##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 113 Hamsa  and  Dimbhaka  intent  on  Rajasuya
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 23 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha trayodashAdhikashatatamo.adhyAyaH
haMsaDimbhakayordUtapreShaNam


vaishampAyana uvAcha

durvAsAstvatha tatraiva nAradena mahAtmanA |
chintayanbrahmaNastattvaM vijahAra yathAsukham ||3-113-1
bhagavAnapi govindastayorvAsamamanyata |
tatastau haMsaDimbhakau tasminkAle mahIpatim ||3-113-2
brahmadattaM mahIpAlaM pitaraM vIryashAlinam |
prAvochatAmidaM vAkyaM samantAjjanasaMsadi ||3-113-3
rAjasUyaM mahAyaj~naM pitaH kuru suyatnataH |
asminmAsi nR^ipashreShTha yatAvo yaj~nasiddhaye ||3-113-4
AvAM te.adya mahArAja dishAM vijayatatparau |
yatiShyAvo balaiH sArdhaM gajairashvai rathairapi ||3-113-5
saMbhArA yaj~nasiddhyarthamAnetavyA nR^ipottama |
tatheti sa mahAbAho brahmadatto.abravIttadA ||3-113-6
janArdanastu viprendro dR^iShTvA sAhasatatparau |
ashakyamiti manvAno vayasyaM haMsamabravIt ||3-113-7
shR^iNu haMsa vacho mahyaM shrutvA nishchitya vIryavAn |
AyuShmAnsAhasaM kartumudyato.asi nR^ipottama ||3-113-8
sthite bhIShme jarAsaMdhe bAhlike cha nR^ipottame |
kiM cha vIreShu sarveShu yAdaveShu nR^ipottama ||3-113-9
bhIShmo hi balavAnvR^iddhaH satyasandho jitendriyaH |
triHsaptakR^itvaH pR^ithivIM yo jigAya bhR^igUttamaH ||3-113-10
taM yuddhe jitavAnbhIShmaH sarvakShatrasya pashyataH |
jarAsaMdhasya yadvIryaM tadbhavAnvetti saMyuge ||3-113-11
vR^iShNivIrAstu te sarve kR^itAstrA yuddhadurmadAH |
tatra kR^iSHNo hR^iShIkesho jitashatruH kR^itI sadA ||3-113-12
jarAsandhena sahitaH sadA yuddhe jitashramaH |
pramukhe tasya na sthAtuM shakto jIvannR^ipottamaH ||3-113-13
balabhadrastathA mattaH kruddho yadi bhavedbalI |
lokAnimAnsamAhartuM shaknotIti matirmama ||3-113-14
tathA cha sAtyakirvIraH shakto jetuM raNe ripUn |
tathAnye yAdavAH sarve kR^iShNamAshritya daMshitaH ||3-113-15
asmAbhishcha kR^itaH pUrvaM virodho yatibhiH saha |
durvAsA yatibhiH sArdhaM gato draShTuM sa keshavam ||3-113-16
iti shrutaM nR^ipashreShTha brAhmanAdbhoktumAgatAt |
tathA sati yathA siddhyettathA chintyaM cha mantribhiH ||3-113-17
tataH pashchAdvidhAsyAmo rAjasUyaM mahAkratuM |

haMsa uvAcha

ko nAma bhIShmo mandAtmA vR^iddho hInabalaH sadA ||3-113-18
AvayoH purataH sthAtuM shaktaH sa kila vR^iddhakaH |
yAdavA iti chitraM naH shaktAH sthAtuM raNe dvija ||3-113-19
kashcha kR^iShNaH puraH sthAtuM baladevashcha mattakaH |
shaineyashchApi viprendra sthAtuM na iti chintaya ||3-113-20
jarAsaMdhastu dharmAtmA bandhureva sadA mama |
gachCha vipra yadushreShThaM brUhi madvachanAttvaran ||3-113-21
dIyatAM karasarvasvaM yaj~nArthaM sundaraM bahu |
lavaNAni bahUnyadya gR^ihya keshava mA chiram ||3-113-22
AgachCha tvaritaM kR^iShNa na te kAryaM vilambanam |
Iti brUhi yadushreShThaM yAhi tvaritavikramaH ||3-113-23
na brUyAshchottaraM vipra shapeyaM tvAM priyo.asi me |
mitrabhAvAdidaM brUhi pashyAmi tvAM punaH punaH ||3-113-24
iti sa~nchodito vipro nottaraM pratyabhAShata |
mitrabhAvAttathA rAjansnehAchcha janamejaya ||3-113-25
janArdanastu dharmAtmA nityaM gantuM samudyataH |
adya shvo vA parashvo vA gachChAmIti yateta saH ||3-113-26
devaM draShTuM jagadyoniM sha~NkhachakragadAdharam |
eka eva cha dharmAtmA hayamAruhya satvaram ||3-113-27
prAtareva jagAmAshu draShTuM dvAravatIM dvijaH |
hariM k^iShNaM hR^iShIkeshaM manasA saMsmarandvijaH ||3-113-28

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne trayodashAdhikashatatamo.adhyAyaH