##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 109 Durvasa  Chides  Hamsa  and  Dimbhaka
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 18 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha navAdhikashatatamo.adhyAyaH
durvAsaso bhAShaNam


vaishampAyana uvAcha

tataH kruddho.atha durvAsA dakShanniva tayorasUn |
ekenAkSNAtha durvAsA raudreNAgniyujA sadA ||3-109-1
pashyaMstau cha durAtmAnau roShavyAkulitendriyaH |
kurvanniva tadA lokAnbhasmabhUtAnimAnnR^ipa ||3-109-2
brAhmaNaM chakshuShA pashyansaumyenAnyena kevalam |
uvAcha vachanaM rAjandhvaMsata dhvaMsateti cha ||3-109-3
ito gachChata rAjAnau kiM vilambata mA chiram |
na vAM vachanasaMbhUtaM roShaM dhArayituM kShame ||3-109-4
anyathA vo mahIpAlAnsarvAndagdhumahaM kShamaH |
kimataH sAhasaM vaktuM kashcha shaknoti matpuraH ||3-109-5
darpaM vA lokavikhyAtaH sha~NkhachakragadAdharaH |
vyapaneShyati mandaj~nau kiM vo vakShyAmi sAMpratam ||3-109-6
tata utthAya dharmAtmA gantumaichChadyatIshvaraH |
tato niSheddhuM haMsastaM yatate sma yatIshvaraM |||3-109-7
tasya bAhuM samAdAya hamso nR^ipavarottamaH |
kaupInaM chichChede krUraH kR^itAnta iva sattama ||3-109-8
yathayo.anye palAyanti disho dasha vichetasaH |
kaShTaM heti vadanvipro mitrabhAvAjjanArdanaH ||3-109-9
nyavArayadyathAshakti kimidaM sAhasaM tviti |
durvAsAH satyadharmastu hantumIsho.api taM tataH ||3-109-10
mandaM mandamuvAchedaM haMsaM Dimbhakameva cha |
shApenAhaM samartho.api hantuM rAjakulAdhamau ||3-109-11
tathApi na karomyantaM yatayo hyatra te vayam |
yo hi devo jagannAthaH keshavo yAdaveshvaraH ||3-109-12
sha~NkhachakragadApANirgarvaM vAM vyapaneShyati |
loke tasminyadushreShThaM rakShatyevaM jagatpatau ||3-109-13
yuvayoH sarvathA jIvaH sajjIva iti me matiH |
jarAsandho.api vAM bandhuH sa cha vaktuM na chechChati ||3-109-14
IdR^ishaM lokavidviShTaM sa hi dharmapathe sadA |
etAvatA sa vAM bandhurna hi bhUyo bhaviShyati ||3-109-15
vidveSho hyastu vAM tasya mAgadhasya mahIpateH |
shrutvedaM ghorarUpaM tu sa hi bandhuH saheta chet ||3-109-16 
dharmanAsho bhavettasya nAtra kAryA vichAraNA |
ityuktvA gachCha gachCheti haMsaM prAha punaH punaH ||3-109-17
janArdanamuvAchedaM durvAsA yatisattamaH |
svastyastu tava viprendra bhaktirastu janArdane ||3-109-18
sa~Ngatistava tasyAstu sha~NkhachakragadAbhR^itaH |
adya shvo vA parashvo vA sAdhureva sadA bhavAn ||3-109-19
na hi sAdhorvinAsho.asti lokayorubhayorapi |
gachCha sarvaM piturbrUhi j~nAtvA vR^ittaM yathAkhilam ||3-109-20

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne durvAsobhAShaNe
navAdhikashatatamo.adhyAyaH