##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 103  Janamejaya's  Query 
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 15 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha tryadhikashatatamo.adhyAyaH
vaishampAyanaM prati janamejayaprashnaH


janamejaya uvAcha

bhUya eva dvijashreShTa sha~NkhachakragadAbhR^itaH |
charitaM shrotumichChAmi vistareNa tapodhana ||3-103-1
na hi te tR^iptirastIha shR^iNvataH kaishavIM kathAm |
ko nu nAma harerviShNordevadevasya chakriNaH ||3-103-2
shR^iNvaMstathA ramanvApi tR^iptiM yAti divAnisham |
puruShArtho.ayamevaiko yatkathAshravaNaM hareH ||3-103-3
kathamAsIjjagaddhetorhaMsasya Dimbhakasya cha |
samitiH sarvabhUtAnAM sadA vismayadAyiNI ||3-103-4
vichakrasya kathaM yuddhaM dAnavasya mahAtmanaH |
sa tayormitratAM yAta ityevamanushushruma ||3-103-5
tau sutau vIryasaMpannau shiShyau bhR^igusutasya ha |
sarvAstrakushalau vIrau harerlabdhavarau kila ||3-103-6
sa~NgrAmaH sumahAnAsIdityuktaM bhavatA purA |
tayoshcha nR^ipayorvipra keshavasya jagatpateH ||3-103-7
kasya putrau samutpannau yathAbhUdvigraho mahAn |
aShTAshItisahasrANi dAnavAnAM tarasvinAm ||3-103-8
balAnyatha vichakrasya shitashUladharANi cha |
Asanyuddhe mahArAja dAnavasya mahAtmanaH ||3-103-9
yadUnAmantaraM prepsuryadUnAM yuddhakA~NkShayA |
devAsure mahAyuddhe devA~njayati durdharaH |
tadvadhArthaM sadA yatnamakarochchaiva keshavaH ||3-103-10

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne janamejayavAkye
tryadhikashatatamo.adhyAyaH