##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 105 Hamsa  and  Dimbhaka  Obtain  Boons
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 16 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchAdhikashatatamo.adhyAyaH
haMsaDimbhakayorvaralAbhaH


vaishampAyana uvAcha

haMsashcha DimbhakashchaivaM tapashchartuM mahAmatI |
manashchakraturAtmAMshau sha~Nkarasya nR^ipottama ||3-105-1
gatvA tu himavatpArshvaM tapashchakratura~njasA |
uddhishya sha~NkaraM sharvaM nIlagrIvamumApatim ||3-105-2
vIryAstre chaiva nau syAtAmityAdhAya tu mAnase |
ekAgrau prayatau bhUtvA vAyvambuprAshinau nR^ipa ||3-105-3
namaste devadeveti sha~Nkareti divAnisham |
hara sharva shivAnanda nIlagrIva umApate ||3-105-4
vR^iShadhvaja virUpAkSha haryakSha jagatAM pate |
bhaktapriya girIshesha vAsudeva shivAchyuta ||3-105-5
sadyojAta mahAdeva devadeva guhAshaya |
bhUtabhAvana devesha praNavAtmansadAshiva ||3-105-6
ityAdinAmabhirnityaM stuvantau sha~NkaraM bhavam |
hR^idi kR^itvA virUpAkShaM tapastepatura~njasA ||3-105-7
nirmamau niraha~NkArau maunavratasamAsthitau |
varShANIha tadA rAjanpa~ncha chakraturojasA ||3-105-8
tataH prIto.abhavachCharvastAbhyAM saMyamanena cha |
sa dadau darshanaM naijaM vyAghracharmadharo haraH ||3-105-9
triyakShaH sha~NkaraH sharvaH shUlapANirumApatiH |
agrataH saMsthitaM sharvaM chandrArdhakR^itashekharam |
tau dR^iShTvA prItamanasau namaschakratura~njasA ||3-105-10

shrIbhagavAnuvAcha

varaM varaya bhadraM vAM yathechChA vAM tathAstu vai |
tAvUchatustadA rAjanprItastvaM bhagavanyadi ||3-105-11
devAsurachamUmukhyairyakShagandharvadAnavaiH |
AvAmajayyau sarvAtmanneSha nau prathamo varaH ||3-105-12
dvitIyo nau virUpAkSha raudrAstrANAMcha sa~NgrahaH |
mAheshvaraM tathA raudramastraM brahmashiro mahat ||3-105-13
abhedhyaM kavachaM divyamachChedyaM chApi kArmukam |
parashuM cha tathA sharva sadA rakShArhameva cha ||3-105-14
sahAyau dvau mahAdeva bhUtau yuddhe hi gachChatAm |
evamastviti devesha Aha bhR^i~NgiriTI haraH ||3-105-15
kuNDodaraM virUpAkShaM sarvaprANihite ratam |
yuvAmatha cha bhUteshau sahAyau satataM raNe ||3-105-16
sa~NgrAmaM gachChatAM ghorametayorbalashAlinoH | 
ityuktvA bhagavA~nCharvastatraivAntaradhIyata ||3-105-17
tatastau vIryasaMpannau haMso Dimbhaka eva cha |
kR^itAstrau shastrasaMpannau chApinau vIryavattarau ||3-105-18
Amuktakavachau vIrAvajayyau devadAnavaiH |
atyantabhaktau deveshe sha~Nkare nIlalohite ||3-105-19
nityotsavakarau deve bhasmoddhUlanashobhinau |
kR^itatripuNDrako nityaM jaTAyuktashirodharau ||3-105-20
rudrAkShArpitasarvA~Ngau vyAghracharmAmbarAvR^itau |
namaH shivAya shAntAya mahAdevAya dhImate ||3-105-21
ityadibhirmahAdevaM stuvantau nAmabhiH shivam |
sAkShAdiva mahAdevau rejaturjaladhAriNau ||3-105-22
tataH svabhavanaM gatvA pituH pAdAvagR^ihyatAm |
pitushcha sakhyurbalinau mAtushcha charaNau tadA ||3-105-23
janArdano.api dharmAtmA kAlena mahatA nR^ipa |
vidyApAraM mahAbuddhiryuktenAsAvupeyivAn ||3-105-24
sa cha viShNuM hriShIkeshaM pItakausheyavAsasam |
brahmatattvaparo nityamupAste vijitendriyaH ||3-105-25
haMsashcha Dimbhakashchaiva kR^itadArau babhUvatuH |
janardano.api dharmAtmA kR^itadAro babhUva ha ||3-105-26
sarve te yaj~naniratAH pa~nchayaj~naparAstathA |
svadAraniratAH sarve gurushushruShaNe ratAH |
dharma eva paraM shreya iti te menire nR^ipa ||3-105-27

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne pa~nchAdhikashatatamo.adhyAyaH