##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 107 Hamsa  and  Dimbhaka  in  Durvasa  Ashrama 
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 16 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha saptAdhikashatatamo.adhyAyaH
durvAsodarshanam


vaishampAyana uvAcha

janArdanashcha dharmAtmA haMso Dimbhaka eva cha |
sadaH pravishya satrasya namashchakrurmunIshvarAn ||3-107-1
tAnAgatAnmahAtmAno munayaH shiShyasaMyutAH |
arghyapAdyAsanAdIni chakruH pUjAM prayatnataH ||3-107-2
tau nR^ipau sa cha viprendraH saparyAM pratigR^ihya cha |
prItAtmAno mahAtmAna Asate sasukhaM nR^ipa ||3-107-3
tato HaMso babhAShe tAnmunInsaMyatavA~nnR^ipa |
pitA hi nau munishreShThA yaShTumaichChatsasAdhanam ||3-107-4
gantavyaM tatra yuShmAbhiH satrAnte munisattamAH |
rAjasUyena yaj~nena kR^itvA digvijayaM vayam ||3-107-5
yAjayiShyAma he viprAH pitaraM dhArmikaM nR^ipam |
AyAntu tatra viprendrAH sashiShyAH saparichChadAH ||3-107-6
vayamadyaiva sahitau disho jeShyAmahe vayam |
shaktA vayamihaivaitatkartuM sainikasa~nchayaiH ||3-107-7
AvayoH purataH sthAtuM na shaktA devadAnavAH |
kailAsanilayAddevAdvaraM labdhAH sma yatnataH ||3-107-8
ajayyau shatrusa~NghAnAmastrANi vividhAni cha |
ityuktvA virarAmaiva haMso madabalAnvitaH ||3-107-9

munaya UchuH 

yadi syAttatra gachChAmo vayaM shiShyairnR^ipottama |
Asmahe vAnyathA rAjannityUchuH kilaH tApasAH ||3-107-10

vaishampAyana uvAcha 

tato deshAnmahArAja gantuM nishchitamAnasau |
puShkarasyottaraM tIraM durvAsA yatra tiShThati ||3-107-11
yatayo niyatA bhUtvA mantrabrahmaniSheviNaH |
brahmasUtrapade saktAstadarthAlokatatparAH ||107-12
nirmamA niraha~NkArAH kaupInAchChAdanavratAH |
tamAtmAnaM jagadyoniM viShNuM vishveshvaraM vibhum ||3-107-13
brahmarUpaM shubhaM shAntamakSharaM sarvatomukham |
vedAntamUrtimavyaktamanantaM shAshvataM shivam ||3-107-14
nityayuktaM virUpAkShaM bhUtAdhAramanAmayam |
dhyAyantaM sarvadA devaM manasA sarvatomukham ||3-107-15
durvAsasA sadopAsyaM vedAntaikarasaM gurum |
tarkanishchitatattvArthA j~nAnanirmalachetasaH ||3-107-16
haMsAH paramahaMsAshcha shiShyA durvAsasaH prabho |
gatvA tatra mahAtmAnau tau dR^iShTvA tUrdhvaretasam ||3-107-17
durvAsasaM mahAbuddhiM vichinvAnaM paraM padam |
kruddho yadi sa durvAsA dagdhuM lokAnimAnkShamaH ||3-107-18
devA api cha yaM draShTuM kruddhaM vai na kShamAH sadA |
roShamUrtiH sadA yastu rudrAtmA vishvarUpadhR^ik ||3-107-19
raktakaupInavasano haMsaH parama eva cha |
dR^iShTvainaM cha tayorevaM buddhirAsInmahAmate ||3-107-20
ko nAmAsau mahAbhUtaH kAShAyI varNavittamaH |
kashchAyamAshramo nAma vihAya cha gR^ihAshramam ||3-107-21
gR^ihastha eva dharmAtmA gR^ihastho dharmavittamaH |
gR^ihastho dharmarUpastu gR^ihastho varNa eva cha ||3-107-22
gR^ihasthashcha sadA mAtA prANinAM jIvinaM sadA |
taM vinAnyena rUpeNa vartate yo.ati mUrkhavat ||3-107-23
unmatto.ayaM virUpo.ayamatha vA mUrkha eva cha |
dhyAyanniva sadA chAyamAste va~nchayitApi vA ||3-107-24
kimete prAkR^itaj~nAnA dhyAyanta iti ki~nchana |
vayametAndurArohAnAshramAnantarakalpakAn ||3-107-25
sthApayiShyAmahe sarvAnmandabuddhInimAngR^ihe |
balAdeva dvijAnetAnmUDhavij~nAnatatparAn ||3-107-26
asadgrAhagR^ihItAMshcha bAlishAndurmatInimAn |
eShAM shAstA cha ko mUDho na vipro vayamatra ha ||3-107-27
dharmye vartmani saMsthApya punaryAsyAva nirvR^itau |
iti sa~nchintya tau vIrau vipreNa sahitau nR^ipa ||3-107-28
janArdanena rAjAnau mohAdbhAgyakShayAnnR^ipa |
samIpaM tasya rAjendra yateH saMyatachetasaH ||3-107-29
gatvA cha prochaturubhau durvAsasamatIndriyam |
yatIMshcha niyatAnkruddhau rAjAnau rAjasattama ||3-107-30

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne saptAdhikashatatamo.adhyAyaH