##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 106 Hamsa  and  Dimbhaka  Go ahunting
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 16 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShaDadhikashatatamo.adhyAyaH
haMsaDimbhakayormR^igayA


vaishampAyana uvAcha

tataH kadAchittau vIrau mR^igayAmaTatuH kila |
janArdanena sahitau rathairashvagajairapi ||3-106-1
vanaM gatvA tu tau vIrau siMhavyAghrAMshcha jaghnatuH |
shitairbANairmahArAja varAhAnatha sarvashaH ||3-106-2
vyAlAnanyAnmR^igAnhiMsrA~nChvabhishcha sahitau nR^ipa |
eSha AyAti vipulo varAho dIrghalochanaH ||3-106-3
enaM bANena sa~nChindhi yAti chAyaM mR^igAdhipaH |
ayamanyo.atha mahiShaH shR^i~NgaprotasarIsR^ipaH ||3-106-4
ete khalu mR^igAH sArdhaM shAvairbAdhanti sarvashaH |
etadbhramati sarvatra bhItaM shashakulaM mahat ||3-106-5
shAvaM stanaM pibatsAdhu na hantavyAmidaM shubham |
grahItavyamidaM sarvaM nirudhya shvagaNairiva ||3-106-6
ityAdishabdaH sumahAnmR^igayAM kurvatAM nR^ipa |
kShatriyANAM nR^ipashreShTha vyAdhAnAM chaiva dhAvatAm ||3-106-7
hatvA mR^igAnsubahusho vyAghrAn siMhAnnR^ipottamau |
shramaM cha jagmaturvIrau madhyaM yAte divAkare ||3-106-8
alaM hi mR^igayAsmAkaM shramaH samupajAyate |
ityUchaturmahArAja puShkaraM jagmatuH saraH ||3-106-9
saraH samIpamAgamya munisiddhaniShevitam |
vIjanmArutasAnUpaM shramAttatra sukhasthitau ||3-106-10
tato janAH saraH sarve vigAhya shramakarShitAH |
bisAnpravAlAnpadmAnAM bhakShayAmAsurArtavat ||3-106-11
janArdanena sahitau haMso Dimbhaka eva cha |
saraH kvachitsamAshritya shramaM saMtyajya tiShThataH ||3-106-12
vishramya sarasastIre tadA.a.asAte sukhaM nR^ipau |
ashR^iNvAtAM paraM brahma munimukhyaiH samIritam ||3-106-13
madhyaMdinaM tathA sarvaiH savanaM sasvaraM nR^ipau |
tataH prItau nR^ipau bhUtvA shrutvA vedadhvaniM tadA ||3-106-14
aichChetAM tau tadA draShTuM yaj~naM munikR^itaM tadA |
sthApayitvA tataH senAM sarvAM mR^igasamanvitAm ||3-106-15
AdAya cha mahAchApe sharAnkatichideva cha |
janArdanastadA vIrau haMso Dimbhaka eva cha ||3-106-16
padAtinau mahArAja jagmatushchAshramaM kila |
maharSheH kAshyapasyAtha satraM vaiShNavasaMj~nakam |
yajanto munibhiH sArdhaM japahomaparAyaNaiH ||3-106-17

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne mR^igayAvarNane
ShaDadhikashatatamo.adhyAyaH