##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 102 Ekalavya  Hounded  off
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 15 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dvyadhikashatatamo.adhyAyaH
ekalavyaniryANam


vaishampAyana uvAcha

niShAdeshaM tato rAmaH shaktyA vIryavatAM varaH |
AjaghAna stanadvandve siMhanAdaM vyanInadat ||3-102-1
tataH kruddho niShAdesho rAmaM mattaM mahAbalaM |
gadayA lokavikhyAto jaghAna stanavakShasi ||3-102-2
AhataH sa tu tenAshu balabhadro mahAbalaH |
ubhAbhyAM chaiva rAmastu karAbhyAM vR^iShNipu~NgavaH ||3-102-3
gadAM gR^ihya mahAghorAmAyAntIM prANahAriNIm |
dudrAvAtha niShAdeshaH samudraM makarAlayam ||3-102-4
dhAvatyevaM tadA rAj~ni	ekalavye niShAdape |
dhAvatyevaM cha rAmo.api yatra yAto niShAdapaH ||3-102-5
sAgaraM sa pravishyAshu gatvA yojanapa~nchakam |
bhIta eva tadA rAjannekalavyo niShAdapaH ||3-102-6
kiMchiddvIpAntaraM rAjanpravishya nyavasattadA |
tato rAmo niShAdeshaM jigAya yadunandanaH ||3-102-7
tAM sabhAM maNiratnADhyAM pravivesha halAyudhaH |
sAtyakiryuddhasaMsaktastAM sabhAM pravivesha ha ||3-102-8
anye cha yAdavA rAjantathAyogamupasthitAH |
AsIneShu cha sarveShu vR^iShNivIreShu sarvataH ||3-102-9
abhivAdya yathAyogaM vR^iShNInsarvAshcha keshavaH |
uvAcha vachanaM kAle bhagavAndevakIsutaH ||3-102-10
dR^iShTaM kailAsashikharaM sha~Nkaro nIlalohitaH |
sa tu mahyaM yaduvaraH prItimAMshcha dadau varam ||3-102-11
tatra devAH samAyAtA munayashcha tapodhanAH |
dR^iShTvA mAM sha~Nkarashchaiva prItaH stutvA samAyayau ||3-102-12
atyadbhutaM mayA dR^iShTaM rAtrau yAdavasattamaH |
pishAchau dvau mahAghorau vadantau mAmikAM kathAm ||3-102-13
mR^igayAM chakratustau tu chintayantau tu mAM sadA |
dR^iShTvA mAM tau tu rAjendrAH prItimantau tapasvinau ||3-102-14
bhaktinamrau mahAtmAnau  praNAmaM chakratustadA |
tato.ahaM sarvathA prItastau nItau svargamuttamam ||3-102-15
toShayitvA mahAdevaM mayA chAdya samAgatam |

vaishampAyana uvAcha

tataste vR^iShNayaH sarve devadevaM shashaMsire ||3-102-16
sarvathA kR^itakR^ityAste vR^iShNayaH keshavAshrayAH |
yAdavAH sarva evaite svaM svaM jagmuryathAlayam ||3-102-17
abhyantare jagannAthaH pravishya harirIshvaraH |
rukmiNIsatyabhAmAbhyAmAchachakShe yathAbhavat ||3-102-18
te prIte prItiyuktena keshavena samanvite |
etatte sarvamAkhyAtaM keshavasya vicheShTitam ||3-102-19
shashAsa pR^ithivIM kR^itsnAM duShTAnhatvA mahAbalAn |
narakaM ghorakarmaNaM pauNDrakaM nR^ipasattamam ||3-102-20
hayagrIvaM nishumbhaM cha tathA sundopasundakau |
rarakSha viprAndevesho munInmunivarArchitaH ||3-102-21
viprebhyashcha dadau vittaM gAshcha dattvA sa keshavaH |
agnihotraM prayu~njAno brAhmaNAMshcha sutarpayan ||3-102-22
munIMshcha brahmacharyeNa devAnyaj~nairanekadhA |
svadhayA cha pitR^InsarvAnprINayanneva sarvadA ||3-102-23
tasmi~nChAsati deveshe rAjyaM niShkaNTakaM prabho |
sukhameva prajAH sarvA jIvanti brAhmaNAdayaH ||3-102-24

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
kailAsayAtrAyAM pauNDrakavadhasamAptau
dvyadhikashatatamo.adhyAyaH