##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 11 Durvasa complains to Krishna
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 20 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.

If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
athaikAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNaM prati durvAsaso vAkyam

vaishampAyana uvAcha

atha sarveshvaro viShNuH padmakiMjalkalochanaH |
shyAmaH pItAmbaraH shrImAnpralambAmbarabhUShaNaH ||3-111-1
kirITI shrIpatiH kR^iShNo nIlaku~nchitamUrdhajaH |
avyaktaH shAshvato devaH sakalo niShkalaH shivaH ||3-111-2
krIDAvihAropagataH kadAchidabhavaddhariH |
kumArairaparaiH sArdhaM sAtyakipramukhairnR^ipa ||3-111-3
golakrIDAM sudharmAyA madhye yAdavasattamaH |
chakAra priyakR^itkR^iShNo yuyudhAnena keshavaH ||3-111-4
mamAyaM prathamo golastava pashchAdbhaviShyati |
iti bruvaMstadA viShNuH sAtyakiM kamalekShaNaH ||3-111-5
pArshvasthA yAdavAstasya vasudevapurogamAH |
uddhavapramukhA rAjannAseduH kvachidatra vai ||3-111-6
anyavyApArarahito bhUtAtmA bhUtabhAvanaH |
vijahAra yathA rAmaH sugrIveNa purA nR^ipa||3-111-7
madhyaMdine mahAviShNuH shaineyena sahAchyutaH |
vikrIDya suchiraM kR^iShNa upAraMsItsa yAdavaH ||3-111-8
dvAsthena vAritAH pUrvaM dvAryeva cha samAsthitAH |
idamantaramityeva vivishustAM sabhAM nR^ipa ||3-111-9
yatayo dIrghatapasaH puraskR^itya tapodhanam |
durvAsasaM sumanaso dadR^ishuryAdaveshvaram ||3-111-10
golakrIDAsamAsaktaM karasaMsthitagolakam |
padmapatravishAlAkShaM viShNuM taM sAtyakiM harim ||3-111-11
ekenAkShNA hlAdayantaM pareNAnyena golakam |
yatayashcha mahArAja pratyadR^ishyanta tatpuraH ||3-111-12
vR^iShNipaH puNDarIkAkShaH sAtyakirbalabhadrakaH |
vasudevastathAkrUra ugrasenastathA nR^ipa ||3-111-13
anye cha yAdavAH sarve saMbhramaM pratipedire |
idaM kimidamityevaM vyAsha~Nkamanaso.abhavan ||3-111-14
pR^iShThato.apyanugachChanti didhakShantaM jagattrayam |
ardhakaupInavasanaM smarantaM kamapi dvijam ||3-111-15
antastApasamAyuktaM ChinnadaNDadharaM yatim |
antarjvalantaM roSheNa haMsAsAditakalmaSham ||3-111-16
netrotthitamahAvahniM prekShantaM yAdaveshvaram |
durvAsasaM te dadR^ishurbhItA yAdavasattamAH ||3-111-17
kiMkariShyatyasau kruddhaH kiM vA vakShyati naH prabhuH |
iti prA~njalayaH sarve yAdavAH pratipedire ||3-111-18
idamAsanamityevaM kiMchidUchushcha vR^iShNayaH |
tataH kR^iShNo hR^iShIkeShaH kiMchidutplutya tatpuraH ||3-111-19
idamAsanamityevaM sthIyatAmiha nirvR^itaH |
ahamadya sthito vipra kiMkaro.asmIti chAbravIt ||3-111-20
tataH kiMchidivAsIna Asane yativigrahaH |
Asane saMsthite tasminyatayo vItamatsarAH ||3-111-21
AsanAni yathAyogaM bhejire nirvR^itAH kila |
arghyAdisamudAchAraM chakre kR^iShNaH kirITabhR^it ||3-111-22
Aha bhUyo hR^iShIkesho yAtiM durvAsasaM prabhuM |
kimarthaM brUhi viprendra asminpratyAgamo hi vaH ||3-111-23
dR^iShTaM vA hyatha vA kiMchitkAraNaM chAsti vo mahat |
saMnyAsino dvijashreShThA yUyaM vigatakalmaShAH ||3-111-24
niHspR^ihAshcha sadA yUyamasmatto dvijapu~NgavAH |
prArthyaM nAma na chaivAsti spR^ihA naivAsti vo yataH ||3-111-25
spR^ihApreritakarmANaH kShatriyAnyAnti suvratAH |
nirUpyamANamasmAbhirvipra kiMchinna dR^ishyate ||3-111-26
na jAne kAraNaM brahmanyuShmadAgamanaM prati |
etAvatA chAnumeyaM kiMchitkAraNamasti vai ||3-111-27
tadbrUhi yadi vidyeta tvatto j~nAsyAmahe vayam |
ityuktavati deveshe chakrapANau janArdane ||3-111-28
tasyApi rAjanviprasya bhUyaH kopo mahAnabhUt |
tasmAdabhyadhikaH pUrvAtkopaH saMjAyate mahAn ||3-111-29
didhakShanniva lokAMstrInbhakShayanniva pashyataH |
roSharaktekShaNaH kruddho hasanniva dahanniva ||3-111-30
uvAcha vachanaM viShNuM durvAsAH kroddhamUrchChitaH |
na jAne iti kasmAttvaM brUShe no yAdaveshvara ||3-111-31
jAnAmi tvAM mahAdevaM va~nchayanniva bhAShase |
purAtanA vayaM viShNo pUrvavR^ittAntavedinaH ||3-111-32
yathA hi devadevo.asi mAyAmAnuShadehavAn |
nigUhase prabhurataH kasmAnno jagatIpate ||3-111-33
so.asi brahmavidAM mUrtistavaitat paramaM padam |
yadabhyarchya purA brahmA yachcha j~nAtA vayaM purA ||3-111-34
yato vishvamidaM bhUtaM tadetatparamaM padam |
yachcha sthUlaM vijAnanti purA tattvena chetasA ||3-111-35
purAvido.atha vishvesha tadetatparamaM vapuH |
karmaNA prApyate yattu yatsmR^itvA nirvR^itA vayam ||3-111-36
pratyakShamapi yadrUpaM naiva jAnanti mAnuShAH |
na hi mUDhadhiyo deva na vayaM tAdR^ishA hare ||3-111-37
na jAne iti yadbrUShe kimataH sAhasaM vachaH |
ye hi mUlaM vijAnanti teShAM tu pravivechanam ||3-111-38
kurvataH kiM phalaM deva tava keshiniShUdana |
vedAnte prathitaM tejastava chedaM vichAryate ||3-111-39
ye cha vij~nAnatR^iptAstu yogino vItakalmaShAH |
pashyanti hR^itsaroje.api tadevedaM vapuH prabho ||3-111-40
vedairyadgIyate tejo brahmeti pratipAdya vai |
tadevedaM vijAne.ahaM rUpamaishvarameva cha |3-111-41
vaiShNavaM paramaM teja iti vedeShu paThyate |
avagachChAmyahaM viShNo tadevedaM vapustava ||3-111-42
ya omityuchyate shabdo yasya vAgiti gIyate |
sa evAsi prabho viShNo na jAne iti mA vada ||3-111-43
parokShaM yadi kiMchitsyAttava vaktuM prayujyate |
na jAne iti govinda mA vAdIH sAhasaM hare ||3-111-44
vishvaM yadA prAdurAsIdyasmi.NllInaM kShaye sati |
idaM tadaishvaraM tejastvavagachChAmi keshava ||3-111-45
kartA tvaM bhUtabhavyesha pratibhAsi sadA hR^idi |
yadyadrUpaM smarennityaM tattadevAsi me hR^idi ||3-111-46
vAyureva yadA viShNuriti me dhIyate matiH |
tadA tadrUpamevAsi hR^inmadhye saMsthito vibho ||3-111-47
AkAsho viShNurityeva kadAchiddhIyate matiH |
tadA tadrUpamevAsi hR^inmadhye saMsthito vibho ||3-111-48
pR^ithivI viShNurityetatkadAchiddhIyate matiH |
tadA pArthivarUpastvaM pratibhAsi sAdA mama ||3-111-49
raso.agraM deva ityeva kadAchichchintyate mayA |
tadA rasAtmAna viShNo hR^inmadhye saMsthito vibho ||3-111-50
yadA tvaM teja ityevaM smartA syAM puruShottama |
tadA tadrUpasaMpannaH pratibhAsi sadA hR^di ||3-111-51
chandramA harirityevaM tadA chAndramasaM vapuH |
nirIkShya chakShuShA deva tataH prIto.asmi keshava ||3-111-52
yadA sauraM vapuriti smartA syAM jagatIpate |
tadA tadbhAvanAyogAtsUrya eva virAjase ||3-111-53
tasmAtsarvaM tvamevAsi nishchitA matirIdR^ishI |
ato na jAne.ahamiti vaktuM nesho janArdana ||3-111-54
ityarthe saMsthito viShNo pIDAM no naiva chintyase |
atyantaduHkhitA viShNo vayaM tvAmanusaMsthitAH ||3-111-55
IdR^ishIyamavasthA no naitAM smarasi keshava |
etatpunarbhAgyamato naShTamityeva chintaye ||3-111-56
mandabhAgyA vayaM viShNo yato no na smareH prabho |
kauchitkShatriyadAyAdau girIshavaragarvitau ||3-111-57
nAmnA haMsaDimbhakau cha bAdhete no janArdana |
gArhasthyaM hi sadA shreyo vadantAviti keshava ||3-111-58
itastatashcha dhAvantau vadantau bahu kilbiSham |
ayuktaM bahu bhAShantau dharShayantau cha naH sadA ||3-111-59
idamanyatkR^itaM deva asahyaM pApamuchyate |
pashyedaM bahudhA deva bhinnaM bhinnaM sahasrashaH ||3-111-60
shikyaM cha dAravaM pAtraM dvidalAnveNukAnbahUn |
idamapyaparaM pashya tayoH sAhasacheShTitam ||3-111-61
kaupInaM bahudhA ChinnaM tadasmAkaM mahaddhanam |
kR^itaM kapAlamAtreNa kamaNDalu jagatprabho ||3-111-62
tvaM tu no rakShase nityaM kShAtraM vai vratamAsthitaH |
chitraM chitramidaM deva rakShasyasi sadAnisham ||3-111-63
kiM kariShyAmi mandAtmA mandabhAgyA vayaM vibho |
kinnaH sharaNamadyaiva tadbrUhi jagatAM pate ||3-111-64
jIvantau tau yadi syAtAM naShTA lokA ime trayaH |
na viprA na cha rAjano na vaishyA na cha pAdajAH ||3-111-65
atyantabalinau mattau tIkShNadaNDadharau nR^ipa |
te tayoH purataH sthAtuM shaktA devAH savAsavAH ||3-111-66
na cha bhIShmo na vA rAjA bAhlIko bhImavikramaH |
yo hi vIro jarAsandhaH kShatriyANAM bhayaMkaraH ||3-111-67
naiva cha prAyashaH sthAtuM girIshavaradarpiNoH |
tayoH kR^iShNa hare shakto nityamapratisa~NginoH ||3-111-68
tasmAttvaM jahi tau vIrau rakSha lokAnimAnprabho |
anyathA rakShasItyevaM vyarthaH shabdo.atra jAyate ||3-111-69
bahunAtra kimuktena rakSha rakSha jagattrayam |
ityuktvA virarAmaiva durvAsAH kroddhamUrchChitaH ||3-11-70
 
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne durvAsaHsamAgame
ekAdashAdhikashatatamo.adhyAyaH