##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 114
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 23 2009##
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chaturdashAdhikashatatamo.adhyAyaH
janArdanAkhyadUtasya dvAravatIprayANam


vaishampAyana uvAcha

tataH prAyAddhariM viShNuM brAhmaNo brahmavittamaH |
hayenaikena rAjendra tvaritaM sa yayau nR^ipa ||3-114-1
yathA nidAghasamaye sUryAMshuparipIDitaH |
pAntho yAti jalaM dR^iShTvA tvaritaM tatpipAsayA ||3-114-2
dhAvatyeva tathA vipro hariM draShTuM janArdanaH |
gachChansa chintayAmAsa chodayanhayamuttamam ||3-114-3
haMsa eva vipro mahyaM kuryAtpriyahitaM mama |
tathA hi preShitastena hariM pashyAmyahaM prabhum ||3-114-4
ahameva sadA dhanyo matto hyabhyadhiko na hi |
yato drakShyAmyahaM viShNuM vasantaM dvArakApure ||3-114-5
sA hi me jananI dhanyA hariM dR^iShTvA punargatam |
kR^itArthaM sarvadA devI drakShatyeShA manasvinI ||3-114-6
mukhamunnidrahemAbjaki~njalkasadR^ishaprabham |
drakShyAmi devadevasya chakriNaH shAr~NgadhanvanaH ||3-114-7
vapurdrakShyAmyahaM viShNornIlotpaladalachChaviH |
shA~NkhachakragadAshAr~NgavanamAlAvibhUShitam ||3-114-8
netre te devadevsya padmaki~njalkasaprabhe  |
pashyAmyahamadInAtmA naShTaduHkho.asmi nirvR^itaH ||3-114-9
api drakShyati yogAtmA saumyenaiva svachakShuShA |
api vA matpriyaM brUyAtsvasti cheti cha vA vadet ||3-114-10
drakShyAmi chakriNo varShma tatastrailokyasannibham |
pAdAbjaM chakriNo draShTuM tvaratyeva cha me manaH ||3-114-11
vakShaHsthalaM sadA viShNoH sphuradratnaprabhAyutam |
pashyanniva cha gachChAmi smaraMshchAnishamIshvaram ||3-114-12
pItakausheyavasanaM lambahAravibhUShitam |
IShatsmitAdharaM viShNuM pashyAmi cha punaH punaH ||3-114-13
smaratashcha hare rUpaM rohamarSho.ayamIdR^ishaH |
gachChatashcha puro bhAti shA~NkhachakragadAsimAn ||3-114-14
yAtIva cha pure bhAti mahyaM devo jagadguruH |
eSho.ayamiti me vaktuM jihvA prasphuratIva taM ||3-114-15
idaM duHkhataraM manye karaM dehIti madvachaH |
idaM tatsAhasaM manye tadvachastasya bhUpateH ||3-114-16
haMsasya karado viShNustadAj~nAparichArakaH |
tasya sarvam puro gatvA vaktAhaM kila nirdayaH ||3-114-17
mUDhAnAmagraNIrasmi nirlajjashcha tathA vadan |
karaM dehi hare viShNo haMsasya yadupu~NgavaH ||3-114-18
lavaNAni bahUnyAshu dAtavhAni karAtmanA |
iti vaktuM na me yuktaM puratastasya shAr~NgiNaH ||3-114-19
tathApi mitrabhAvAttu vaktavyaM goramIdR^isham |
kaShTo hyayaM mitrabhAvo manuShyANAM kR^itAtmanAm ||3-114-20
athavA sarvavidviShNuH sarvasya hR^idi saMsthitam |
jAnAtyeva sadA bhAvaM prANinAM shobhane rataH ||3-114-21
tathA sati na me doSho mitrabhAvo yato hyayam |
sarvathA rakShatAM viShNurghoraM vaktuM yatasya me ||3-114-22
drakShyAmyahaM jagannAthaM nIlaku~nchitamUrdhajam |
kambugrIvadharaM viShNuM srIvatsAchChAditorasam ||3-114-23
sphuratpadmamahAbAhuM ratnachChAyAvirAjitam |
drakShyAmi keshavaM viShNuM chakriNaM yAdaveshvaram ||3-114-24
achintyavibhavaM devaM bhUtabhavyabhavatprabhuM |
AtmechChayA jagadrakShaM drakShyAmi jalashAyinam ||3-114-25
kR^itArthaH sarvathA chAhaM bhavAmi vigatajvaraH |
adya me saphalaM janma sAkShAddR^iShTavato harim ||3-114-26
adya me saphalA yaj~nAH sAkShAtkR^itavato hariM |
netre me saphale viShNuM pashyatashcha jaganmayam ||3-114-27
prItimAnastu me viShNurvakturghorasya karmaNaH |
unmiShannetrayugmena drakShyAmi sakR^idIshvaram ||3-114-28
AmUlamasakR^idviShNuM pashyAmi cha punaH punaH |
pibAmi netrayugmena vapuH kR^iShNasya kevalam ||3-114-29
dhArayiShyAmyahaM pAMsuM tatpAdaprabhavaM shivam |
tataH kR^itArthatAM yAsye svargamArgo hi tadrajaH ||3-114-30
meghagambhIranirghoShaM shroShyAmi cha hareH svaram |
pAdAbjaM chakriNo viShNoH pashyAmi cha jagatpateH ||3-114-31
pashyAmi cha harervaktraM pUrNendusadR^ishaprabham |
hareridaM jagadrUpaM pashyAmIva cha sarvataH ||3-114-32
prasIdatu sadA viShNurayuktaM vaktumichChataH |
AlolakuNDalayutaM harichandanacharchitam ||3-114-33
sphuratkeyUraratnArchirbAhudvayavIrAjitam |
savye dyotanmahAshakhaMrashmijAlavirAjitam ||3-114-34
prodyadbhAskaravarNabhaM chakrajvAlAvirAjitam |
projjvalatka~NkaNayutaM taptajambUnadA~Ngadam ||3-114-35
pItakausheyavasanaM vistIrNoraskamachyutaM |
kadA drakShyAmi deveshamidANImathavAnyadA ||3-114-36
sarvathA kr^itakR^ityo.ahaM yadvapurdraShTumudyataH |
namo mahyaM namo mahyaM yato draShTumahaM harim ||3-114-37
udyato.asmi jagannAthaM balabhadrakR^itAspadam |
drakShyAmyavashyamadyaiva jiShNuM viShNuM jagadgurum ||3-114-38
	shrIkaustubhodbhavaruchiM sphuritoruvakShaH
		pItAmabaraM makarakuNDalapa~NkajAkSham |
	kR^iShNaM kirITavarachakragadordhvahastaM
		tejomayaM mama harervapurastu bhUtyai ||3-114-39
	vedodadhau vishadashAstramahAhiyoge 
		niShNAtashuddhamatimandaramathyamAne |
	udyotamAnamamarairanishaM niShevyaM 
		nArAyaNAkhyamamR^itaM prapibAmi vAdya ||3-114-40
	dhyeyaM mumukShubhirameyamanAdyanantaM
		sthUlaM susUkShmataramekamanekamAdyam |
	jyotistrilokajanakaM tridashaikavandya-
		makShNormamAstu satatam hR^idaye.achyutAkhyam ||3-114-41
chintayanniti viprendro yayau dvAravatIM purIm |
matvA kR^itArthamAtmanAM vAhayanhayamuttamam ||3-114-42

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne viprasya dvAravatIgamane
chaturdashAdhikashatatamo.adhyAyaH