##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 108 Hamsa and  Dimbhaka  abuse  Durvasa
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 18 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athAShTAdhikashatatamo.adhyAyaH

saMnyAsadharmanindA


vaishampAyana uvAcha

j~nAnaleshAdvihInAtmankiM te vyavasitaM dvija |
kashchAyamAshramo vipra bhavatA yaH samAshritaH ||3-108-1
gR^ihamedhaM parityajya kiM tvayA sAdhitaM padam |
dambha eva bhavAnvyaktaM sha~Nke nAstyatra kAraNam ||3-108-2
lokAMshchemAnsadA mUDha nAshayiShyasi nirvR^itaH |
etAnsarvAnvinetAsi narake pAtayiShyasi ||3-108-3
svayaM naShTaH parAnmUrkha nAshayiShyasi yatnataH |
aho shAstA kathaM nAsti tava mandamaterdvija ||3-108-4
sarvathA tvadvinetA cha pApo nAstyatra saMshayaH |
tyaktvemamAshramaM vipra gR^ihI bhava yatAtmavAn ||3-108-5
pa~ncha yaj~nAnsadA vipra kuru yatnaparo bhava |
tataH svargaM paraM gatvA svarge hi sumahatsukham ||3-108-6
eSha shreyaH patho vipra jIvite chetspR^ihA tava |
ityuktavantau dharmAtmA shrutvA vipro janArdanaH ||3-108-7
uvAcha cha yatiM dR^iShTvA praNamyAsau sunItavat |
mA brUtamIdR^ishaM vAkyaM rAjAnau  mandatejasau ||3-108-8
ashrAvyamIdR^ishaM ghoraM lokayorubhayorapi |
ko vaktumIsho mandAtmA yadi jIvetsabAndhavaH ||3-108-9
sarvathA kAla evAyaM yuvayormandachetasoH |
samApta AyushaH sheSho brahmadaNDahatau yuvAm ||3-108-10
ete hi yatayaH shuddhA j~nAnadIpitachetasaH |
j~nAnAgnidagdhakarmANaH prANAnprANeShu juhvati ||3-108-11
R^ite vAmIdR^ishaM vAkyaM kaH samartho hyanubruvan |
sarvathA j~nAtamasmAbhiH samAptamiha jIvitam ||3-108-12
chatvAra AshramAH pUrvamR^iShibhirvihitA nR^ipau |
brahmacharI gR^ihasthashcha vAnaprasthashcha bhikShukaH ||3-108-13
teShAmagrashchaturtho.ayamAshrame bhikShukaH smR^itaH |
Aste tasminmahAbuddhiH sa hi puNyataraH smR^itaH ||3-108-14
nopAsitA bhavadbhyAM cha vR^iddhaH samyagvinItavat |
j~nAnaM nAptaM tapasvibhyastathA chaivaM vadeta kaH ||3-108-15
ashrAvyamIdR^ishaM ghoraM mayA prANabhR^itA nR^ipa |
kiM kariShyAmi mandAtmanmitratvAdbhavato nR^ipa ||3-108-16
	j~nAnaM yadAptaM bhavatA gurubhya-
		stadatra duHkhAya hi kevalaM nR^ipa |
	j~nAnaM hi dharmaprabhavaM yatheShTaM
		balAdvipApasya vidhAtR^irUpam ||3-108-17
yuvAM vihAya yAsye vA pateyaM vA shilAtalam |
pibeyaM vA viShaM ghoraM pateyaM vA mahormiShu ||3-108-18
AtmAnaM vAtra saMtyakShye pashyatAM shR^iNvatAM punaH |
ityuktvA vilalApaivaM ma brUtamiti tau vadan ||3-108-19

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
kailAsayAtrAyAM haMsaDimbhakopAkhyAne aShTAdhikashatatamo.adhyAyaH