamayaM ghoraM daityadAnavanAshanam ||3-101-21
sahasrAraM shatAraM tadadbhutaM daityabhIShaNam |
aishvaryavarma paramaM nityaM suragaNArchitam ||3-101-22
viShNuH kR^iShNastathA shAr~NgI nityayuktaH sadA hariH |
jaghAna tena govindaH pauNDrakaM nR^ipasattamam ||3-101-23
tasya dehaM vidAryAshu chakraM pishitabhojanam |
kR^iShNasyAtha karaM bhUyaH prApa sarveshvarasya ha ||3-101-24
tataH sa pauNDrako rAjA gatAsuH prApatadbhuvi |
nihatya bhagavAnviShNurdurvij~neyagatiH prabhuH |
pratipede sudharmAM tu yAdavaiH pUjito hariH ||3-101-25

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauNDrakavAsudevavadhe ekAdhikashatatamo.adhyAyaH