##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 104  Birth  of  Hamsa  and  Dimbhaka
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 15 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chaturadhikashatatamo.adhyAyaH
haMsaDimbhakotpattiH


vaishampAyana uvAcha
 
AsIchChAlveShu rAjendra brahmadatto nR^ipottamaH |
nAmnA rAjansa pUtAtmA sarvabhUtadayAparaH ||3-104-1
pa~nchayaj~naparo nityaM jitAtmA vijitendriyaH |
brahmavidvedavichchaiva sadA yaj~namayaH shivaH ||3-104-2
tasya bhArye mahIpAla rUpaudAryaguNAnvite |
babhUvatuH susaMpanne anapatye nR^ipottama ||3-104-3
sa tAbhyAM mumude rAjA shachyA chakra ivAmbare |
nAmnA mitrasaho nAma sakhA chAsIdddvijottamaH ||3-104-4
tasya rAj~no mahAyogI vedavedAntatatparaH |
anapatyaH sa viprendro yathA rAjA babhUva ha ||3-104-5
sa rAjA sahitastAbhyAmarchayAmAsa sha~Nkaram |
putrArthaM shUlinaM sharvaM dashavarShANyananyadhIH ||3-104-6
sa vipro vaiShNavaM satraM putrArthe samayojayat |
architastena rAjendra sha~Nkaro nIlalohitaH ||3-104-7
AtmAnaM darshayamAsA svapne rAjAnamabravIt |
prIto.asmi tava bhadraM te varaM varaya suvrata ||3-104-8
atha rAjA jagannAthamuvAchedaM smayanniva |
putrau mama bhavetAM hi tathetyuktvA vR^iShadhvajaH ||3-104-9
antardhAnaM gataH shambhuH pratibuddhastato nR^ipaH |
so.api mitrasaho vidvAndevaM keshavamavyayam ||3-104-10
pa~nchavarShaM jagannAthamarchayAmAsa bhaktitaH |
architastena vipreNa devadevo janArdanaH ||3-104-11
putramekaM dadau tasmai svAtmanA sadR^ishaM hariH |
te bhArye garbhamAdhattAM tejasA sha~Nkarasya ha ||3-104-12
viprabhAryA mahArAja vaiShNavaM teja Adadhat |
mahiShyau te mahAvIrye putrau sha~Nkaranirmitau ||3-104-13
asUyetAM mahIpAla krameNaiva nR^ipasya ha |
sa tayoshcha mahArAja nAmakarmAdikAH kriyAH ||3-104-14
chakAra vidhivatsarvA viprebhyo.adAnmahaddhanam |
sa cha vipro vinItAtmA putramekaM hi labdhavAn ||3-104-15
sAkShAdiva jagannAthaM sthitaM putrAtmanA nR^ipa |
jAtakarmAdikaM sarvaM brAhmaNaH sa chakAra ha ||3-104-16
tau kumArAvayaM chaiva trayaH savayaso.abhavan |
vedAnadhItya te sarvA~nChrutvA chAnvIkShikIM tathA ||3-104-17
dhanurvede tathAstre cha nipuNAste.abhavaMstadA |
haMso jyeShTho nR^ipasuto Dimbhako.anantaro.abhavat ||3-104-18
sa cha viprasuto rAja~njanArdana iti smR^itaH |
anyonyaM mitratAM yAtAH sarve chaiva kumArakAH ||3-104-19

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakotpattau chaturadhikashatatamo.adhyAyaH