##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 110 The  Sages  go  to  Dvaraka
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 19 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dashAdhikashatatamo.adhyAyaH
yatInAM dvArakAgamanam


vaishampAyana uvAcha

tatastau haMsaDimbhakau kruddhau kAlena choditau |
shikyaM kamaNDaluM chaiva dvidalam dArumeva cha ||3-110-1
daMDAnpAtravisheShAMshcha ChittvA bhittvA cha sarvashaH |
tasmindeshe mahArAja vyAdhairmAMsAnyadIdahan ||3-110-2
bhakShayitvA tato deshAtsvapurIM tau prajagmatuH |
janArdanashcha dharmAtmA snehAdanuyayau tayoH ||3-110-3
naShTAvimAviti tadA sa mene duHkhitaH param |
gateShu teShu sarveShu durvAsA yatisattamaH ||3-110-4
palAyanaparAnsarvAnidaM prAha yatIshvarAn |
ito deshAdvinirgatya puShkarAtpuNyasaMyutAt ||3-110-5
mandaM mandaM samAshvasya vishramya cha tatastataH |
pravishya dvArakAM devaM sha~NkhachakragadAdharaM ||3-110-6
dR^iShTvA cha tasmai prabhave vakShyAmo yatisattamAH |
sa hi rakSha~njagadidaM dharmavartmani saMsthitaH ||3-110-7
Adyo lokagururviShNuryatAtmA tattvavitpriyaH |
uddhR^itya kaNTakAnsarvA~nChashAsa pR^ithivImimAm ||3-110-8
sa cha pApAnmahAghorAnsarvAnpApakR^itAnprabhuH |
rakShennaH sakalAnsarvA~nj~nAneShu niyatAtmanaH ||3-110-9
idamadya kShamaM viprA yAnamadya vidhIyatAm |
sAhasaM yatkR^itaM tAbhyAM pAtrabhedAdi sattamAH ||3-110-10
etatsarvamasheShena darshayAma janArdanam |
tatheti te pratij~nAya yatayo j~nAnachakShuShaH ||3-110-11
ChinnaM tAbhyAM samAdAya shikyaM dArumayaM tathA |
dvidalaM karpaTaM chaiva kaupInamatha valkalam ||3-110-12
kamaNDaluM tathA rAjannardhaprotakapAlakam |
etAnanyAnsamAdAya draShTuM keshavamAyayuH ||3-110-13
pa~ncha chaiva sahasrANi puraskR^itya mahamunIn |
durvAsasaM tapoyonimIshvarasyAtmasaMbhavam ||3-110-14
ahorAtreNa te sarve dvArakAM kR^iShNapAlitAm |
yayurdAntA mahAtmAno lomashAH keshavarjitAH ||3-110-15
prAtaH pravishya rAjendra vApikAyAM  yatIshvarAH |
snAtvopaspR^ishya te sarve yatnena mahatA tadA ||3-110-16
draShTumabhyudyatA viShNuM kaNTakoddhR^ititatparam |
ekarUpaM samAsthAya sudharmAyAmavasthitam ||3-110-17 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne yatInAM dvArakAgamane
dashAdhikashatatamo.adhyAyaH